Siirry sisältöön
Juttutyyppi  Blogi

Yhdessä osallisuuden ja yhteisöllisyyden asialla

Palveluiden digitalisointi on antanut meille mahdollisuuden itsenäiseen elämänhallintaan ja selviytymiseen sekä lisännyt valinnanvapauttamme. Elämäntapamme, joka korostaa itsenäisyyttä ja yksin pärjäämistä vaikeuttaa kuitenkin osallisuuden ja yhteisöllisyyden muodostumista. Tämä on huomattu myös kirkon työssä.

Digitalisaatio on muokannut elämäntapaamme, mutta ihmisen elämän suuret peruskysymykset ja kirkon sanoma ovat silti pysyneet samana. Kirkko on olemassa, jotta kristillinen sanoma olisi tarjolla jokaiselle ihmiselle.

Huolena vähenevä jäsenmäärä

Seurakuntien yhteiseksi huolenaiheeksi on noussut seurakuntien vähenevät jäsenmäärät ja sitä myötä tulevaisuudessa mahdollisesti myös tapahtumien, kerhojen ja ryhmien vähenevät osallistujamäärät. Jäsentilastojen mukaan vuoden 2020 alussa ainoastaan 68,6 prosenttia suomalaisista kuului evankelis- luterilaiseen kirkkoon, kun vielä 1980-luvulla vastaava luku oli yli 90 prosenttia.

Seurakuntien keskeisenä pyrkimyksenä on lisätä ihmisten osallisuutta ja sitä kautta auttaa kasvattamaan yksilön merkityksellisyyden ja kuuluvuuden kokemusta.

Miten kirkon muuttumaton sanoma tavoittaa ihmiset, sillä kirkon asema kansankirkkona ei ole enää itsestään selvää?

Seurakuntien keskeisenä pyrkimyksenä on lisätä ihmisten osallisuutta ja sitä kautta auttaa kasvattamaan yksilön merkityksellisyyden ja kuuluvuuden kokemusta. Ilman osallistumista on mahdoton kuitenkaan saavuttaa osallisuutta. Ihmisestä tulee aktiivinen kansalainen vasta, kun hän astuu yksilöllisyyden piirin ulkopuolelle ja alkaa toimia, osallistua ja vaikuttaa erilaisissa yhteisöissä ja yhteiskunnassa.

Miten edistää osallistumista seurakuntien toimintaan?

Diakonia-ammattikorkeakoulun sosionomi- ja sosionomi-diakoni-opiskelijat tekivät lokakuussa 2020 avoimen Webropol-kyselyn osana opinnäytetyötään.

Opinnäytetyön tavoitteena oli ideoida perheille, joissa on varhaiskasvatusikäisiä lapsia, puhelimeen ladattava sovellus ja palvelu. Sovelluksen on tarkoitus koota tiedot eri toimijoiden perheille ja varhaiskasvatusikäisille suunnatuista palveluista ja eduista yhteen, helpottaa tapahtumista ja toiminnoista tiedottamista sekä lisätä niiden näkyvyyttä ja saavutettavuutta. Kyselyn tarkoituksena ja tavoitteena oli saada palautetta sovelluksen hyödyllisyydestä ja tarpeellisuudesta sekä ideaan liittyviä kehitysehdotuksia. Kysely oli auki vuorokauden ja siihen saatiin 290 vastausta ympäri Suomea.

Palveluista kaivataan lisää tietoa

Yli puolet kyselyyn vastanneista oli sitä mieltä, että heillä ei ole tarpeeksi tietoa asuinalueensa palveluista. Reilut 30 prosenttia koki, että heillä on riittävästi tietoa. Loput eivät osanneet sanoa, onko heillä riittävästi tietoa.

Vain noin 15 prosenttia vastaajista koki, että palvelut ovat helposti löydettävissä.

Suurin osa vastaajista (72 prosenttia) oli lisäksi sitä mieltä, että eri palveluntarjoajien palvelut eivät ole helposti löydettävissä. Vain noin 15 prosenttia vastaajista koki, että palvelut ovat helposti löydettävissä.

Sovelluksen osalta vastaajat toivoivat, että se kokoaisi kaikkien eri palveluntarjoajien palveluita yhteen. Kuntien, järjestöjen ja yritysten rinnalla seurakunnan tarjoamia palveluja toivottiin sovellukseen vähiten. Silti niitäkin toivoi sovellukseen yli 70 prosenttia. Tämä osoittaa kirkon merkityksellistä roolia muiden palveluntarjoajien rinnalla. Eniten sovellukseen toivottiin järjestöjen ja kuntien palveluita, molempia toivoi noin 96 prosenttia vastaajista.

Sovellus herätti vastaajissa paljon kiinnostusta. Lähes 80 prosenttia vastaajista ilmoitti, että ottaisi tämän kaltaisen sovelluksen käyttöönsä.

Lähes 70 prosenttia myös arvioi, että sovellus lisäisi heidän osallistumistaan eri palveluihin.

Digitaaliset ratkaisut osallisuutta tukemassa

Ympäristön muutos vaatii jatkuvaa osaamisen ja ratkaisujen kehittämistä. Tapojen, joilla sanomaa välitetään, tulee muuttua ympäristön mukana.

Sovellus olisi konkreettinen tapa saada ihmisiä mukaan seurakunnan toimintoihin. Sovellus toisi tiedot seurakunnan tarjoamista palveluista ihmisten koteihin. Myös kirkon muuttumaton sanoma saisi mahdollisesti lisää näkyvyyttä.

Kyselystä kävi myös ilmi, että kirkko ei ole irrallaan yhteiskunnasta ja yhteisöllisyydelle on edelleen tilausta. Ihmiset haluavat osallistua seurakunnan toimintoihin, mutta eivät velvollisuudesta, vaan valinnanvapauden kautta omaehtoisesti.

Seurakuntien tulee tehdä yhteistyötä kuntien, järjestöjen ja yritysten kanssa, sillä tulevaisuutta rakennetaan yhdessä. Digitalisaatiota hyödyntävillä toimintatavoilla on mahdollista saavuttaa yhdessä osallisuutta ja yhteisöllisyyttä.

Pysyvä osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe202101222360

Opinnäytetyö

Hannuksela, H., Jokela, M. & Sainio, T. (2021). Perhepassi Sovellusidea ennaltaehkäisevän työn välineeksi perheille (Opinnäytetyö, Diakonia-ammattikorkeakoulu, sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto). Saatavilla Theseuksessa.