Siirry sisältöön
Juttutyyppi  Blogi

Osaamisen täydentäminen kirkon diakonian ja kasvatuksen työaloille

Muuttuva työelämä tai kiinnostus uusiin tehtäviin voivat luoda tarpeen oman ammatillisen osaamisen laajentamisesta. Diakonia-ammattikorkeakoulussa on nyt mahdollisuus täydentää aiempaa ammattikorkeakoulututkintoa diakonian ja kasvatuksen työaloille avoimen ammattikorkeakoulun kautta. Myös muita reittejä ammattitaidon ja sen myötä työn kehittämiseen on tarjolla.

Yhteiskunnan ja kirkon toiminnassa tapahtuvat muutokset edellyttävät yhä useammin työntekijän koulutuksen täydentämistä ja työelämän vaatiman osaamisen vahvistamista. Työurat ovat nykyään joustavia, yksilöllisiä ja monivaiheisia työelämän polkuja.

Diakonia-ammattikorkeakoulussa on vuoden 2021 alusta alkaen avautunut mahdollisuus täydentää ammattikorkeakoulututkintoa kirkon tehtäviin tai lisätä toisen kirkollisen työalan osaamista. Kirkon diakoniatyön, nuorisotyön ja varhaiskasvatuksen viranhaltijalta vaadittavat opinnot on nyt mahdollista suorittaa avoimen ammattikorkeakoulun opintoina. Uusi mahdollisuus perustuu Kirkkohallituksen syksyllä 2020 tekemiin tutkintopäätöksiin.

Kirkon diakoniatyön, nuorisotyön ja varhaiskasvatuksen viranhaltijalta vaadittavat opinnot on nyt mahdollista suorittaa avoimen ammattikorkeakoulun opintoina.

Tutkinnon täydentäminen edellyttää soveltuvaa aiempaa ammattikorkeakoulututkintoa. Sosionomiksi valmistunut voi täydentää tutkintoaan siten, että saa diakonin, nuorisotyönohjaajan tai varhaiskasvatuksen ohjaajan kelpoisuuden. Sairaanhoitaja voi täydentää tutkintoaan niin, että voi toimia diakonissana. Myös yhteisöpedagogi voi täydentää tutkintoaan nuorisotyönohjaajaksi, mutta ei diakoniksi tai varhaiskasvatuksen ohjaajaksi, koska ne edellyttävät sosionomin kelpoisuutta.

Tämä tutkinnon täydentäminen koskee myös niitä sosiaalialan amk-tutkinnon omaavia, joilla on jo aiempi kirkollinen pätevyys. Esimerkiksi sosionomi (AMK)-nuorisotyönohjaaja voi laajentaa osaamistaan diakoniksi tai kirkon varhaiskasvatuksen ohjaajaksi.

Tarve osaamisen laajentamiseen kasvamassa

Tutkinnon täydentäminen mahdollistaa työntekijän osaamisen laajentamisen uudelle työalalle. Työuran vaiheissa voi herätä kiinnostus siirtyä uusiin tehtäviin, esimerkiksi sairaanhoitajan tehtävistä diakonissan työhön. Tai seurakunnan toimintaympäristön muuttuessa voi tulla tarve siirtyä toiselle työalalle tai ottaa toisen työalan tehtäviä osaksi omaa tehtävänkuvaa.

Tutkinnon täydentäminen mahdollistaa työntekijän osaamisen laajentamisen uudelle työalalle.

Näissä tapauksissa tutkinnon täydentäminen ja oman osaamisen laajentaminen vastaa työelämän muutostarpeisiin. Työntekijän osaamisen laajentaminen kouluttautumalla on myös työnantajan etu ja se tukee työntekijän selviytymistä uusista tehtävistä ja jaksamista työssä.  Parhaimmillaan osaamisen laajentaminen lisää työn merkityksellisyyden kokemusta, mahdollistaa joustavan uralla etenemisen ja oman ammatti-identiteetin laajentamisen.

Avoimen amk:n opinnot monimuoto-opintoina

Tutkinnon täydentäminen tapahtuu suorittamalla osaamiskokonaisuudet Diakin avoimessa ammattikorkeakoulussa. Niiden laajuus on aikaisemmasta kelpoisuudesta ja aiemmista opinnoista riippuen 60–90 opintopistettä ja opintojen suorittaminen vie 1–2 vuotta.

Opinnot voi suorittaa pääosin työn ohessa, sillä ne toteutuvat monimuoto-opintoina ja suurelta osin verkko-opintoina. Monimuoto-opinnot sisältävät joitakin lähiopetuspäiviä ja lisäksi uuteen tutkintoon liittyvä harjoittelu vaatii mahdollisuuden irrottautua muista tehtävistä harjoittelun ajaksi.

Muita mahdollisuuksia täydentää osaamista

Edellä esitelty avoimen ammattikorkeakoulun reitti koskee amk-tutkinnon suorittaneita. Aikaisemman opistotasoisen sairaanhoitaja tai sosionomitutkinnon täydentäminen kirkon tehtäviin vaatii hakeutumista yhteishaun kautta tutkintoon johtavaan koulutukseen. Tällöin henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa huomioidaan aikaisempi osaaminen ja määritetään suoritettavat opinnot yksilöllisesti. Toinen mahdollisuus on suorittaa ensin yksittäisiä avoimen AMK:n opintoja oman aikataulun mukaisesti ja hakeutua myöhemmin tutkintoon johtavaan koulutukseen.

Kahden työssäolovuoden jälkeen aiempaa amk-tutkintoa on mahdollista syventää ylemmällä ammattikorkeakoulututkinnolla. Erityisesti kirkon diakonia- ja kasvatustyöhön sekä spiritualiteettiin, uskontoihin ja yhteisöihin painottuva ylempi AMK-tutkinto on Diakissa nimeltään Arvo- ja yhteisölähtöinen työn kehittäminen. Se antaa valmiuksia toimia asiantuntija-, kehittämis- ja johtamistehtävissä kirkon diakonia- ja kasvatustyössä sekä monialaisissa verkostoissa.

Oman ammattitaidon laajentamiseen ja syventämiseen on siis olemassa useita reittejä.

Jos juuri nyt ei ole mahdollisuutta sitoutua vuoden tai kahden opiskeluprosessiin, avoimen amk:n tarjonnasta on mahdollista suorittaa myös yksittäisiä opintojaksoja. Valittavana on sekä amk- että YAMK-opintoihin liittyviä opintojaksoja. Esimerkiksi 5 opintopisteen laajuinen Yhteisönrakentaja-koulutus antaa valmiuksia yhteisöllisten ja voimaannuttavien työmenetelmien käyttämiseen ja yhteistoiminnalliseen kehittämiseen.

Oman ammattitaidon laajentamiseen ja syventämiseen on siis olemassa useita reittejä. Monet niistä tarjoavat samalla myös ideoita ja mahdollisuuksia työn kehittämiseen. Esimerkiksi tutkintoa täydentäviin opintoihin sisältyvät kehittämistehtävät tai opinnäytetyö voidaan suunnitella ja toteuttaa siten, että ne vastaavat työssä ilmenneisiin kehittämistarpeisiin. Ammattitaidon ja osaamisen laajentaminen palveleekin yleensä koko työyhteisöä.

Pysyvä osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe202101222371

Lisätietoa