Siirry sisältöön
Juttutyyppi  Blogi

Hyvää oloa turvallisemmassa tilassa

Anna itsellesi hetki aikaa luoda mielikuva sinulle turvallisesta tilasta. Hengitä syvään. Rentouta hartiasi. Kuvittele, kuinka saavut omaan turvalliseen tilaasi. Katsele mielikuvissa ympärillesi. Miltä turvallisessa tilassasi näyttää?

Turvallisessa tilassa jokainen saa olla juuri sellainen kuin on. Yksilölliset piirteet ja ominaisuudet tunnistetaan rikkauksina ja voimavaroina, joiden varaan itsetuntemusta voidaan rakentaa. Turvallisessa tilassa ihmisten moninaisuus huomioidaan ja identiteettiin kuuluvia eroja kunnioitetaan. Jokainen voi tuntea itsensä tervetulleeksi ja olla tilassa ilman pelkoa syrjityksi tai torjutuksi tulemisesta.

Turvallinen tila on meidän jokaisen oma. Turvallisemmasta tilasta puhutaan puolestaan silloin, kun ollaan yhteisessä tilassa. Yhteisessä tilassa ei voida taata sitä, että tila on jokaiselle täysin turvallinen. Omalla toiminnallaan voi kuitenkin vaikuttaa siihen, että tila tuntuisi turvallisemmalta.

Hyvinvointia korkeakouluopintoihin –hankkeessa opiskelijoiden moninaisuutta tuetaan arvostamalla ja kunnioittamalla yksilöä. Opiskelija kohdataan omana itsenään, eikä haasteiden ja ongelmien kautta. Hankkeessa moninaisuutta tukevia turvallisia tiloja rakennetaan erilaisilla toiminnoilla ja monipuolisella ammatillisella osaamisella.

Uusia toimintamalleja opiskelijoiden hyvinvoinnin tueksi

Hankkeen aikana kehitettäviin tukipalveluihin sisältyy  yksilöohjausta ja ryhmäyttämisen tehostamisen pilotointia. Toimintamallien kokeilun tavoitteena on löytää välineitä, joiden avulla opiskelijoiden hyvinvointia voidaan tukea monipuolisesti.

Kohtaamalla opiskelijoita sekä kokonaisina ryhminä että yksilöllisen ohjaamisen kautta saadaan hyvinvointia tukevat vaikutukset ulottumaan monille tasoille. Tavoitteena on luoda sellaisia toiminnan malleja, joita voidaan soveltaa moninaisiin ja muuttuviin tilanteisiin.

Kohtaamalla opiskelijoita sekä kokonaisina ryhminä että yksilöllisen ohjaamisen kautta saadaan hyvinvointia tukevat vaikutukset ulottumaan monille tasoille.

Toimintamallit juurrutetaan korkeakouluihin siten, että lehtoreiden osaamista opiskelijoiden toiminnallisesta ryhmäyttämisestä edistetään, sekä opiskelijoiden elämänhallintataitoja ja opiskelukykyä tuetaan. Hyviksi havaitut toimintatavat mallinnetaan siten, että ne ovat jatkossa kaikkien korkeakoulujen käytettävissä.

Hankkeessa tarjotussa yksilöohjauksessa valmentaja pureutuu yhdessä opiskelijan kanssa arjen haasteisiin ja auttaa häntä vahvistamaan voimavarojaan. Ohjauksen lähtökohtana ovat aina opiskelijan omat tarpeet ja toiveet, ja tavoitteet ohjaukselle asetetaan yhdessä opiskelijan kanssa.

Yksilöohjauksessa voidaan tehdä erilaisia itsetuntoa vahvistavia harjoitteita tai pohtia keinoja, joilla opiskelu- ja elämänhallintataitoja voitaisiin edistää. Opiskelija voi olla yhteydessä valmentajaan joko itse, tai esimerkiksi opinto-ohjaajan kautta. Yksilöohjauksessa vahvistetaan opiskelukykyä ja tuetaan opintoihin kiinnittymistä.

Myös yhteisöllisyyden vahvistuminen edistää oppimista ja hyvinvointia. Ryhmäyttämistä tehostamalla voidaan paitsi vahvistaa yhteisöllisyyttä, myös tukea jokaisen ryhmän jäsenen yksilöllisiä ominaisuuksia. Ryhmäyttämisen avulla yksilöiden vahvuudet pyritään tuomaan ryhmän yhteisiksi vahvuuksiksi, mikä vahvistaa niin ryhmää kuin sen jokaista jäsentäkin.

Myönteisessä tunnistamisessa painopiste on erilaisuuden arvostamisessa, voimavarojen tunnistamisessa sekä arjen toimintaympäristöissä ja yhteisöissä ilmenevässä tuessa.

Hankkeessa kehitettävän ryhmäyttämisen toimintamallin taustalla on teoria myönteisestä tunnistamisesta, mille on keskeistä yksilöille suunnatun tuen määrittely yhteisölähtöisesti. Myönteisessä tunnistamisessa painopiste on erilaisuuden arvostamisessa, voimavarojen tunnistamisessa sekä arjen toimintaympäristöissä ja yhteisöissä ilmenevässä tuessa. Ryhmän jäsenet tunnistetaan omilla tavoillaan arvokkaiksi ja jokainen heistä tuo oman lisänsä ryhmän moninaisuuteen vahvistaen näin ollen ryhmää kokonaisuutena.

Yhdessä kohti turvallisempia tiloja

Kun hankkeessa kehitetään uusia toimintamalleja, on aina syytä huomioida se, että toimintaan tulisi olla mahdollisimman turvallista osallistua. Turvallisempia tiloja luodessa tulee ottaa huomioon se, ettei aina ole mahdollista luoda täysin turvallista tilaa jokaiselle. Yhteisesti sovituilla pelisäännöillä voidaan kuitenkin tavoittaa kokemus turvallisemmasta, vaikka ei täysin turvallisesta, tilasta.

Meistä jokainen voi omalla toiminnallaan luoda meille kaikille turvallisempia tiloja.

Keinoja turvallisemman tilan luomiseen on monia. Ohjaaja voi huolehtia ohjaustilanteessa lempeän ja luottamuksellisen kohtaamisen saavuttamisesta ohjattavan kanssa. Lisäksi luennoille ja verkko-oppimisympäristöihin voidaan määritellä turvallisemman tilan periaatteet.

Soveltuvien toimintatapojen ja käytäntöjen sanoittaminen luo turvallisempaa tilaa, sillä silloin jokainen tilassa oleva henkilö tietää yhteiset pelisäännöt ja pystyy toimimaan niiden mukaisesti. Näin turvallisemman tilan luominen ei jää pelkästään ohjaajan vastuulle, vaan siihen osallistutaan yhteisesti. Meistä jokainen voi omalla toiminnallaan luoda meille kaikille turvallisempia tiloja.

Pysyvä osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe202101222373

Hyvinvointia korkeakouluopintoihin

  • Hyvinvointia korkeakouluopintoihin -hanke on Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittama hanke ajalla 9/2020–12/2021.
  • Hankkeen päätoteuttajana on Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö ja osatoteuttajina Diakonia-ammattikorkeakoulu, Lapin ammattikorkeakoulu sekä ODL Liikuntaklinikka.
  • Hanketta toteutetaan Diakonia-ammattikorkeakoulun Oulun kampuksella sekä Lapin ammattikorkeakoulussa Kemissä, Torniossa ja Rovaniemellä.
  • Hankkeen yhteystyökumppaneita ovat Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS ja Erilaisten oppijoiden liitto sekä Opiskelijakunnat O’Diako ja Rotko.
  • Hankkeen verkkosivut.