Siirry sisältöön
Piirroskuva toimintataulua osoittavasta lapsesta.
Juttutyyppi  Artikkeli

Liiku ja leiki kuvien kera – saavutettavuutta leikkiin ja liikuntaan

Sisäleikkipaikkojen suosio on kasvanut Suomessa viime vuosina. Leikki ja liikunta on tärkeää kaikille lapsille, mutta pääsevätkö kaikki leikkiin saavutettavasti mukaan?

Diakonia-ammattikorkeakoulun tulkkiopiskelijoiden tiimi sai keväällä 2021 valmiiksi opinnäytetyön, joka käsittelee kommunikaation saavutettavuuden ja esteettömyyden toteutumista sisäleikki- ja sisäliikuntapaikoissa. Opinnäytetyön aiheen opiskelijat olivat löytäneet työelämäkokemusten kautta. Opinnäytetyön tavoitteena oli parantaa sisäleikkipaikkojen saavutettavuutta.

Opinnäytetyön aikana tehtiin kysely leikki-ikäisten erityislasten vanhemmille ja huoltajille. Kyselyllä selvitettiin leikkipaikoissa käymiseen liittyviä haasteita sekä kysyttiin käyttäjien tyytyväisyyttä eri leikkipaikkojen saavutettavuuteen ja kuvien käyttöön kommunikaatiossa.

Kyselyyn vastasi 66 henkilöä, joista merkittävä osa oli erityislasten huoltajia tai muita läheisiä, jotka asioivat tai ovat asioineet sisäleikki- liikuntapaikoissa. Aihe on ajankohtainen, sillä sisäleikki- ja liikuntapaikkojen suosio oli jatkuvasti kasvanut Suomessa jo ennen koronapandemiaa.

Saavutettavuutta kuvilla

Opinnäytetyössä nousi esille kuvallisten ohjeiden puutteellisuus. Kyselyn tuloksista selvisi, että vastaajat kokevat, ettei kommunikaation saavutettavuus sisäleikki- ja liikuntapaikoissa ole riittävän monipuolista tai se ei ole tarpeeksi näkyvästi esillä.

Kuvien käyttö ohjeiden tukena on vajavaista. Osassa liikuntapaikoista löytyi kuvitettuina esimerkiksi käsienpesuohjeet ja yleisimmät kiellot, mutta jäljelle jää silti paljon turvallisuutta ja vierailun mielekkyyttä lisääviä ohjeita ja toimintatapoja, joiden kohdalla ei erityisryhmien kommunikaation haasteita ole otettu huomioon.

Kommunikaation saavutettavuus sisäleikki- ja liikuntapaikoissa ei ole riittävän monipuolista tai se ei ole tarpeeksi näkyvästi esillä.

Kyselyn tuloksia tarkasteltaessa on syytä ottaa huomioon vastaajaryhmän heterogeenisyys, eli jokaisella on yksilöllisiä tarpeita kommunikaatioon. Ainoa vastaajia yhdistävä tekijä oli sisäleikki- ja sisäliikuntapaikkojen käyttökokemus. Ei ole siis yleistettävissä, kuinka tuttuja eri kommunikaatiomenetelmät ja kommunikaation apuvälineet ovat vastaajille.

Mahdollisuus saavutettavuuden tukemiseen lasten leikeissä voidaan toteuttaa monin tavoin. Kuvat voivat olla lapsen mukana, tai ympäristö voi tarjota kuvavirikkeitä jo valmiiksi. Eräs hieno esimerkki on englantilaisen Badshot Lea Infant Schoolin idea kuvataulusta ulkona, jolloin sen äärelle voi pysähtyä juttelemaan. Vastaavia voisi olla sisäleikki- ja sisäliikuntapaikkojen seinillä helposti saatavilla.

Kommunikaation haasteet ja ratkaisut

Opinnäytetyön tekijät havaitsivat itse puutteita vaihtoehtoisissa kommunikaatiomenetelmissä vieraillessaan leikkipaikoissa. Näiden havaintojen pohjalta päätettiin selvittää saavutettavuuden ja esteettömyyden toteutumista leikkipaikoissa kyselyn avulla.

Saatujen tulosten pohjalta valmistuivat kuvalliset ohjeistukset parantamaan erityisryhmien käyttäjäkokemusta ja lisäämään kommunikaation saavutettavuutta sekä esteettömyyden toteutumista. Kuvat valittiin menetelmäksi niiden universaaliuden takia. Kuvat toimivat kommunikaation tukena usealla erityisryhmällä. Ensimmäinen askel kohti yhdenvertaisempaa kävijäkokemusta sisäleikki- ja liikuntapaikoissa on kuvien saataville asettaminen.

Opinnäytetyön kyselyyn vastanneet kuvasivat kuvakommunikaation ja esteettömyyden tärkeyttä näin:

“Esteettömyys ei ole keneltäkään pois. Mutta toisin päin, jos esteettömyyttä ei huomioida, niin sillä taas rajataan osa käyttäjistä pois.”

“Toivoisin, että kuvakommunikaatiot olisivat selkeitä ja selkeästi esillä. Lisäksi olisi hyvä, että kuvakommunikaatiot olisivat valtakunnallisia eli samanlaisia joka paikassa. Tällä hetkellä joka paikassa on yritetty tehdä oman paikan näköiset.”

Ennakkotieto ratkaisevan tärkeää

Saavutettavuuden kehittäminen sekä tiedonhankinta ovat muuttuneet internetin myötä helpommiksi. Opinnäytetyön kyselyyn vastanneista huoltajista suurin osa selvittikin leikki- ja liikuntapaikan sopivuuden perheelleen sekä internetistä että sosiaalisesta mediasta.

Saavutettavuuden kehittäminen sekä tiedonhankinta ovat muuttuneet internetin myötä helpommiksi.

Opinnäytetyössä tehtiin kaksi toimintataulua ja yksittäisiä irtokuvia toimintataulujen sanoista. Työssä käytettiin sisäliikunta- ja leikkipaikkoihin soveltuvia sanoja. Sisäleikkipaikoissa touhuillaan ja liikutaan, joten tekemistä ja tunteita kuvaavia sanoja on runsaasti. Kyselyn vastausten pohjalta valittiin mukaan ohjeita liittyen esimerkiksi odottamiseen ja rauhoittumiseen. Säännöt, ohjeet ja toimintatavat ovat helpommin ymmärrettävissä, kun käytetään kuvia kommunikaation ja ohjauksen tukena.

Valitut kuvat jaettiin internetissä ja sosiaalisessa mediassa. Näin kuvamateriaali voidaan ottaa käyttöön helposti ajankohdasta ja paikasta riippumatta ennen vierailua sisäleikkipaikassa.

Toimintataulujen käyttö

Kuvat toimivat osana vuorovaikutusta. Kun kommunikaatio on selkää ja ymmärrettävää, tulee lapselle myönteisiä kokemuksia vuorovaikutuksesta, jolloin stressi ja hermostuminen erilaisista tilanteista vähenee ja käyntikokemus on mielekkäämpi. Toimintatauluissa on tyhjä tila keskellä, johon voi piirtää. Tarkoituksena oli, että toimintataulu sopii kaikkiin paikkoihin. Esimerkiksi jos leikkipaikassa on liukumäki, voi liukumäen piirtää taulun keskelle. Tämä helpottaa ymmärrettävyyttä.

Kun kommunikaatio on selkää ja ymmärrettävää, tulee lapselle myönteisiä kokemuksia vuorovaikutuksesta, jolloin stressi ja hermostuminen erilaisista tilanteista vähenee ja käyntikokemus on mielekkäämpi.

Toimintataulujen kuvat on mahdollista saada myös yksittäisinä kuvina. Yksittäiset kuvat on helppoja kantaa mukana, ja niiden käyttöön on matala kynnys myös niillä, joilla ei ole kokemusta kommunikaation apuvälineiden käytöstä.

Kaikki mukaan leikkiin ja liikuntaan

Liikunta ja leikki kuuluvat kaikille ja lisäävät kokonaisvaltaista hyvinvointia. Leikkiminen on kommunikaation ja vuorovaikutuksen kehittymisen tärkeä perustaito. Sisäleikki- ja liikuntapaikat ovat erinomaisia paikkoja lapselle kehittää kehon motoriikkaa ja sen myötä vuorovaikutuksellisuutta.

On tutkittu, että motoriikan vaikeudet heijastuvat myös puheen tuottamisen vaikeuksina. Kun lapsi saa mahdollisuuksia leikkiä vertaistensa kanssa, niin hänen itsevarmuutensa lisääntyy ja hän hakeutuu herkemmin vuorovaikutustilanteisiin. Aikuinen voi tukea lapsen vuorovaikutusta kuvamateriaalin avulla ja tarjota näin onnistumisen kokemuksia.

Lähteet

Heikintalo, V., Svärd, M., Vuorinen, S. (2021). Leiki, liiku kuvien kanssa. Kommunikaation saavutettavuuden ja esteettömyyden toteutuminen sisäleikki- ja sisäliikuntapaikoissa. (Opinnäytetyö, Diakonia-ammattikorkeakoulu, Tulkki (AMK), viittomakielen ja tulkkauksen koulutusohjelma. Saatavilla https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/495994/Opinn%c3%a4ytety%c3%b6_Heikintalo_Sv%c3%a4rd_Vuorinen.pdf?sequence=2&isAllowed=y 

Pysyvä osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2021082544186

Toimintataulu

  • kuvasymboleista koottu kommunikointia tukeva taulu, kutsutaan myös kommunikointitauluksi
  • taulu voi olla paperinen tai laminoitu arkki tai sähköisessä muodossa kommunikointilaitteessa
  • kuvien käytöllä pyritään saamaan selville, mitä kommunikoinnissa tukea tarvitseva ihminen haluaa
  • kuvia tarvitaan myös tapahtumien kommentointiin ja kertomiseen toiselle sekä tunteiden ilmaisemiseen
  • aihe- tai tilannekohtainen keskustelusanasto, joka esitetään kuvasymboleilla
  • toimintataulu soveltuu apuvälineeksi tilanteisiin, joissa pärjää rajatulla sanastolla
  • toimintataulun kuvat voivat olla irrotettavissa ja kiinnitettävissä tauluun tarranauhan avulla
  • toimintaan ja leikkiin tehty toimintataulu helpottaa tilanteen etenemistä
  • keskustelun tukemisen lisäksi toimintataulu voi tukea toimintaan valmistautumista ja sen eri vaiheiden seuraamista ja suorittamista.

Opinnäytetyössä tehdyt toimintataulut ovat ladattavissa pdf-muodossa alla olevista linkeistä: