Siirry sisältöön
Juttutyyppi  Blogi

Monipuolista tukea ja toimintaa opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämiseksi

Hyvinvointia korkeakouluopintoihin -hanke on tarjonnut opiskelijoille tukea opiskelukyvyn, elämänhallintataitojen ja yhteisöllisyyden vahvistamiseen. Tässä blogissa kerromme hankkeen etenemisestä Oulussa.

Hyvinvointia korkeakouluopintoihin -hanke on ollut toiminnassa reilun vuoden ajan. Ensi töiksemme hankkeen käynnistyttyä kartoitimme opiskelijoiden hyvinvoinnin sen hetkisen tilanteen perehtymällä jo tehtyihin opiskelijoiden hyvinvointikyselyiden tuloksiin. Lisäksi tutustuimme opiskelijajärjestöjen toimintaan, havainnoimme aktiivisesti tilannetta yhteistyössä lehtoreiden ja opinto-ohjaajien kanssa sekä seurasimme uutisointia aiheesta.

Näin saimme tietoa siitä, millaisiin opiskelijahyvinvoinnin teemoihin meidän kannatti tarttua ja millaisia tukipalveluita opiskelijat kaipasivat. Koronapandemian koimme mahdollisuutena kehittää aivan uudenlaisia ja verkossa toimivia tukimuotoja.

Kartoituksesta käytäntöön

Alkukartoituksen jälkeen siirryimme nopeasti käytännön toimintaan ja pilotointeihin voidaksemme tarjota mahdollisimman paljon tukea opiskelijoille hankkeen lyhyestä toiminta-ajasta huolimatta.

Koronapandemian koimme mahdollisuutena kehittää aivan uudenlaisia ja verkossa toimivia tukimuotoja.

Yksilöohjaus Vamos-palveluissa käynnistyi heti hankkeen alusta tukemaan opiskelijoiden yksilöllisiä opiskeluvalmiuksia. Korkeakoulun yhteisöllisyyttä ja opiskelijoiden opintoihin kiinnittymisen tueksi aloimme kehittämään jatkuvan ryhmäytymisen toimintamallia pilotoimalla ryhmäytymisharjoitteita.

Ideoimme helposti lähestyttäväksi ja kokoavaksi tukimuodoksi verkossa toimivan Tsemppipisteen. Diakin Diakle-alustalle kiinnitettyyn Tsemppipisteeseen sisällytettiin viikoittainen päivystys ja koottiin materiaalia opiskelijan hyvinvointiin liittyvistä teemoista. Heti hankkeen alusta alkaen opiskelijoita ja henkilökuntaa pyrittiin tiedottamaan monikanavaisesti tarjolla olevista tukipalveluista muun muassa Tuudon, Instagramin ja sähköpostin kautta.

Tukipalveluja ja ryhmäytymistä

Vuoden 2021 alussa toiminta oli jo täydessä vauhdissa. Yksilöohjaukseen tuli säännöllisesti uusia asiakkaita ja asiakasohjaus vakiintui yhteistyössä opinto-ohjaajan ja kuraattorin kanssa. Palveluohjauksen tueksi luotiin Tukea opintoihin -kartta, johon koottiin opiskelijan tukipalveluja Oulussa.

Ryhmäytymisen pilotit jatkuivat ja jatkuvan ryhmäytymisen toimintamalli jatkokehitettiin kolmen harjoitteen kokonaisuudeksi. Mallin ja harjoitteiden käyttöönoton tueksi tehtiin työkirja ja ohjevideot. Jatkuvan ryhmäytymisen toimintamallista saatiin hyvää ja innostunutta palautetta Diakin henkilöstölle toteutetuissa verkkokoulutuksissa.

Lukukausivastaavien roolin vahvistamista

Yksi hankkeen tavoitteista oli kehittää lukukausivastaavatoimintaa Diakissa. Toimintaa haluttiin kehittää siten, että lukukausivastaava antaisi pidempään tukea yhdelle opiskelijaryhmälle. Lukukausivastaaville haluttiin tarjota myös välineitä sujuvampaan yhteydenpitoon ja viestintään opiskelijoiden kanssa.

Lukukausivastaaville haluttiin tarjota välineitä sujuvampaan yhteydenpitoon ja viestintään opiskelijoiden kanssa.

Näihin tavoitteisiin pääsemiseksi luotiin Diakleen lukukausivastaavan ja opiskelijaryhmän yhteinen verkko-oppimisympäristö yhteydenpitoa ja tiedottamista varten.  Lisäksi ehdotus lukukausivastaavien toimenkuvan kehittämiseksi toimitettiin päättäville tahoille.

Vertaisryhmätoimintaa

Ennen kesälomia hankkeessa tarjottiin opiskelijoille vertaisryhmä- ja vertaisopintopiiritoimintaa. Vertaistoiminnassa pureuduttiin yhteisesti ennalta sovittuun hyvinvointia tukevaan teemaan.

Hankkeessa aloitettiin myös opiskelijoiden rentoutumishuoneen suunnittelu Diakin Oulun kampukselle. Huone toteutettiin opiskelijoiden toiveiden ja oppimistehtävään integroidun suunnitelman mukaisesti. Huoneeseen hankittiin muun muassa tunnelmavaloja ja säkkituoleja rentoutumista tukemaan ja huoneen toimintaa pilotoitiin syyslukukaudella.

Syksyllä 2021 hankkeessa tähdättiin aktiivisesti pilotoitujen toimintamallien jatkokehittämiseen, mallintamiseen ja juurruttamiseen. Toiminnot mallinnettiin hankkeen työkirjamuotoiseen loppujulkaisuun ja niiden vaikuttavuutta arvioitiin erilaisten kyselyjen ja keskustelutilaisuuksien avulla.

Hanke päättyy vuoden 2021 lopussa ja sen lyhyt toiminta-aika on käytetty tehokkaasti. Hankkeessa tehtiin tiivistä yhteistyötä opiskelijoiden kanssa. Hankkeessa myös tarjottiin harjoittelupaikka usealle loppuvaiheen opiskelijalle eri osatoteuttajien toimesta.

Tsemppipiste Diaklessa jää materiaaleineen Diakin henkilökunnan ja opiskelijoiden käyttöön ja lukukausivastaavatoiminnan kehittäminen jatkuu myös hankkeen päättymisen jälkeen. Vamos-palveluiden yksilöohjauksessa olevien opiskelijoiden ohjaus päätetään saatellen. Lisäksi opiskelijoilla on mahdollista saada yksilöohjausta jatkossa muiden Vamos Oulun hankkeiden puitteissa. Opiskelijan hyvinvoinnin tukemisen teemojen parissa Diakissa jatkaa Ohjauksella hyvinvointia (OHJY) -hanke.

Pysyvä osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2021102752550

Hyvinvointia korkeakouluopintoihin -loppuseminaari 24.11.

Hyvinvointia korkeakouluopintoihin –hankkeen työkirja ja muut materiaalit julkaistaan hankkeen loppuseminaarissa keskiviikkona 24.11.2021 klo 12–15. Tilaisuus striimataan ja tallenne on katsottavissa myös jälkikäteen 8.12.2021 saakka. Striimiä pääset katsomaan Youtubessa.

Hyvinvointia korkeakouluopintoihin -hanke

  • Hyvinvointia korkeakouluopintoihin –hanke (ESR) käynnistyi 1.9.2020.
  • Reilun vuoden aikana hankkeessa on yhteiskehitetty monipuolisia toimintamalleja opiskelijoiden hyvinvoinnin tueksi Diakin lisäksi Diakonissalaitoksen Vamos-palveluiden, Lapin ammattikorkeakoulun ja ODL Liikuntaklinikan voimin.
  • Hanke toimi paikallisesti Oulussa Diakin kampuksella sekä Rovaniemellä, Kemissä ja Torniossa Lapin ammattikorkeakoulun kampuksilla.