Siirry sisältöön
Juttutyyppi  Blogi

Tule nähdyksi -hanke haastaa teatteritoimijat nuorten mielenhyvinvoinnin lisääjinä

Nuorten pahoinvointi, syrjäytyminen ja väkivaltaistuminen puhuttaa aika ajoin median otsikoissa. Tarve tuoda nuorten elämän todellisuus näkyväksi sekä osallisuuden ja osallistumisen merkitys eivät ole syntyneet tyhjästä. Nuorten asioiden näkyväksi tekeminen on yksi tapa huolehtia heidän hyvinvoinnistaan, siirtymistä eri koulutusasteilta toiselle ja poluista koulutuksesta työelämään.

Kaikki alkaa siitä, että nuoret tulevat näkyväksi. Erityisen tärkeää näkyväksi tulemisen kokemus on etenkin aliedustettuihin ryhmiin kuuluvilla nuorilla, joiden siirtymät koulutuksesta toiseen tai työelämään eivät olekaan niin sujuvia.

Eurooppa 2020 -strategian työllisyystavoitteen saavuttamiseksi on olennaista, että nuoria autetaan koulutusputkeen ja työmarkkinoille ja jopa pysymään siellä.

Elämänhallinnan haasteet uhkana syrjäytymiselle

Työelämään siirtyminen on yksi merkittävimmistä asioista nuorten aikuisten elämänvaiheista. Tämän kynnyksen edessä etenkin ne nuoret, joilla on eri tekijöistä johtuvia haasteita elämässään, saattavat ilman monimuotoista tukea syrjäytyä.

Ne nuoret, jotka jäävät työelämän ulkopuolelle elämänhaasteiden vuoksi, muodostavat ennen pitkään yhteiskunnalle ison laskun. Lasku tulee siitä, että nuori jää jopa pysyvästi perusturvan varassa eläväksi pienituloiseksi ja vähitellen syrjäytyminen saattaa johtaa lopulliseen putoamiseen yhteiskunnasta.

Ne nuoret, jotka jäävät työelämän ulkopuolelle elämänhaasteiden vuoksi, muodostavat ennen pitkään yhteiskunnalle ison laskun.

Syrjäytymiseen ja koulupudokkuuden elämänhallinnan ongelmiin liittyy usein sosiaalisten tilanteiden pelkoa, impulssikontrollin heikkoutta ja muuta vuorovaikutukseen liittyvää problematiikkaa. Tarvetta on terapiapalveluiden ohella myös arjessa selviytymiseen liittyvien tunnetaitojen ja sosiaalisiin tilanteisiin liittyvien vuorovaikutustaitojen harjoitteluun. Näihin tarpeisiin on hyödynnetty jo joitakin vuosia taiteita.

Taiteet tukevat mielen hyvinvointia

Erilaisten taidelähtöisten menetelmien vaikuttavuudesta nuoriin on paljon tietoa mutta silti taiteiden hyödyntäminen on vielä vähäistä. Taustalla on useimmiten ajatus taiteista ”hömppänä” oikean työn rinnalla, vaikka mm. British Medical Journal korostaa pääkirjoituksessaan kiistattomasti taiteiden ja kulttuurin hyvinvointivaikutuksia.

Lääketiede tai taide eivät voi yksinään ratkaise kaikkia ihmisyyteen liittyviä ongelmia, varsinkaan niitä, jotka liittyvät kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Taiteet, ja vaikkapa kirjan lukeminen voi kuitenkin edistää kokonaisvaltaista hyvinvointia ja antaa uusia näkökulmia yksilön tilanteeseen.

Taiteissa voidaan hyödyntää nuorten erilaista osaamista ja erilaisia valmiuksia osallisuutta vahvistavassa toiminnassa.

Teatterillisin keinoin voidaan heijastaa yksilön tuntemuksia, jotka liittyvät esimerkiksi uuden elämänsuunnan etsintään ja elämän merkityksiin tai kipukohtiin sekä tunteisiin. Taidetta ja kulttuuria voidaan käyttää myös stabiilisuuden turvaajana ja orientaation apuna vaikeina aikoina, esimerkiksi surutyön yhteydessä.

Taiteissa voidaan hyödyntää nuorten erilaista osaamista ja erilaisia valmiuksia osallisuutta vahvistavassa toiminnassa. Nuorten ryhmien polarisoitumista hyvin ja huonosti pärjääviin voidaan ennaltaehkäistä ja purkaa vahvistamalla heidän keskinäisiä verkostojaan.

Vapaus omille havainnoille – ja työkalu ammattilaisille

Ollaan taiteista mitä mieltä vaan niin kiistaton tosiasia on, että ne tuottavat hyvinvointia tarjoamalla nautintoa ja elämyksiä sekä edistämällä yhteisöllisyyttä ja verkostoitumista ja viihtyvyyttä omassa elinpiirissä. Taiteet myös tarjoavat jotakin, joka saa unohtamaan arjen ongelmat. Paikan, jossa on vapaus omille havainnoille. Paikan samaistua ja kokea yhteenkuuluvuutta.

Taiteen on todettu olevan myös hyvä työkalu sosiaali- ja terveysaloilla mutta myös koulutusaloilla, missä sitä voidaan hyödyntää yhteisöllisyyden rakentamisessa sekä tuettaessa nuoria sujuvimpiin siirtymiin niin koulutuksen kuin työelämän suhteen.

Taiteet myös tarjoavat jotakin, joka saa unohtamaan arjen ongelmat.

Soveltavan teatterin keinoja hyödynnetään myös viime vuonna alkaneessa, Diakin hallinnoimassa Tule nähdyksi -hankkeessa, jossa on mukana soveltavan teatterin metodeja käyttäviä ammattiteattereita Helsingissä, Porissa ja Tampereella sekä nuorten kanssa toimiva Vamos Helsingin Diakonissalaitokselta. Hanke tavoittelee vaikuttavuutta nuorten elämässä, etenkin sujuvien siirtymien koulutuksien ja työelämän välillä.

Kirjoitus on ilmestynyt myös Tule nähdyksi -hankkeen blogissa.

Pysyvä osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2021112256376

Tule nähdyksi!

    • Tule nähdyksi -hankkeessa vahvistetaan nuorten osallisuutta soveltavan teatterin menetelmillä. Lisäksi hankkeessa tuotetaan sisältöjä nuorisoalan koulutukseen ja kootaan ammattikorkeakoulujen lehtoreille tietopaketti teatterialan soveltavista menetelmistä.
    • Diakin hallinnoimassa hankkeessa ovat mukana osatoteuttajina Q-teatteri, Rakastajat-teatteri, Tarinateatteri Vox ja Vamos Helsinki. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto, ja kansallinen rahoittajaviranomainen on Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.
    • Lisää hankkeesta pääset lukemaan hankkeen verkkosivulta.