Siirry sisältöön
Juttutyyppi  Blogi

Korona lisäsi hyvinvoinnin ja osallisuuden kehittämisen tarvetta lukioihin

Koronalla on ollut vaikutuksensa myös nuorten mielenterveyteen. Miten lukiolaisten osallisuuden kokemuksia voidaan lisätä?

Kouluterveyskyselyn (2021) mukaan Pohjois-Pohjanmaan lukiossa opiskelevista pojista 80 ja tytöistä 60 prosenttia on tyytyväisiä elämäänsä. Toisella asteella opiskelevista nuorista 66‒77 prosenttia kertoi pitävänsä koulunkäynnistä. Kuitenkin yksinäisyyden tunne on yleistynyt, tytöillä enemmän kuin pojilla. Opiskelijoiden mahdollisuudet olla osallisia koulussa suunnitteluun on vähentynyt koronapandemian aikana.

Koronan vaikutukset mielenterveyteen

Kansainvälisten ja kansallisten tutkimusten mukaan koronapandemia on vaikuttanut nuorten mielenterveyteen, fyysiseen terveyteen ja sosiaalisiin suhteisiin. Mielenterveyden näkökulmasta tyttöjen kokema ahdistuneisuus on ollut kasvussa pitkään ja korona-aikana se on noussut 10 prosenttiyksikköä noin 30 prosenttiin. Poikien vastaavat luvut ovat nousseet kolmisen prosenttia. Masennusoireista kärsivien määrä on noussut vuosien 2019 ja 2021 välillä.

Oppilaitoksissa tukea on onnistuttu kohdentamaan ahdistusoireisille nuorille, mutta silti moni jää ilman tarvitsemaansa apua.

Opiskelijoiden kokemus opettajilta saadusta välittävästä ja oikeudenmukaisesta kohtelusta on yleistynyt vuoden 2021 kouluterveyskyselyssä. Oppilaitoksissa tukea on onnistuttu kohdentamaan ahdistusoireisille nuorille, mutta silti moni jää ilman tarvitsemaansa apua.

Paineet kasvaneet

Lukiolaisten mielen hyvinvointiin voi vaikuttaa myös korkeakoulujen pääsykoeuudistus syksystä 2021 alkaen, minkä myötä ylioppilastodistuksen arvosanoilla on suuri painoarvo jatko-opintoihin hakeutumisessa. Ylioppilaskirjoituksiin ja lukion jälkeiseen opintoihin liittyvät ainevalinnat tehdään lukion ensimmäisen luokan alussa, nuoren ollessa 15–16-vuotias. Pääsykoeuudistus voi aiheuttaa suorituspaineita ylioppilaskokeissa menestymiseen. Tärkeä kysymys on: onko nuorella riittävästi tietoa ja osaamista tehdä pitkälle tulevaisuuteensa liittyviä oppiainevalintoja?

Liikunta väheni

Valtioneuvoston selvityksen mukaan nuorten liikkuminen väheni merkittävästi koronapandemian aikana. Vähentynyt hyötyliikunta, kuten koulumatkaliikunnan puute ja tauot harrastuksissa saattavat osaltaan lisätä nuorten masentuneisuutta ja ahdistuneisuutta. Tutkimusten perusteella tiedetään, että riittävä liikkuminen on yhteydessä parempaan mielen hyvinvointiin ja parempiin oppimistuloksiin.

Tutkimusten perusteella tiedetään, että riittävä liikkuminen on yhteydessä parempaan mielen hyvinvointiin ja parempiin oppimistuloksiin.

Oulussa toteutettiin syksystä 2021 alkaen  osassa lukiota oppituntien pidentäminen 75 minuutista 90 minuuttiin.  Oppituntien pidentäminen osuu ajankohtaan, jossa koronaepidemian rajoituksia on jo purettu. Muutos oppitunnin pituuteen saattaa lisätä lukiolaisen stressiä samalla, kun pandemia jo itsessään kuormittaa ja stressaa nuoria  . Oulussa lukiolaiset ovat ilmaisseet huolensa jaksamisestaan paikallislehdessä (Kaleva 27.9.2021, 10.10.2021) oppituntien pidentämiseen ja päättöviikkojen muuttuneisiin käytäntöihin viitaten. Lukiolaisten huoli otettiin vakavasti ja käytäntöjen tarkastelu muutostoimenpiteiden osalta on lukioissa aloitettu (Kaleva 14.10.2021).

Tukea siirtymään tarvitaan

Tutkimusten mukaan koronapandemian jälkeen lukioissa ja lukiolaisten palveluissa tarvitaan ymmärrystä, miten lukiolaisia parhaiten tuetaan siirtymässä normaaliin ja aktiiviseen arkeen.  Haasteiden ratkaisemiseksi tarvitaan lukiolaisten ja henkilökunnan kuuntelemista, osallistamista, avoimuutta ja rohkeutta kokeilla uusia tapoja toimia.

ESR-rahoitteinen OPAS – Opiskelukykyä ja osallisuutta lukioihin -hanke vastaa omalta osaltaan tähän haasteeseen. Hankkeen toteuttajat ovat ODL Liikuntaklinikka ja Diakonia-ammattikorkeakoulu yhteistyössä Oulun kaupungin lukioiden kanssa. OPAS-hankkeessa luodaan ja arvioidaan erilaisia käytänteitä ja menetelmiä Kastellin, Kiimingin ja Laanilan lukioissa.

Lähteet

Lasten ja nuorten hyvinvointi – Kouluterveyskysely 2021 Iso osa lapsista ja nuorista on tyytyväisiä elämäänsä – yksinäisyyden tunne on yleistynyt. 30/2021. https://www.julkari.fi/handle/10024/143063

Valtion liikuntaneuvosto. Koronapandemian vaikutukset väestön liikuntaan. Valtion liikuntaneuvoston julkaisuja 2020:2. Kantomaa Marko (toim.). https://www.liikuntaneuvosto.fi/wp-content/uploads/2020/10/Koronapandemian-vaikutukset-vaeston-liikuntaan-paivitetty-23.11.2020.pdf

Pysyvä osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2021112256396

OPAS – opiskelukykyä ja osallisuutta lukioihin

  • Hanketta toteuttavat ODL Liikuntaklinikka ja Diakonia-ammattikorkeakoulu yhteistyössä Oulun kaupungin lukioiden kanssa.
  • OPAS-hankkeessa luodaan ja arvioidaan erilaisia käytänteitä ja menetelmiä Kastellin, Kiimingin ja Laanilan lukioissa.
  • Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto.
  • Lue lisää verkkosivuilta ja seuraa hanketta Instagramissa.