Siirry sisältöön
Juttutyyppi  Artikkeli

OSKE-tori ja tuottajatapaaminen verkostoitumisen foorumeina

Osallistavan ja tutkivan kehittämisen OSKE-torilla sekä työelämän että Diakin tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (TKI) -toimijat voivat verkostoitua opiskelijoiden ja opetushenkilöstön kanssa. Syyslukukaudella 2021 järjestettiin kolme OSKE-toria ja tuottajatapaaminen. Osallistujapalautteen perusteella ne tarjoavat mahdollisuuden yhteistyösuhteiden rakentamiseen ja verkostoitumiseen.

Sekä Diakin pedagogisten valintojen että TKI-toiminnan keskiössä on osallistaminen ja osallistuminen. Pedagogiikka -ilmaisu viittaa kasvatuksen ja opetuksen järjestämiseen (Tieteen termipankki, i.a.). Osallistumista on kuvattu Diakin pedagogisen toiminnan ”kiinnepisteenä”. Kohtaaminen, osallistuminen ja dialogi ovat Diakin pedagogisten valintojen ytimessä. (Diak, i.a.-b.; Helminen & Vesterinen, 2021, s. 20–23). Vastaavasti Diakin TKI-toiminnan perusta nojaa osallistavaan lähestymistapaan (esim. Keskitalo, 2020, s. 31–32).

Diakin kampuksilla lukuvuosittain tai -kausittain järjestettävällä OSKE-torilla opiskelijat pääsevät osallisiksi työelämäyhteistyöhön ja TKI-toimintaan. Torilla työelämätahoilla ja hankkeilla on mahdollisuus kertoa ja tarjota opiskelijoille oppimistehtävien, kehittämishankkeiden tai opinnäytteiden aiheita sekä harjoittelupaikkoja. Työelämätahot voivat kertoa myös työmahdollisuuksistaan.

Diakin kampuksilla lukuvuosittain tai -kausittain järjestettävällä OSKE-torilla opiskelijat pääsevät osallisiksi työelämäyhteistyöhön ja TKI-toimintaan.

OSKE-torin on tarkoitus tuoda esille uudenlaisia tapoja oppimiseen sekä sosiaali-, terveys-,  kirkon ja tulkkauksen alan palvelujen ja työn tutkimiseen ja kehittämiseen (Diak, i.a.-a.; Koistinen ym., 2015, s. 21). Tavoite on, että työelämä ja Diakin opiskelijat sekä henkilöstö hyötyvät verkostoitumisesta ja  yhteistyömahdollisuuksista.

Syksyn 2021 OSKE-torit ja tuottajatapaaminen

Syyslukukaudella 2021 järjestettiin Diakin Helsingin-, Oulun- ja Porin-kampuksilla OSKE-tori. Lisäksi Turun kampuksella toteutettiin tuottajatapaaminen. Näytteilleasettajapaikan varasi OSKE-torille Helsingissä 55, Oulussa 38 ja Porissa kuusi työelämätahoa ja Diakin hanketta. Työelämätahot olivat sosiaali- ja terveysalalta sekä kirkon alalta. Turun tuottajatapaamiseen osallistui kahdeksan tulkkauspalvelujen tuottajaa. OSKE-torien kutsu kohdennettiin kampuksittain Diakissa ammattikorkeakoulututkintoaan ja ylempää ammattikorkeakoulututkintoaan suorittavista opiskelijoista erityisesti heille, ketkä olivat käynnistämässä opinnäytetyöprosessiaan.

Helsingin kampuksen OSKE-tori järjestettiin vain digitaalisessa Howspace-ympäristössä koronapandemiasta johtuneiden kokoontumisrajoitteiden seurauksena. Sen sijaan Oulun ja Porin OSKE-torilla käytettiin sekä kampuksen tiloja että Howspace-ympäristöä. Turun tuottajatapaamisessa Howspace ei ollut käytössä.

OSKE-tori ja tuottajatapaaminen toimivat verkostoitumisfoorumina

OSKE-torien ja tuottajatapaamisen osallistujilta kerättiin palaute digitaalisella Webropol-kyselyllä. Kyselyyn vastasi 56 henkilöä. Heistä 35 oli työelämän toimijoita, 14 Diakin opiskelijoita ja seitsemän Diakin henkilöstöön kuuluvia. Kyselyssä pyydettiin arviota OSKE-torin tai tuottajatapaamisen hyödyllisyydestä vastaajan työyhteisölle, työlle tai opinnoille. (Taulukko 1.)

Taulukko 1. OSKE-torin ja tuottajatapaamisen hyödyllisyys työyhteisölle, työlle tai opinnoille

Suurin osa työelämän edustajista koki tapaamiset melko hyödyllisiksi (19) tai eritäin hyödyllisiksi (4). Vähän hyödyllisiksi tapaamisen koki 7 vastaajaa. Opiskelijoista 7 koki tapaamisen erittäin tai melko hyödylliseksi, saman verran opiskelijoita (7) koki tapaamiset vähän tai ei lainkaan hyödylliseksi. Henkilöstöstä suurin osa (5) piti tapaamista erittäin tai melko hyödyllisenä, vain 2 vähän hyödyllisenä.

Työelämätahot osallistuvat OSKE-toriin ja tuottajatapaamiseen luodakseen kontakteja opiskelijoihin ja rekrytoidakseen heitä kehittämis- ja työtehtäviinsä. He tarjoavat opiskelijoille erityisesti opinnäytetyöaiheita ja harjoittelupaikkoja. Myös erilaisista työtehtävistä, kuten sijaisuuksista, on tarve kertoa opiskelijoille. Kuten seuraavasta palautekyselyn lainauksesta ilmenee, on työelämätahoilla halu käyttää OSKE-toria myös työelämätahojen välisessä verkostoitumisessa. Tähän tori tarjoaa mahdollisuuden.

Sain riittävän määrän kontakteja ja kohtaamisia. Olisin enemmän halunnut tavata toisia toimijoita, mutta onneksi heitäkin kohtasi kriittisen riittävästi.

Digitaalista Howspace-ympäristöä oli työelämätahoista helppo käyttää. Howspace-toripaikan rakentaminen oli sujuvaa. Sen rakentamiseen oli tarjolla myös riittävästi ohjausta. Työelämätahojen näkemykset Howspacen toimivuudesta vaihtelivat kuitenkin jyrkästi. Howspace-toripaikka ei edellytä siirtymistä Diakin kampukselle, ja työelämän edustaja voi vaikuttaa siihen, miten hän vastaa opiskelijoiden kysymyksiin Howspacessa. Howspacen käytön haasteena on kuitenkin työelämätahojen ja opiskelijoiden välisen vuorovaikutuksen määrä ja laatu. Alla olevan lainauksen mukaisesti vuorovaikutuksen tulisi olla aktiivisempaa ja vastavuoroisempaa.

Verkkoalustalla tapahtuva esittely toimii työelämän edustajan kannalta paremmin kuin paikan päälle saapuminen, vaikkei siinä synnykään opiskelijoiden kohtaamista. Opiskelijoita kannattaisi kuitenkin vielä kehottaa erikseen kysymään tarjolla olevista nykyistä rohkeammin ja tarjoamaan omia ehdotuksiaan.

Diakin hanketyöntekijän palaute OSKE-torista on samansuuntainen kuin työelämätahojen. Howspace on toimiva digialusta OSKE-torille, mutta siitä puuttuu vastaava kohtaamisten ja vuorovaikutuksen rikkaus, joka on Diakin kampuksella järjestettävässä live-tapahtumassa.

Howspace hyvä. Sama dynaamisuus, mikä on torilla. puuttuu.

Opiskelijan OSKE-torista antamalla palautteella oli välitön yhteys työelämätahojen tai -tahojen kanssa syntyneen vuorovaikutuksen määrään.

Opiskelijan OSKE-torista antamalla palautteella oli välitön yhteys työelämätahojen tai -tahojen kanssa syntyneen vuorovaikutuksen määrään. Kun vuorovaikutusta syntyi ja opiskelija sai torilta esimerkiksi oppistehtävän tai opinnäytetyön aiheen tai harjoittelupaikan, piti hän OSKE-toria antoisana.

OSKE-torilta löytyi mielenkiintoinen työelämätaho oppimistehtävään, jossa tuli tutustua työelämän kehittämis- ja innovaatiotoimintaan. Sain myös ideoita ja ajatuksia opinnäytetyöhön liittyen.

Syyslukukaudella 2021 Oulun ja Porin kampusten OSKE-toritapahtumissa oli ”etkot” kampuksella ja ”jatkot” Howspacessa. Opiskelija, joka osallistui sekä torin etkoihin että jatkoihin, oli tyytyväinen kokonaisuuteen, mistä hän kertoi palautteessaan.

Oli mahtavaa, että siellä (Howspace) oli täysin uusia esittelyjä, jolloin tiedot ja mahdollisuudet erilaisiin yhteistyökumppaneihin laajenivat. Oli myös kivaa, että jostain torilla olleista oli täydentävää materiaalia siellä, sillä niistä sai vastauksia kysymättä jääneisiin vastauksiin.

OSKE-tori ja tuottajatapaaminen edistää työelämätahojen ja Diakin hankkeiden sekä opiskelijoiden verkostoitumista. Osapuolten välisen kohtaamisen ja vuorovaikutuksen mahdollistamiseen tulee panostaa enenevästä live-tapahtumissa ja eritoten digitaalisissa OSKE-torin toteutuksissa.

Työelämätahojen arvio Diakin TKI-toiminnan ja työelämäpalvelujen merkityksestä

OSKE-torille osallistuneilta työelämätahoilta pyydettiin palautekyselyssä arviota Diakin opiskelijoiden harjoittelusta ja heidän työelämälle opintojensa yhteydessä tekemistä palveluista, kuten kehittämis- ja muista oppimistehtävistä sekä opinnäytetöistä. Arviota pyydettiin niiden merkityksestä palautekyselyn vastaajan työyhteisölle. Arviota toivottiin työelämätahoilta, jotka ovat tehneet yhteistyötä Diakin opiskelijoiden kanssa. (Taulukko 2.)

Taulukko 2. Työelämätahojen arvio opiskelijoiden harjoitteluista ja työelämäpalveluista

Työelämätahojen arvion mukaan harjoitteluilla, kehittämistehtävillä, opinnäytetöillä ja osaavien tekijöiden saatavuudella oli erittäin paljon (46) tai melko paljon (48) merkitystä. Vähän (15) tai melko vähän (3) merkitystä näki osa vastaajista.


Työelämätahoista opiskelijoiden harjoitteluilla ja kehittämis- ja muilla oppimistehtävillä sekä opinnäytetöillä on merkitystä työyhteisöille. Kehittämistoimenpiteitä edellyttää kuitenkin se, miten sekä kehittämis- ja muiden oppimistehtävien että opinnäytetöiden merkitystä työelämätahoille voidaan vahvistaa. Miten opiskelija ja työelämätaho yhteistyömuodosta riippumatta pääsisivät vahvemmin tekemään kokeilevaa kehittämistä siten, kumpikin osapuoli hyötyy tästä, mihin seuraavassa lainauksessakin viitataan. Tämä varmistaisi myös osaavan työvoiman saatavuutta.

Erityisen hyödyllistä ammattikorkeakoulujen kanssa tehtävässä yhteistyössä on se, että opiskelijat pääsevät oikeasti kokeilemaan työelämään ja juuri kyseisen työnantajan soveltuvuutta omiin ajatuksiin ja toimintatapoihin – sama toteutuu myös painvastoin.

Työelämätahojen toimijoilta pyydettiin arviota myös Diakin TKI-toiminnasta, kuten hankkeista ja projekteista sekä työelämäpalveluista, muun muassa koulutuksista ja työnohjaustoiminnasta. He pitivät Diakin TKI-toimintaa ja työelämäpalveluja tavallisesti erittäin tai melko merkittävinä työ- ja toiminta-alueensa näkökulmasta. (Taulukko 3.) Avoimeen kysymykseen vastaajat olivat kirjanneet erittäin ja melko merkityksellisinä pitämiään toimintoja. Näitä olivat erityisesti lisä- ja täydennyskoulutukset sekä työnohjaustoiminta.

Taulukko 3. Työelämätahojen arvio Diakin TKI-toiminnasta ja työelämäpalveluista

Diakin tki-toiminnan arvioinnissa suurin osa työelämätahoista piti erittäin (50) tai melko paljon (56) merkitystä sisältyvän ammatillisen osaamisen lisäämiseen, koulutus- ja kehittämispalveluihin, hankkeisiin sekä asiantuntijoiden panoksen osalta. Vastaajista yhteensä 7 piti näitä toimia joko melko vähän tai ei lainkaan merkittävinä toiminnalleen.


Työelämätahojen arvio Diakin TKI-toiminnasta ja työelämäpalveluista oli kannustavaa. Diak tekee yhteistyötä työelämän kanssa. Yhteistyössä pyritään avoimuuteen ja ammatillisten ajattelu- ja toimintatapojen uudistamisen, josta seuraava lainaus kertoo.

Työn kehittäminen vaatii aina uutta ajattelua ja tarkastelua. Diak uskaltaa lähestyä rohkeasti ja avoimesti, tuoda myös haasteet esille.

Näkyvyyttä ja sitä kautta vaikuttavuutta voisi olla enemmän esimerkiksi järjestökentän suuntaan.

Työelämätahot viittasivat kuitenkin palautteissaan siihen, että Diakin tulisi pyrkiä vielä näkyvämpään ja vaikuttavampaan rooliin TKI-toimijana ja työelämäpalvelujen tuottajana. Edellä oleva lainaus kertoo tästä. Palautteen mukaan Diakin tulisi pyrkiä osallistumaan vahvemmin myös yhteiskunnalliseen keskusteluun.

OSKE-toria ja tuottajatapaamisia tarvitaan

Syyslukukauden 2021 OSKE-torien ja tuottajatapaamisen osallistujapalautteiden mukaan niille on tarve. OSKE-torit toimivat eritoten työelämätahojen ja Diakin opiskelijoiden kohtaamisfoorumeina, joilla osapuolet voivat luoda yhteistyösuhteita ja verkostoitua. OSKE-toreilla mahdollistuu myös niin työelämätahojen kuin niiden ja Diakin TKI-toimijoiden välinen verkostoituminen. OSKE-torien myötä syntyy myös tuotteita, jotka ovat työelämätahoista tarpeellisia, esimerkiksi opinnäytetöitä. Työelämätahojen ja opiskelijoiden yhteistyö voisi olla vielä nykyistäkin monipuolisempaa, mistä kertoo seuraava lainaus.

OSKE-toreilla mahdollistuu myös niin työelämätahojen kuin niiden ja Diakin TKI-toimijoiden välinen verkostoituminen.

Toivoisin, että opiskelijat löytäisivät meidät myös opintojaksojen projektien ja tehtävien yhteistyökumppaniksi! Meille on tulossa (minun työurani) ensimmäinen Diakin harjoittelija ja yksi opinnäytetyö on alkanut.

OSKE-torien työelämätahojen ja opiskelijoiden palautteista välittyi yksi toive. Odotus on, että koronapandemiasta johtuneet kokoontumisrajoitukset loppuvat, ja OSKE-tori ja tuottajatapaaminen on mahdollista järjestää Diakin kampusten tiloissa. Vuorovaikutus- ja yhteistyösuhteiden muodostuminen on laajempaa ja kantavampaa kampuksella järjestettävässä tapahtumassa kuin digitaalisessa Howspace-ympäristössä. Koronapandemian jälkeenkin aktiivinen vuorovaikutus digiympäristössä edellyttää erityisiä panostuksia.

Toivotaan, että korona loppuu ja vanha OSKE-tori tapahtuma palautuu. Oli kattavampi ja tavoitettavampi.

Diakin kampuksilla järjestetään vuoden 2022 aikana OSKE-toreja ja tuottajatapaamisia. Niistä kerrotaan Diakin verkkosivujen tapahtumissa (Diak, i.a.).

Lähteet

Diak, Diakonia-ammattikorkeakoulu. (i.a.-a). Oallistava ja tutkiva kehittäminen. Saatavilla 19.10.2021 https://www.diak.fi/kumppanille-ja-kehittajalle/tutkimus-kehittamis-ja-innovaatiopalvelut/oske-tyoelama/#1c748fdf

Diak, Diakonia-ammattikorkeakoulu. (i.a.-b). Pedagogiikka. Saatavilla 19.10.2021 https://www.diak.fi/opiskelu/opiskelijan-polku/opintojen-suorittaminen/periaatteita/#bdd86573

Diak, Diakonia-ammattikorkeakoulu. (I.a.-c). Tulevat tapahtumat. Saatavilla 19.10.2021 https://www.diak.fi/kalenteri/

Helminen, J., & Vesterinen. O. (2021). Dialoginen muutospedagogiikka – Diakonia-ammattikorkeakoulun pedagogiset valinnat. Teoksessa J. Helminen (toim.). Strategia siivittämässä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa – Diakonia-ammattikorkeakoulun TKI-toiminnan vuosikirja 6 (s. 18–30). (Diak Työelämä 21). Diakonia-ammattikorkeakoulu. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-493-376-6

Keskitalo, E. (2020). Osallistavan tutkimuksen ja kehittämisen teoreettisia ja menetelmällisiä lähtökohtia. Teoksessa J. Helminen (toim). Näkökulmia osallistavaan tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan. Diakonia-ammattikorkeakoulun TKI-toiminnan vuosikirja 5 (s. 22–35). (Diak Työelämä 18). Diakonia-ammattikorkeakoulu. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-493-348-3

Koistinen, P., Näkki, P., Pyykkö, A., & Valtonen, M. (2015). Sosiaali-, terveys- ja kirkon alan opetussuunnitelmauudistuksella joustavaa koulutusta yhteiskunnan moninaistuviin tarpeisiin. Teoksessa R. Gothóni, A.L. Karjalainen, P. Koistinen & M. Kolkka (toim.), Diakpedalla asiakaslähtöisyyttä, reflektiivisyyttä ja digitaalisuutta (s. 17–37). (Diak opetus 1). Helsinki: Diakonia-ammattikorkeakoulu. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-493-257-8

Tieteen termipankki. (i.a.). Pedagogiikka. Saatavilla 19.10.2021 https://tieteentermipankki.fi/wiki/Kasvatustieteet:pedagogiikka

Pysyvä osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022012510188