Siirry sisältöön
Juttutyyppi  Blogi

Tillsammans, yhdessä – sairaanhoitajakoulutusta kaksikielisesti

Terveydenhuolto kaipaa tällä hetkellä jatkuvasti osaajia, jotka pystyvät palvelemaan asiakkaita sekä suomen että ruotsin kielellä. Diakin ja Arcadan yhteistyönä toteuttama kaksikielinen sairaanhoitajakoulutus vastaa tähän tarpeeseen.

Terveydenhuollossa on tällä hetkellä vajausta työntekijöistä, jotka pystyvät toimimaan asiakastyössä sekä suomen että ruotsin kielellä. Tulevien hyvinvointialueiden myötä oikeus saada terveydenhuollon palveluita kaksikielisesti tulee laajentumaan maantieteellisesti nykyiseen verrattuna. Laadukkaiden ja tasavertaisten terveyspalveluiden toteutumiseksi tarvitaan vielä aiempaa enemmän ammattilaisia, jotka osaavat kommunikoida kaksikielisesti.  

Äidinkielen merkitys korostuu terveyspalveluissa käsiteltäessä henkilökohtaisia ja sensitiivisiä asioita sekä kohdatessa sairauden tai elämäntilanteen myötä haavoittuvassa tilassa olevia asiakkaita tai potilaita. Myös hoivatyössä omalla äidinkielellä annetulla hoidolla ja hoivalla on iso merkitys esimerkiksi muistiin liittyvien sairauksien edetessä.  

Äidinkielen merkitys korostuu terveyspalveluissa käsiteltäessä henkilökohtaisia ja sensitiivisiä asioita.

Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak) ja Arcada aloittivat yhteistyössä syksyllä 2020 ensimmäisenä Suomessa kaksikielisen sairaanhoitajakoulutuksen, jonka tavoitteena on kouluttaa sairaanhoitajia, jotka pystyvät työskentelemään terveydenhuollossa heti valmistuttuaan sekä ruotsin että suomen kielellä. Koulutus on saanut runsaasti myönteistä huomiota työelämästä. 

Kumppanuuden tiivistämistä 

Korkeakoulut kehittävät jatkuvasti erilaisia tapoja tehdä yhteistyötä opetustoiminnassaan. Diak ja Arcada päättivät vastata alueellisen työelämätarpeeseen ja tulevaan sote-uudistuksen tuomiin muutoksiin kehittämällä kumppanuuttaan tiiviimmäksi ja innovatiivisemmaksi. Näistä lähtökohdista syntyi ajatus yhteisestä kaksikielisestä tutkinnosta, jossa laadukkaan sairaanhoitajakoulutuksen lisäksi opiskelijalla olisi opintojensa aikana mahdollisuus vahvistaa luontevasti kielitaitoaan sekä suomen että ruotsin kielissä.  

Kahden ammattikorkeakoulun yhteisen tutkinnon kehittäminen vaati heti alusta alkaen molempien korkeakoulujen osalta yhteistä sitoutumista vahvaan kumppanuuteen. Tämä edellytti monella eri tasolla avointa keskustelua ja jakamista sekä myös eri käytännöistä sopimista.

Kaksikielisen tutkinnon toteutus käytännössä 

Kaksikielinen sairaanhoitajatutkinto päädyttiin toteuttamaan siten, että molemmat koulut ottavat omia opiskelijoita kaksikieliseen koulutukseen, joista muodostetaan koulutuksen alkaessa yksi yhteinen kaksikielinen opiskelijaryhmä. Koulutus sovittiin toteutettavaksi Diakin opetussuunnitelman mukaisesti siten, että esimerkiksi syventävissä opinnoissa opiskelija voi valita opintojaan kummankin koulun tarjonnasta.  

Tutkinnon suunnitteluvaiheessa käytiin opetussuunnitelma yhteisesti läpi ja sovittiin, minkä opintojaksojen toteutuksesta kumpikin koulu vastaa. Diakin vastuulla olevat opintojaksot päätettiin toteuttaa suomen kielellä ja Arcadan ruotsin kielellä. Käytännössä opetus päätettiin toteuttaa monimuotoisesti, fyysisesti kummankin koulun tiloissa sekä Diakin sähköisellä Diakle-oppimisalustalla. Lisäksi nähtiin tärkeänä kannustaa opiskelijoita tekemään opintojen aikaisia harjoitteluita myös sellaisissa terveydenhuollon työympäristöissä, joissa he voivat toimia molemmilla kielillä. 

Kaksikielisyys vahvuutena 

Kahden korkeakoulun tiivis kumppanuus yhteisen tutkinnon toteuttamisessa on vahvistanut asiantuntijuuden jakamista ja syventämistä niin hakijapalveluissa, ohjaustyössä kuin opetuksen sisällöissä ja pedagogisissa ratkaisuissa. Tutkinnon kehittämisen ja toteuttamisen johtaminen tiiviissä yhteistyössä on myös osaltaan tukenut yhteistyön onnistumista.  

Kahden korkeakoulun tiivis kumppanuus yhteisen tutkinnon toteuttamisessa on vahvistanut asiantuntijuuden jakamista ja syventämistä.

Kahden korkeakoulun osaamisen ja vahvuuksien yhdistäminen on mahdollistanut uusien rajapintojen ylittämisen sairaanhoitajakoulutuksen toteutustavassa ja myös opetuksessa. Tämä on edellyttänyt uteliaisuutta ja avointa mieltä kaikilta koulutuksen suunnitteluun ja totutukseen osallistuneilta toimijoilta, kuten myös koulutukseen hakeutuneilta opiskelijoilta. 

Kaksikieliseen koulutukseen osallistuneiden opiskelijoiden työskentelymahdollisuudet tulevat olemaan tulevaisuudessa laajat, koska he kykenevät toimimaan kaksikielisesti vaativissa terveydenhuollon tehtävissä.

Koulutukseen osallistuville opiskelijoille kehittyy tutkinnon aikana myös vahvan kielitaidon ja ammatillisen osaamisen lisäksi ainutlaatuista joustavuutta ja laaja-alaista ajattelua, koska opiskelu edellyttää heidän lähestyvän opiskeltavia sisältöjä ja ilmiöitä kahdella kielellä. Tämä tuleekin olemaan heille selvä vahvuus tulevalla työuralla mielenkiintoisella ja monipuolisella terveydenhuollon sektorilla. 

Pysyvä osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022012510199