Siirry sisältöön
Juttutyyppi  Blogi

Tillsammans, yhdessä – tvåspråkig sjukskötarutbildning

Hälsovården i Finland idag behöver ständigt fler kunniga sjukskötare som kan betjäna patienter och klienter på både svenska och finska. Arcadas och Diaks gemensamma tvåspråkiga sjukskötarutbildning svarar mot detta behov.

Det råder personalbrist inom hälsovårdssektorn av de professionella som tvåspråkigt kan bemöta patienter och klienter. De kommande välfärdsområden gör därtill efterfrågan på tvåspråkiga vårdare också geografiskt allt större än tidigare. För att i välfärdsområden säkra kvalitet på tvåspråkig vård behövs allt fler som kan kommunicera på de båda språken.   

Modersmålets betydelse betonas allt mer inom vården eftersom patienter och klienter behöver bemötande på sitt eget språk i möten som också kännetecknas av oro, ovisshet och lidande. Inte minst betonas vikten av vård på modersmålet då patienten lider av någon form av minnsessjukdom.   

Modersmålets betydelse betonas allt mer inom vården eftersom patienter och klienter behöver bemötande på sitt eget språk i möten som också kännetecknas av oro, ovisshet och lidande.

Arcada och Diak påbörjade samarbete hösten 2020 för att tillsammans utbilda sjukskötare på två språk. Finlands första tvåspråkiga utbildning hade som syfte att utbilda professionella som kan arbeta flexibelt inom vården på både finska och svenska genast efter utexaminering. Utbildningen har fått ett positivt mottagande från arbetslivet.  

Sammarbetet i korthet

Högskolorna arbetar ständigt för att utveckla samarbete kring sina studieplaner. Arcada och Diak valde att svara på det regionala arbetslivsbehovet genom ett innovativt samarbete. Med det här som utgångspunkt föddes idén om ett samarbete över språkgränserna för att förverkliga en kvalitativa tvåspråkig utbildning. En utbildning i vilken studerande ständigt får möjlighet att öva och praktisera sina språkkunskaper på båda språken.    

För att två yrkeshögskolor tillsammans skall kunna förverkliga en gemensam utbildning förutsattes från första början en stark vilja till samarbete. Detta betydde öppna diskussioner på många olika plan och handlade också om att dela med sig om praktiska lösningar.   

Föverkligandet av den tvåspråkiga utbildningen

Den tvåspråkiga utbildningen valde vi att förverkliga på ett sådant sätt att de båda högskolorna antar sina egna studenter till utbildningen som sedan alla tillsammans bildar en grupp studenter vid det tvåspråkiga utbildningsprogrammet. Utbildningen följer Diaks studieplan och därtill kan studenterna välja fördjupade studierna från både Arcada och Diak.  

Vid planering av utbildningen beslöts vilka studieenheter Arcada står för och vilka Diak står för. De studieenheter som Diak ansvarar för genomförs alltid på finska och de studier som Arcada ansvarar för genomförs alltid på svenska. Därtill förverkligas utbildningen fysiskt vid både Arcadas campus och vid Diaks campus medan studentinformation sker enbart på en lär plattform. Studenter uppmanas att göra sin praktiker i sådana miljöer som erbjuder träning i det språk som inte är modersmålet.    

Tvåspråkighet en styrka

Att förverkliga utbildning på ett så här intensivt sätt tillsammans är samtidigt en omfattande lärandeprocess för alla enheter. Samarbete för antagningen, för valideringen, för innehålls diskussionerna och för de pedagogiska lösningarna resulterar i en brant uppåtgående lärandekurva. Ett tätt samarbete och öppen dialog mellan högskolornas ledning har varit en grund föreutsättning för lyckade samarbete.   

Att förverkliga utbildning på ett så här intensivt sätt tillsammans är samtidigt en omfattande lärandeprocess för alla enheter.

Samarbetet mellan de två högskolorna som förenat kunnande och styrkorna har möjliggjort att ny mark för samarbete har röjts både när det gäller utbildning men också för lärandet. Detta har vi gjort med hjälp av nyfikenhet och ett öppet sinne bland alla deltagare inkluderat våra studerande.

Studerande som genomför sin utbildning på två språk förbättrar avsevärt sina arbetsmöjligheter och bäddar för en mångsidig karriär eftersom de kan arbeta mångsidigt obehindrat på två språk. De studerande som deltar utvecklar starka kommunikations kompetenser men också starka professionella kompetenser och ett holistiskt närmelesesätt eftersom de närmar sig information och diskussion hela tiden på två olika språk. Det här kommer att vara en verklig styrka för deras kommande arbetskarriär.

Permanent adress: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022012510198