Siirry sisältöön
Juttutyyppi  Blogi

Simulaatio nosti tiimin vahvuudet keskusteluun

Resurssit riittämään -hankkeessa on selvitetty, miten ammattikorkeakoulussa voisi parantaa työaikasuunnittelun prosessia, keventää opetushenkilöstön kuormitusta, sekä samalla tukea opetushenkilöstön yhteisöllisyyttä ja ratkoa työhyvinvoinnin haasteita. Työyhteisössä tiimien kehittymistä voidaan tukea myös pelillistämisen keinoin. Hankkeessa testattiin pelillisen simulaation mahdollisuuksia tiimiytymisen vahvistamisessa.

Hankkeen työaikasuunnittelun kehittämiseen valittiin pilottitiimi terveysalalta, joka testasi SmoothTeamin kehittämää simulaatiota tiimiytymisessä.

SmoothTeam on tamperelainen yritys, joka on pelillistänyt tiimien kehittämisen. SmoothTeamin palvelussa tiimi pelaa tarinallisen simulaation, jossa tiimi oppii toisistaan, toisten vahvuuksista ja mieltymyksistä. Simulaatio tekee näkyväksi sitä, millaisia me itse kukin olemme ja sitä, mitä ajattelemme toisistamme. Toisiin tutustumisen ja erilaisuuden ymmärtämisen myötä luottamus tiimissä kasvaa ja työn tekeminen helpottuu.

Tällä hetkellä tarjolla on yhdeksän erilaista simulaatiota, joissa sukelletaan esimerkiksi tiimin vahvuuksiin, ketteriin toimintatapoihin tai ajattelun vinoumiin. Jokaisessa simulaatiossa on oma tarina sekä tutkimukseen perustuvat aiheet, joista keskustellaan ohjaajan avulla. SmoothTeam soveltuu 4–16 hengen ryhmille, jotka haluavat kehittää vuorovaikutustaan, lisätä luottamusta ja parantaa yhteishenkeä.

Pilottitiimin kokemus

Ensimmäinen SmoothTeamin simulaatio pelattiin pilottiryhmän kanssa helmikuussa 2022. Simulaation tavoitteena oli tuoda näkyväksi tiimin jäsenten suhtautumista työtehtäviin ja saada parempi käsitys tiimin vahvuuksista.

Pilottiryhmän kanssa keskustelimme toisten kuuntelusta, ristiriitatilanteiden käsittelystä ja palautteen antamisen tärkeydestä. Simulaatiossa ryhmä pystyi tutustumaan toisiinsa paremmin, ja he löysivät toisistaan uusia vahvuuksia.

Simulaation tavoitteena oli tuoda näkyväksi tiimin jäsenten suhtautumista työtehtäviin ja saada parempi käsitys tiimin vahvuuksista.

Yhteisöllisyyden kaipuu korostui puheenvuoroissa. Korona-aika on rajoittanut tapaamisia kasvotusten, mutta etäyhteys on myös rikkonut kampusrajoja. Nyt lähin kollega voikin olla 600 kilometrin päässä itsestä. Kuitenkin yhteisiä rentoja hetkiä kollegoiden kanssa kaivataan.

Pilottitiiminä oli terveysalan opettajien tiimi, joka lähti matkalle Oktoberfestille. Tiimissä on eripituisia työuria omaavia ja eri kampuksilta tulevia opettajia. Tiimiläiset eivät tunteneet kaikki toisiaan entuudestaan, mikä oli yksi keskeisiä simulaatiolla ratkaistavia haasteita.

Simulaation eteneminen

Simulaation aluksi jokainen osallistuja teki itsearvioinnin, jossa oli  kymmenen väittämää. Osallistujat arvioivat esimerkiksi olenko minä parhaimmillani ottaessani riskejä vai kuunnellessani toisten huolia. Muut pelaajat näkivät itsearvioinnin vähitellen pelaamisen aikana.

Itse pelissä päätimme tilannekuvausten perusteella, kuka tiimistämme olisi osuvin valinta kyseiseen tehtävään. Oli välillä haastavaa valita yksi tiimiläinen esimerkiksi riskin ottoa vaativaan tehtävään, jos ei tuntenut tiimiläisiä riittävän hyvin.

Simulaatiossa jaoimme keskustellen ajatuksia ja tulkintojamme ja samalla opimme tiimistä.

Tiimiläisten tehtyä valintansa, jokaisen tehtävän roolittamista tarkasteltiin yhdessä keskustellen. Valinnat osuivat osittain tutuimpiin ja eniten esillä olleisiin kollegoihin, ja osittain niissä oli myös uutta.  Valintojen tulkinta ei ollut aina yksinkertaista, kuvaako kaavio luottamusta kollegoihin vai kollegoiden tuntemista? Simulaatiossa jaoimme keskustellen ajatuksia ja tulkintojamme ja samalla opimme tiimistä. Huomasimme, että valintoihin vaikuttivat esimerkiksi työstä saadut kokemukset, yksityiselämä ja pelitilanne.

Kenelle simulaatio sopii?

SmoothTeamin simulaatio toimii hyvänä pohjana toisten ja omiin ominaisuuksiin tutustumiseen, yhteistyön ja -ymmärryksen lisäämiseen sekä kaikkia huomioivan yhdessä toimimisen kehittämiseen. Simulaatio toimii varsin erilaisille tiimeille ja luo yhteishenkeä, luottamusta ja halua analysoida omaa tiimiä. Pelinjohtajalla on tärkeä rooli fasilitaattorina, joka mahdollistaa jokaisen osallistumisen. Simulaation virittämä keskustelu tiimissä voi toisinaan kohdistua myös tiimin kannalta vaikeisiin asioihin, joita on hyvä käsitellä.

Simulaation virittämä keskustelu tiimissä voi toisinaan kohdistua myös tiimin kannalta vaikeisiin asioihin, joita on hyvä käsitellä.

Yksi kirjoittajista osallistui pilottitiimin simulaatioon tarkkailijan roolissa. Oli mielenkiintoista seurata pelin kulkua, ja sen aikana sai käsitystä tiimin dynamiikasta ja vuorovaikutustavoista. Keskusteluissa nousi esiin tiimin kyky keskustella yksilöiden vahvuuksista ja pohtia tilanteita eri näkökulmista käsin. Tiimin dialogin parhaita puolia oli kehittämistarpeiden tunnistaminen. Näitä olivat muun muassa yhteisöllisyyden ja yhteistyön vahvistaminen, hiljaisempien kollegoiden näkemyksien kuunteleminen sekä opetuksen parantaminen opiskelijoiden palautteen pohjalta. Tiimi tunnisti tarpeensa vertaistuelle ja työnohjaukselle. Keskustelu oli kaiken kaikkiaan avointa ja rehellistä. Erityisen paljon ilahdutti keskusteluissa pirskahteleva ilo ja nauru.

Simulaation jälkeen yhteinen reflektio voi olla hyvä jatkovaihe. Näin simulaation luomia havaintoja ja oivalluksia voidaan viedä osaksi tiimin arkea.

SmoothTeamin simulaatiolla voisi olla tarjottavaa opettajien ja opiskelijoiden vuorovaikutukseen ja ryhmäytymiseen. Pienempien opiskelijaryhmien yhteen hitsaamista voisi jouduttaa ohjatulla keskustelulla. Haluammekin haastaa opettajia miettimään, toimisiko SmoothTeam simulaatiot omassa opetuksessa yhtenä työkaluna opiskelijoiden kanssa.

Pysyvä osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022041228375

Resurssit riittämään -hanke

  • päätoteuttaja on OAJ:n Diakonia-ammattikorkeakoulun opettajien paikallisyhdistys ry, ja osatoteuttaja Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak)
  • hanketta rahoittaa Opetusalan ammattijärjestö OAJ:n Työsuojelurahasto.

Diakin opettajayhdistyksen verkkosivut
Diakin opettajayhdistyksen blogi
Twitter: @DOpettaja
Facebook: Diakin opettajat, @diakinopettajat
#ResurssitRiittämään #DiakinOpettajat