Siirry sisältöön
Juttutyyppi  Blogi

Työhyvinvointia valmennuksella

Resurssit riittämään -hankkeessa on selvitetty, miten ammattikorkeakoulussa voitaisiin keventää opetushenkilöstön kuormitusta, tukea opetushenkilöstön yhteisöllisyyttä ja ratkoa työaikasuunnittelun haasteita. Koronapandemian tuoma etätyösuositus on asettanut useita haasteita yhteisöllisyyden kehittämiseen ja uusiin työntekijöihin tutustumiseen. Hankkeen valmennuksilla on haluttu tukea työyhteistaitoja.

Hankkeessa on alkuvuonna 2022 kehitetty työaikasuunnittelun uutta mallia terveysalan pilottitiimin toimesta.  Lisäksi tiimi tulee saamaan valmennusta työyhteisötaidoissa. Valmennukset laajenevat vuoden 2022 aikana kaikille Diakin koulutuksen tiimeille.

Pilottitiimi kokemukset valmennuksen alkuvaiheista

Terveysalan pilottitiimi aloitti oman valmennuksensa osallistumalla simulaatiopeliin.  Kokemus jätti pedagogiikan ammattilaisista koostuvan tiimin jäsenille monia ajatuksia sekä itsestä, muista tiimiläisistä että testatusta simulaatiomenetelmästä. Valmennus jatkuu simulaation jälkeen. Keskusteluissa on huomattu, että tiimiläisten kokemukset olivat keskenään erilaisia, mikä kummunnee tavastamme olla vuorovaikutuksessa ja heittäytyä, mutta myös ammatillisen kiinnostuksen suuntautumisesta.

Keskustelu on auttanut tiimiä kiinnittämään tuttuihin asioihin huomiota eri näkökulmista ja pohtimaan muutostarpeita ja –mahdollisuuksia.

Keskustelu on auttanut tiimiä kiinnittämään tuttuihin asioihin huomiota eri näkökulmista ja pohtimaan muutostarpeita ja –mahdollisuuksia. Simulaatio aktivoi ryhmädynamiikan periaatteiden kertaamisen; jokaisella on ryhmässä rooli ja hiljaa oleminenkin on rooli. Rooli voi olla tiedostamaton, usein tottumuksiin perustuva tapa olla ryhmässä. Ryhmä tarvitsee erilaisia osallistujia, ja tasapainon on säilyttävä, jotta ryhmä toimii ja on aikaansaava. Moni tiimiläinen tuntuu miettineen omaa rooliaan simulaatiossa ja sen kautta tiimissä ja työtehtävissään.

Tiimissä on noussut esille tarve tutustua toisiin enemmän niin ammatillisesti kuin ihmisinä. Tutustumisen koettaisiin tukevan toisiin tukeutumisen mahdollisuutta ja työn tuloksellisuutta sekä lisäävän työhyvinvointia. Etätyöskentely ja tiimin koostumuksen muuttuminen ovat saaneet jäsenet etääntymään toisistaan. Vertaistuki ja yhteishenki kaipaavat vahvistusta. Tiimi rohkaisee muitakin tiimejä ottamaan vastaan simulaatiokokeilun ja sitä seuraavan valmennuksen. Lisäksi pilottitiimi toivoo resursseja yhteisöllisyyden vahvistamiseksi.

Työaikasuunnittelussa olisi tärkeää tuntea kaikkien tiimiläisten osaaminen ja kiinnostuksen kohteet, jotta oikeat tai sopivimmat tekijät löytyvät kuhunkin tehtävään. Työtehtävien jakautumisesta olisi tarkoituksenmukaista keskustella avoimesti ja huolehtia kaikkien työnkuvien eheydestä ja toimivuudesta.

Tiimin mielestä epäkiitollisimpien tehtävien tulisi kiertää ja resurssien riittävyydestä tulisi käydä keskustelua niin, että kuhunkin tehtävään on oikeanlainen resurssointi. Tehtävien arvotustakin tulisi pohtia eli mihin panostamme ja mihin resurssit on syytä suunnata vahvimmin.

Työyhteisötaitojen ja työhyvinvoinnin työpajoja

Valmennukset koostuvat erilaisia teemoja sisältävistä työpajoista.

 • Luottamus ja psykologinen turvallisuus -työpajassa pohditaan, mistä turvallisuuden tunne ja luottamus syntyvät. Työpajassa harjoitellaan psykologisten tarpeiden tunnistamista ja niiden ilmaisemista tiimissä.
 • Tiimin yhteinen tavoite ja myönteinen tulevaisuudenkuva -työpajassa pohditaan tiimin yhteistä tavoitetta sekä sen merkityksellisyyttä tiimin jäsenille. Visualisoimme yhteistä moniäänistä tulevaisuudenkuvaa.
 • Ratkaisukeskeisyys-työpajassa pohditaan ratkaisukeskeisyyden ja omien valintojen vaikutusta työyhteisön hyvinvointiin ja ilmapiiriin. Ratkaisukeskeisyys vahvistaa myös onnistumisten kokemusta, myönteistä tunnekulttuuria ja yhdessä oppimista.
 • Myönteinen palautekulttuuri -työpajassa luodaan ymmärrystä myönteisen palautekulttuurin vaikutuksista mm. oppimisen, sisäisen motivaation ja yhdessä kehittämisen näkökulmasta.
 • Tiedonkulku ja keskustelukulttuuri -työpajassa pohditaan tiedonkulun ja keskustelun avoimuutta ja lisäämistä työyhteisössä.
 • Arvostava vuorovaikutus ja kuuntelemisen taito -työpajassa harjoitellaan arvostavaa vuorovaikutusta ja läsnäolevaa kuuntelua, sekä harjoitellaan niiden kykyjen kehittämistä.
 • Motivaatio ja vahvuudet -teeman valmennuksessa luodaan käsitys motivaation eri osa-alueista: vahvuudet, kyvykkyys, taidot, kiinnostus, arvot sekä resurssit.
 • Kokonaisvaltainen hyvinvointi -työpajassa pohditaan miten oman ajan ja energian voisi käyttää hyödyllisesti oman hyvinvoinnin näkökulmasta, ja miten kuunnella oman kehon ja mielen viestejä jaksamisesta.

Valmennuksista koostuvan työskentelyn tuloksena syksyllä 2022 tavoitteena on käytettävissä oleva uusi työaikasuunnittelun malli.

Tavoitteena tukea tiimejä ja tiimien toiminnan kehittymistä

Työaikasuunnittelulla on vaikutusta työhyvinvointiin. Toimiva tiimityö vahvistaa työhyvinvointia. Positiivinen palaute ja tiimin vahvuuksien esiin nostaminen ovat tärkeitä elementtejä työhyvinvoinnissa, mutta myös työtehtävien jakamisessa ja työaikasuunnittelussa.

Työaikasuunnittelulla on vaikutusta työhyvinvointiin.

Työaikasuunnittelun eri vaiheissa luottamus tiimiläisiin ja tiimiläisten osaamisen tuntemus auttavat toimimaan tasapuolisesti ja kehittävästi. Konfliktien käsittelyyn tulee olla myös taitoja, aikaa ja rohkeutta. Usein keskustelu ja dialogi haastavista aiheista saattaa jäädä kesken aikapulan takia. Toisten kuulemista tiimissä voidaan harjoitella. Hankkeen tavoitteena on tukea tiimejä ja kehittää tiimien toimintaa työaikasuunnittelun, ja siinä samalla työhyvinvoinnin osalta.

Pysyvä osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022022120061

Resurssit riittämään -hanke

 • Resurssit riittämään -hankkeen toteuttaa Diakin opettajayhdistys yhteistyössä Diakin kanssa. Hankkeen toiminta-aika on 1.9.2021–30.6.2023. Hanketta rahoittaa Opetusalan ammattijärjestö OAJ:n Työsuojelurahasto.
 • Hankkeen työaikasuunnittelun kehittämiseen valittiin pilottitiimi terveysalalta. Pilottitiimi on tammi-helmikuussa 2022 työskennellyt fasilitoija Merja Takamäen johdolla työaikasuunnittelun uuden mallin kehittämisessä. Lisäksi tiimi tulee saamaan valmennusta työyhteisötaidoissa. Valmennus laajenee vuonna 2022 kaikille Diakin koulutuksen tiimeille.
 • Valmennuksen aloituswebinaari järjestettiin maaliskuussa 2022 ja työtä jatketaan huhtikuussa 2022 koulutuksen tiimien työpajassa. Näiden kahden etäkokoontumisen avuksi on rakennettu Howspace-ympäristö tukemaan yhteistä prosessia.
 • Koulutustiimien valmennukset järjestetään keväällä ja syksyllä 2022.
 • Työskentelyn päättää loppuwebinaari joulukuussa 2022. Hankkeen arviointi- ja juurrutustoimenpiteet jatkuvat Diakissa vuonna 2023.

Diakin opettajayhdistyksen nettisivut
Diakin opettajayhdistyksen blogi
Twitter: @DOpettaja
Facebook: Diakin opettajat, @diakinopettajat
#ResurssitRiittämään #DiakinOpettajat