Siirry sisältöön
Kaksi naisoletettua vastakkain pöydän ääressä tietokoneet edessään, piirroskuva.
Juttutyyppi  Blogi

Voimavaroja arkeen LikiDigi-hankkeesta

LikiDigi-hanke tukee oululaisten työttömien, työn ja koulutuksen ulkopuolella sekä opintojen keskeyttämisvaarassa olevien henkilöiden työkykyä. Toiminnoilla on lisätty osallistujien kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Syksyllä 2021 Oulun Diakonissalaitoksen säätiö sr.:n ja Diakonia-ammattikorkeakoulun yhteistyössä käynnistynyt LikiDigi – voimavaroja arkeen hanke on lähtenyt vauhdikkaasti liikkeelle. Hankkeen toiminnoilla on pyritty vastaamaan 18–64-vuotiaiden oululaisten työttömien, työn sekä koulutuksen ulkopuolella olevien henkilöiden ja opintojen keskeyttämisvaarassa olevien opiskelijoiden tarpeisiin. Hanke tukee monipuolisesti osallistujien työkykyä sekä opiskeluvalmiuksia muun muassa heidän digitaalisia taitojaan ja hyvinvointiaan edistäen. Hankkeessa on mahdollista tehdä myös merkityksellistä vapaaehtoistyötä aikuisten 18–64 –vuotiaiden kanssa ammattilaisen opastuksella. LikiDigi-hankkeen toteutuneella toiminnalla on pyritty vahvistamaan osallistuneiden digiosaamista.

Kokonaisvaltaista tukea hyvinvoinnille

Hankkeessa on tuettu osallistujien hyvinvointia kokonaisvaltaisesti mm. hankkeessa järjestetyissä Ilo-hyvinvointiryhmissä sekä elintapaohjauksessa. Myös yksilöohjaus on tärkeä osa hankkeen toimintaa ja sille onkin nähty olevan suuri tarve.

Yksilöohjaus on tarjonnut apua ja ohjausta elämäntilanteisiin tukea antavien keskustelujen avulla. Yksilöohjauksissa on tuettu monipuolisesti osallistujien hyvinvointia, arjenhallintaa sekä itsetuntemuksen vahvistumista. Tapaamisissa on voitu pohtia tulevaisuuden suunnitelmia sekä rakentaa polkuja opintoihin ja työelämään. Kokemusten mukaan toiminta on vastannut osallistujien tarpeisiin ja vahvistanut hyvinvointia ja arjessa jaksamista. Voimaantumisen myötä myös osallistujien keskuudessa on herännyt kiinnostusta arjen avun vapaaehtoistoiminnan tekemiseen.

Digitaidoista motivaatiota

Kevään aikana hanke on järjestänyt opintoja suunnitteleville ryhmätoimintaa, jonka tavoitteena oli vahvistaa ja tukea osallistujien taitoja opinnoissa selviytymisessä, kuten omien vahvuuksien ja motivaatioon liittyvää havahduttamista sekä yleisempiin opinnoissa hyödynnettäviin digitaalisiin sovelluksiin tutustumista. Yhtenä ryhmätoiminnan tavoitteena oli kynnyksen madaltaminen ja rohkaiseminen lähteä kohti itseään kiinnostavia opintopolkuja.

Digiosaaminen ja digitaitojen parantaminen on hankkeen yksi keskeisin tavoite.

Digiosaaminen ja digitaitojen parantaminen on hankkeen yksi keskeisin tavoite. Digitaitojen puute voi vähentää asiakkaiden motivaatiota palveluihin hakeutumiseen tai jopa estää osallistumista palveluihin, jotka tänä päivänä ovat pitkälti siirtyneet verkkoon. Myös opinnoissa hyödynnetään nykyään erilaisia verkko-oppimisalustoja ja tietokoneen käyttöön liittyvä osaaminen on yksi iso osa opintojen suorittamista.

Hankkeessa on pyritty vahvistamaan digiosaamista, jotta digitaitojen karttumisen myötä myös arjessa jaksaminen paranee ja osallistujat saavat lisävalmiuksia esimerkiksi opinnoissa tai työssä pärjäämiseen. Työelämässä osaamista tietokoneen ja eri sovellusten käyttöön tarvitaan yhä enemmän.

Hyviä kokemuksia osallistujilta

Hankkeeseen on kesäkuuhun 2022 mennessä osallistunut noin 70 henkilöä. Osa osallistujista on saanut yksilöllistä tukea ja ohjausta, osa heistä on osallistunut ryhmäohjaukseen. Osallistujien on ollut mahdollista osallistua myös molempiin ohjausmuotoihin.

Osallistujat kertoivat itseluottamuksensa ja kokonaisvaltaisen hyvinvointinsa parantuneen.

Osallistujapalautetta on kerätty hankkeeseen osallistujilta säännöllisesti. Osallistujilta on kysytty, miten toimintaan osallistuminen on auttanut heitä arjen hallinnassa, vahvistanut heidän itseluottamustaan, auttanut suunnittelemaan tulevaisuutta, kuten opintoja ja työtä, sekä vahvistanut heidän hyvinvointiaan.

Saatujen vastausten perusteella kokonaistyytyväisyys hankkeen toimintaan oli keskiarvoltaan 4,4/5 (asteikko 1–5). Osallistujat kertoivat itseluottamuksensa ja kokonaisvaltaisen hyvinvointinsa parantuneen. Toiminnassa saatu tuki on auttanut suunnittelemaan tulevaisuutta esimerkiksi opintojen ja työllisyyden osalta. Lisäksi osallistujat ovat saaneet yleisesti tukea ja apua elämänhallintaan.

Hankkeen toiminnot jatkuvat elokuussa 2022. Ajankohtaista tiedottamistamme toiminnoista voi seurata hankkeen verkkosivuilta likidigi.fi.

Pysyvä osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022061346072