Siirry sisältöön
Ihminen, joka pohtii ja häntä ympäröivät kysymysmerkit, kuvituskuva.
Juttutyyppi  Blogi

Hoitotyön arvot ja eettiset ohjeet opiskelussa ja työssä

Diakin arvot korostavat oikeudenmukaisuutta, yhdenvertaisuutta ja heikompien auttamista. Miten nämä arvot näkyvät sosiaali-, terveys- ja kirkon alan opintojen arjessa?

Opintojaksolla Sosiaali-, terveys- ja kirkon alan etiikka ja ammatillisuus keskusteltiin Diakin arvoista ja niiden näkymisestä arjessa. Näiden ajatusten innoittamana syntyi tämä teksti, jossa vuorottelevat sairaanhoitajaopiskelijoiden ja artikkelia kirjoittavien opettajien ajatukset Diakin ja ammattialan arvoista ja niiden ilmenemisestä käytännön opinnoissa ja työssä. Opiskelijoiden vastauksissa korostuivat teemat oikeudenmukaisuus, yhdenvertaisuus, tasa-arvoisuus, heikompien auttaminen ja aito kohtaaminen, jotka tulevat esille myös Diakin arvoissa.

Diakin arvot on sanoitettu strategiassa. Strategia määrittelee organisaation arvopohjan, mutta sanana ”strategia” voi kuulostaa viralliselta ja etäiseltä. Miten strategia liittyy Diakin arkeen?

Seuraavaksi avaamme strategiassa määritettyjä arvoja ja vahvuuksia käytännön työssä opiskelijoiden ja opetuksen näkökulmista.

Uudistuva eettisyys

Diakin strategisiin vahvuuksiin kuuluu uudistuva eettisyys. Uusiutuva viittaa sanana liikkeellä olevaan, tässä ajassa elävään, tarpeita tunnistavaan, avoimeen ja etsivään. Diakin opetuksen ja toiminnan arjessa se tarkoittaa aikaan vastaavia opintoja, hankkeita, uusia avauksia ja hyviä yhteyksiä työelämään Suomessa ja kansainvälisesti. Se tarkoittaa, että olemme kontaktissa toinen tosiimme, kuulemme, näemme ja toimimme. Kohtaamme heikommassa asemassa olevat.

Opettajina pyrimme rohkaisemaan opiskelijoita kuuntelemaan ja ylläpitämään vahvaa eettistä työotetta.

Opettajina pyrimme rohkaisemaan opiskelijoita kuuntelemaan ja ylläpitämään vahvaa eettistä työotetta. Kannustamme puuttumaan epäkohtiin rohkean rakentavasti. Oman etiikan vastaisesti toimiminen on erittäin raskasta, vielä raskaampaa kuin esimerkiksi kiireinen työ itsessään.

Rakentaja, puolustaja ja reilu kohtaaja

”Olen Diakin ensimmäisen vuoden sairaanhoitajaopiskelija. Diakin arvopohja sai minut hakemaan juuri tänne.” – Opiskelija

Diakin määrittelee arvojaan näin: ”rohkeasti rakentava, hyvän maailman puolustaja sekä reilusti kohtaava.” Työssämme sosiaali- ja terveysalalla, meidän on kohdattava jokainen ihminen yksilönä kunnioittaen, riippumatta hänen taustastaan. Yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta voi arvioida sen perusteella, kuinka todennäköistä on, että haavoittuvassa asemassa olevat ihmiset pystyvät edistämään omaa hyvinvointiaan ja terveyttään (Raatikainen ym., 2009, 165).

Ohjaamme opettajina paljon harjoitteluja, joissa asiakkaana on yhteiskunnallisesti heikossa asemassa olevia ihmisiä. Kannustamme opiskelijoita hakeutumaan näihin harjoitteluihin, jotta he saavat ymmärrystä ja pääsevät kuulemaan näiden ihmisten ääntä.

Sairaanhoitajan eettisissä ohjeissa sanotaan, että sairaanhoitajan kunnioittaa ja edistää asiakkaan ihmisoikeuksia ja osallisuutta. Sairaanhoitajan tulee kohdella potilaita oikeudenmukaisesti ja yhdenvertaisesti. (Sairaanhoitajien eettiset ohjeet, 2021.) Kiireisessä työarjessa voi joskus olla haastavaa toimia täysin arvojen mukaisesti.

”Työelämässä kovettuu helposti ja unohtaa arvot kiireessä. Esimerkkinä vaikka uudestaan ja uudestaan päivystykseen huumeidenkäytön takia hakeutuva potilas. Voi olla vaikea kymmenennellä kerralla kohdella häntä tasa-arvoisesti muiden potilaiden kanssa.” – Opiskelija  

Kohtaaminen, kohtaaminen ja vielä kerran kohtaaminen

Diakissa sitoudutaan inhimilliseen kohtaamiseen ja vuorovaikutukseen.

Opiskeluryhmäni vastauksissa nousi esille vahvasti yhteisöllisyys ja kohtaaminen, myös opiskelutoverit on kohdattava yhdenvertaisesti. Yhteisöllisyys näkyy Diakissa jo ensimmäisestä päivästä lähtien erilaisten ryhmäytymisleikkien kautta. Kohtaamisen merkitys korostuu sosiaali- ja terveysalalla. Kohdatessamme asiakkaan harjoittelussa tai työssä meidän on rakennettava hänen kanssaan toimiva ja luottamuksellinen vuorovaikutussuhde, joka toimii asiakassuhteen pohjana.” – Opiskelija

Diakin strategiassa sanotaan, ettei Diak luokittele ihmisiä tai erottele ryhmiä ja kulttuureita, vaan haluaa kohdata jokaisen lähimmäisenä ja tehdä maailmasta hyvän ihan kaikille. Diak on avoin monessa mielessä, avoimuus linkittyy myös kestävään ja vastuulliseen toimintaan. Diak suuntaa inhimillisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävään toimintaan.

Kohtaaminen näkyy vahvasti myös hoitotyön opetuksessa.

Kohtaaminen näkyy vahvasti myös hoitotyön opetuksessa. Opintojaksoillamme tulee esille ihmisarvon ja yksilön kunnioitus kaikissa elämänvaiheissa ja tilanteissa. Opettajina painotamme yhä enemmän kohtaamisen merkitystä, toisen ihmisen luo pysähtymistä, läsnäolevaa kuuntelemista ja toisiin ihmisiin liittymistä. Opettajina pyrimme olemaan helposti lähestyttäviä, reagoivia, avoimia ja kannustavia. Opetuksessamme ja lähimmäisinä haluamme välittää moninaisuuden rikkautta ja voimaa. Etiikan opetuksessa korostuu myös kohtaamisen merkitys sekä empatian ja sympatian käsitteet. Uskommekin vahvasti, että Diakista valmistuva osaa sekä uskaltaa kohdata.

Tänään keitän teetä itselleni

Sairaanhoitaja on vastuussa omasta työstään potilaille ja heidän läheisilleen sekä työnantajalleen ja yhteiskunnalle (Sairaanhoitajien eettiset ohjeet, 2021). Diakin arvot pohjautuvat yhteiseen hyvään, pyrimme rakentamaan kaikkia kannattelevaa yhteiskuntaa kaikille. Sisäistämällä oman ammattialan ja Diakin arvot, me sitoudumme kohtelemaan muita ihmisiä ja myös itseämme yhdenvertaisesti ja kunnioittaen.

Korona ja sairaanhoitajien lakko ovat koetelleet terveysalan opiskelijoiden arkea. Opettajina pidämme tällä hetkellä erityisen tärkeänä opiskelijan jaksamista ja opiskelijoiden tukemista. Alallamme painotetaan muiden auttamista, muista huolehtimista. Nyt on aika myös huolehtia itsestä. Tämä koskee myös meitä terveysalan opettajia, jotka olemme pyrkineet auttamaan parhaamme mukaan harjoittelupaikkojen etsinnässä ja opintojen edistämisessä.

Muista kiittää opiskelu- tai työkaveriasi onnistuneesta yhteistyöstä tai hyvin menneestä hommasta! Muista kiittää myös itseäsi.

Lähteet

Ollilainen, T. (202)1. Sosiaalinen oikeudenmukaisuus on kaikkien ryhmien huomioimista. Viitattu 16.6.2022. https://dialogi.diak.fi/2020/04/07/sosiaalinen-oikeudenmukaisuus-on-kaikkien-ryhmien-huomioimista/

Raatikainen, E., Rahikka, A., Saarnio, T,. & Vepsä, P. (2009). Ammattina sosionomi. 4. Uudistettu painos.  Sanomapro Oy

Sairaanhoitajien eettiset ohjeet 2021. Viitattu 7.6.2022. https://sairaanhoitajat.fi/ammatti-ja-osaaminen/kollegiaalisuus-ja-ammattietiikka/

Pysyvä osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022090257059