Siirry sisältöön
Tietokonetta näpyttävät kädet, piirroskuva.
Juttutyyppi  Blogi

Kielitietoisen viestinnän tavoitteena saavutettavuus ja kaikkia arvostava vuorovaikutus

Kielitietoisuus on terminä monitahoinen. Tiivistettynä kielitietoisuudella tarkoitetaan viestintätilanteissa tapahtuvaa kielen ja sen luomien merkitysten aktiivista havainnointia. Monikulttuurisissa toimintaympäristöissä kielitietoisuus ulottuu myös käytettävän kielen suhteeseen muihin kieliin sekä yksilön identiteettiin ja kulttuuriin.

Kielitietoisessa toimintakulttuurissa kiinnitetään huomiota puhuttuun ja kirjoitettuun kieleen sekä siitä syntyviin merkityksiin. Digillä opin portaille -hankkeen koulutusten ytimessä on kielitietoinen ohjaus, joka rakentaa siltaa ja vahvistaa maahanmuuttajataustaisten henkilöiden toimijuutta omien asioiden hoitamisessa yhteiskunnassamme.

Kielitietoinen viestintä hanketyön kivijalkana

Digillä opin portaille -hankkeessa edistetään maahanmuuttajataustaisten naisten opiskelu- ja työllistymisvalmiuksia vahvistamalla heidän digitaitojaan sekä suomen kielen taitoaan. Hankkeessa pyritään huomioimaan ihmisten eri lähtökohdat ja sisällyttämään kielitietoinen ajattelu kaikkeen viestintään sekä vuorovaikutukseen. Kaikkien koulutuksiin osallistujien taustat ja oma äidinkieli huomioidaan ja niitä arvostetaan.

Kaikessa hankkeen viestinnässä huomioidaan eri kohderyhmien suomen kielen taito ja pyritään käyttämään selkeää ja saavutettavaa kieltä. Jos viestinnän kohderyhmänä ovat maahanmuuttajataustaiset henkilöt, pyritään selkokielisyyteen ja esimerkiksi sähköpostiviesteissä käsitellään yksi asia kerrallaan. Muille kohderyhmille, kuten monikulttuurisen ohjaustyön ammattilaisille ja sidosryhmille viestittäessä suomen kielen käyttö on vapaampaa.

Tulkit tukevat ja kannustavat

Hankkeen koulutustilaisuuksissa on mukana usein Diakin asioimistulkkauksen harjoittelijoita sekä tulkkaamassa että kannustamassa maahanmuuttajataustaisia naisia suomen kielen käyttöön. Kun käsitellään abstrakteja asioita, kuten ”tulevaisuus” tai ”vahvuudet”, on hyvä, että tilanteessa on mukana omakielinen ohjaaja apuna.

Monikulttuurisissa koulutus- ja ohjaustilanteissa on olennaista käyttää saavutettavaa ja selkeää kieltä.

Asioimistulkkauksen harjoittelijan läsnäolo antaa tukea ja varmuutta siihen, että koulutuksiin osallistuvat ymmärtävät viestin ja toimintaohjeet oikein.

Rauhallinen puhetyyli ja asioiden toistaminen tärkeää

Monikulttuurisissa koulutus- ja ohjaustilanteissa on olennaista käyttää saavutettavaa ja selkeää kieltä. Tärkeää on välttää vaikeita ja monimutkaisia termejä ja lauserakenteita. Asioiden toisto ja rauhallinen eteneminen auttavat viestin ymmärtämistä ja sisäistämistä. Viestinnän tukena käytetään myös elekieltä. Hankkeessa puhutun kielen tukena käytetään usein myös kirjoitettua tekstiä ja kuvia.

Tasavertaisen ja aidosti vuorovaikutteisen viestinnän edistämiseksi on tärkeää olla tietoinen kielen rakenteista ja kielenkäytön suhteesta jokaisen ihmisen omaan taustaan ja kulttuuriin. Digillä opin portaille -hankkeessa rakennetaan systemaattisesti kielitietoista toimintaympäristöä ihan jokaiselle, koko hankkeen elinkaaren ajan.

Digillä opin portaille -hanketta hallinnoi Diakonia-ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajana on Suomen Diakoniaopisto. Hanke saa rahoitusta Euroopan sosiaalirahastolta.

Pysyvä osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022090257086