Siirry sisältöön
Juttutyyppi  Artikkeli

Kohtaamisia osallistavan ja tutkivan kehittämisen OSKE-torilla

Työelämän nopeasta ja jatkuvasta muutoksesta johtuen työelämän ja korkeakoulutuksen yhteistyö on välttämätöntä. Yhteistyö on tärkeää muun muassa muuttuvien osaamistarpeiden tunnistamisessa. Opiskelijat ovat osallisina yhteistyössä. Osallistavan ja tutkivan kehittämisen OSKE-torit ovat työelämätahojen ja korkeakoulun toimijoiden yhteistyöfoorumeja. Niistä saatiin positiivista palautetta vuonna 2022.

Diakissa järjestetään lukuvuosittain useita osallistavan ja tutkivan kehittämisen OSKE-toreja. Helsingin-kampus järjesti työelämätahoille ja Diakin opiskelijoille sekä henkilökunnalle, erityisesti hanketoimijoille, toritapahtuman kevät- ja syyslukukaudella 2022. Pieksämäen-kampus järjesti vastaavan tapahtuman kevätlukukaudella; ja Oulun-, Porin- sekä Turun-kampukset syyslukukaudella 2022.

Toritapahtumissa oli näytteilleasettajia hyvin. Helsingin-kampuksen syyslukukauden 2022 tapahtumassa oli noin 40 näytteilleasettajaa ja vastaava määrä oli myös Oulu-kampuksen tapahtumassa.

Toritapahtumissa mukana olleilta kerättiin palautetta digitaalisella Webropol-kyselyllä. Kyselyyn vastasi 118 henkilöä. Heistä 34 oli työelämän toimijoita, 71 Diakin opiskelijoita ja 13 Diakin henkilöstöön kuuluvia. Erityisen ilahduttavaa oli opiskelijoilta saadun palauteen määrän kasvu, sillä vastaavan kyselyyn vastasi vuonna 2021 vain 14 opiskelijaa (Helminen, 2022).

Kyselyn vastaajalla oli mahdollisuus päättää, mihin kysymyksiin hän vastasi. Kyselyssä ei ollut pakollisia kysymyksiä. Tästä johtuu, että kysymyskohtaisissa vastaajamäärissä on vaihtelua (taulukot 1–4). Seuraavaksi kerrotaan erityisesti työelämän toimijoiden ja opiskelijoiden OSKE-toreista antamasta palautteesta.

OSKE-torien järjestelyt

OSKE-tori järjestettiin Helsingin, Oulun, Pieksämäen, Porin ja Turun kampuksella. Osallistujat olivat tyytyväisiä tapahtuman järjestelyihin. Niiden järjestelyjä pidettiin tyypillisesti erinomaisina tai hyvinä (taulukko 1). Esimerkiksi tiedotus tapahtumista ja niidet järjestelyt olivat toimivia työelämästä toritapahtumaan näytteilleasettajaksi tulleista. Työelämän toimijan palaute tilaisuudesta oli ”hyvin järjestetty, tervetullut olo”.

Taulukko 1. Palaute kampuksella olleen toritapahtuman järjestelyistä.

Taulukko kampuksen toritapahtuman palautteesta.

Osallistujien palaute toritapahtuman järjestelyistä oli kannustavaa, mutta parannettavaakin on. Toritapahtuman käytössä olleet tilat osa koki ahtaina ja hälyisinä. Sisäilman laatu saattoi huonontua, kun tapahtumassa oli paljon osallistujia. Esimerkiksi osalle opiskelijoista tilojen ahtaus ja hälyisyys vaikeutti keskittymistä keskusteluun työelämän toimijoiden kanssa. Lisäksi kampusten internetyhteyksissä saattoi ilmetä ongelmia.

Kampuksella järjestetyn toritapahtuman rinnalla ja tukena käytettiin digitaalista Howspace-alustaa. Sen käytön sekä työelämän toimijat että opiskelijat kokivat melko helppona. Työelämässä toimivien palautteen perusteella vuorovaikutusta rakentui kuitenkin vähän Howspace-alustalla heidän ja opiskelijoiden välille. Vuorovaikutuksen vähäisyyttä työelämässä toimivat pitivät harmillisena.

OSKE-torin hyödyllisyys osallistujalle

OSKE-torilla mukana olleen kokemus on tavallisesti, että tapahtuma on hyödyllinen joko osallistujan työyhteisön, työn tai opintojen näkökulmasta (taulukko 2). Tapahtuma toimii ammattialalla jo työskentelevien ja sille opintojen myötä rekrytoituvien kohtaamispaikkana.

Tapahtuma toimii ammattialalla jo työskentelevien ja sille opintojen myötä rekrytoituvien kohtaamispaikkana.

Eräs työelämän toimija antoi palautetta:  ”Ihmisiä mukavasti liikenteessä ja tapasin juuri oman kohderyhmän opiskelijoita ja hyvin oli osallistujia ja paljon hyvää keskustelua”.  Vastaavasti erään opiskelijan palaute oli, että ”paljon mielenkiintoista tietoa eri aloista ja työpaikoista todella kattavasti esiteltynä ja sain tutustua erilaisiin yhteistyökumppaneihin ja sain tietoa niistä”.

Taulukko 2. Toritapahtuman hyödyllisyys osallistujalle.

Taulukko toritapahtuman hyödyllisyydestä.

Työelämässä toimiva voi kokea osallistumisen tapahtumaan hyödyllisenä jo silloin, kun hän on kyennyt lisäämään ”näkyvyyttä / tietoisuutta omasta organisaatiosta ja alasta ylipäätään”. Työelämästä toritapahtumaan näytteilleasettajaksi tulleen kokemusta osallistumisen hyödyllisyydestä vahvistavat saavutetut konkreettiset hyödyt, kuten harjoittelusta, oppimistehtävän tekemistä ja opinnäytetyöprosessin käynnistämisestä sopiminen opiskelijan kanssa. Toritapahtumassa voidaan neuvotella myös lyhyemmistä ja pidemmistä työsuhteista. Työelämän toimija kuvaa tapahtumasta saamansa hyötyä seuraavasti: ”Saimme aikaan hyviä keskusteluja sekä yhteydenottaja työyhteisöämme koskien. Saimme kyselyjä harjoittelupaikoista eniten. Tämän lisäksi koimme onnistuneeksi sen, että pystyimme tarjoamaan opiskelijoille apua yksittäisten kurssisuoritusten tekemiseen.

Opiskelijoiden kokemus toritapahtumaan osallistumisen hyödyllisyydestä on vastaava kuin työelämän edustajien. Yhteistyösuhteen todentuminen – esimerkiksi harjoittelupaikasta tai opinnäytetyöaiheesta sopiminen – lisää kokemusta osallistumisen hyödyllisyydestä. Tapahtumasta saamaansa antia opiskelija kuvaa seuraavasti: ”Oli mukava tavata eri tahojen edustajia kasvotusten. Oli paljon helpompi kysellä asioita. Saattoi aueta myös mahdollinen harjoittelupaikka siinä sivulla, joten oli erittäin hyödyllinen tapaaminen.

Työelämän toimijoilta, joilla on kokemusta yhteistyöstä Diakin opiskelijoiden kanssa, pyydettiin arviota erilaisten opiskelijayhteistyön muotojen merkityksestä. Taulukosta kolme ilmenee, että työelämän toimijoista erityisesti harjoittelujen mahdollistaminen työyhteisössä on tärkeää. Harjoitteluja pidettiin merkittävimpänä opiskelijayhteistyön muotona. Lisäksi opinnäytetöillä mutta myös kehittämis- ja oppimistehtävillä on merkitystä.

Taulukko 3. Työelämän arvio opiskelijayhteistyön muotojen merkityksestä.

Taulukko työelämän arvioista opiskelijayhteistyön hyödyistä.

Taulukosta kolme ilmenevä kuva opiskelijayhteistyön eri muotojen merkityksestä työyhteisöille on samalainen kuin vuoden 2021 OSKE-toritapahtuminen palautteista piirtynyt kuva. Työelämän toimijoista erityisesti harjoittelujen järjestäminen on merkityksellistä. (Helminen, 2022.)

Työelämätahojen ja Diakin yhteistyö

Työelämän toimijoilta kysyttiin arviota Diakista myös ammatillisen osaamisen lisääjänä ja TKI-toimijana (hankkeet ja projektit sekä koulutukset ja työnohjaustoiminta). Arvioissa painottuu Diakin merkitys ammatillisen osaamisen ja osaavien työntekijöiden saatavuuden lisääjänä (taulukko 4). Ammatillisen osaamisen kehittämiseen työelämätoimijat toivoivat Diakin järjestävän täydennyskoulutuksia ja seminaareja. Koulutusten ja seminaarien merkitystä työelämän edustaja kuvasi seuraavasti ”voi tuoda lisäarvoa potentiaalisten työntekijöiden osaamisen kehittämisessä”.

Taulukko 4. Työelämätahojen arvio Diakin TKI-toiminnasta ja työelämäpalveluista

Taulukko työelämätoimijoiden TKI-yhteistyön arvioinnista.

Työelämätahojen toimijat pitivät Diakin TKI-toimintaa ja työelämäpalveluja tavallisesti erittäin tai melko merkittävinä työ- ja toiminta-alueensa näkökulmasta (taulukko 4). Esimerkiksi Diakin hankkeista työelämän edustaja totesi: ”Diakilla on paljon mielenkiintoisia kehittämishankkeita jatkuvasti. Tällaista tarvitaan.”

OSKE-toritoiminta jatkuu

Työelämätahojen ja korkeakoulun yhteistyö on tärkeää ja merkityksellistä sekä opiskelijoiden harjoittelujen, erilaisten työelämäprojektien ja esimerkiksi niistä tehtävien oppimistehtävien ja opinnäytetöiden näkökulmasta. Työelämätahojen ja opiskelijoiden välinen yhteistyö voi lisätä opiskelijoiden työelämätaitoja, vahvistaa opiskelijan ymmärrystä osaamisestaan ja nopeuttaa hänen työllistymistään. Työelämäyhteistyötä tarvitaan.

Työelämäyhteistyötä tarvitaan.

OSKE-torin palautteessa työelämässä toimiva toteaa ”toivoisin yhteistyömme lisääntyvän (opinnäytetyöt, kehittämistehtävät)”. OSKE-toreista saatu palaute rohkaisee jatkamaan niiden järjestämistä. Tiedot tapahtumista ovat Diakin tapahtumien verkkosivulla.

Vuonna 2022 OSKE-torille osallistuneen opiskelijan mukaan OSKE tori on: ”Oikein kiva ja iloinen tapahtuma, jossa kaikki opiskelijat otettiin hyvin vastaan ja mukaan toimintaan.” Tavoite on, että jokainen toritapahtumaan osallistuja voi tuntea, että hän on tervetullut tapahtumaan. Tavoite on myös se, että tapahtuman osapuolet – sekä työelämän edustajat että Diakin henkilöstö ja opiskelijat – voivat tehdä yhteistyötarjouksia toinen toiselleen.

OSKE-torilla työelämän toimijat ja Diakin henkilöstö sekä opiskelijat voivat verkostoitua ja luoda yhteistyösuhteita.

Lähteet

Helminen, J. (2022). OSKE-tori ja tuottajatapaamien verkostoitumisen foorumeina. Dialogi. http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022012510188

Pysyvä osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe202301021071