Siirry sisältöön
Viivoja jotka yhdistyvät, piirroskuva.
Juttutyyppi  Blogi

Unelmista osaamiskärkiä: strategian toteutusta henkilöstön voimin

Koska viimeksi unelmoit työstäsi? Tai työsi jättämästä kädenjäljestä? Jos sinä saisit päättää, mikä olisi se merkittävä muutos, vaikutus tai saavutus, jonka haluaisit nähdä työyhteisösi saaneen aikaan? Me kutsuimme koko Diakin henkilöstön kuvittelemaan, että heidän työhönsä liittyvistä unelmista olisi tullut totta kolmen vuoden kuluttua.

Osana Diakin uudistettua strategiaa lähdimme viime vuonna rakentamaan unelmista Diakin osaamiskärkiä. Osaamiskärkien taustalla oli merkittävässä roolissa kaksivuotinen DiakHub-toimintamallin pilotti. DiakHub on yhteiskehittämisen foorumi, jossa Diakille merkittäviä temaattisia sisältöjä kehitetään tavoitteellisesti ja osallistavasti kaikilla ammattikorkeakoulun – tutkimuksen, kehittämisen, innovaatiotoiminnan ja opetuksen – keinoilla. Pilottikauden aikana DiakHubin osaamiskärkinä kehitettiin Uudistuvia sotepalveluja, Yhteiskunnallista yrittäjyyttä sekä aivan pilottikauden lopulla uudeksi osaamiskärjeksi noussutta liikkuvaa koulutuskonseptia, DiakHub Itä-Suomea.

Pilottikauden tuloksista vakuuttuneina vakiinnutimme DiakHub-toimintamallin ja samalla syntyi tarve kehittää prosessi sekä kriteerit uusien osaamiskärkien tunnistamiseksi. Osaamiskärkien haku- ja valintaprosessin rakentaminen muodostui yhdeksi Diakin vuoden 2022 strategisista tavoitteista, joka toteutettiin OKR-mallilla (Objectives and Key Results).

Osaamiskärkien määritelmä

Ensimmäisessä vaiheessa OKR-tiimi muotoili Diakin osaamiskärjille määritelmän. Oleellista osaamiskärjissä on se, että ne vastaavat todellisiin, tunnistettuun yhteiskunnallisiin, työelämäkumppaneiden tai opiskelijoiden tarpeisiin ja tuovat ratkaisuja niihin.

OKR-mallissa ihmisille annetaan tavoite, mutta ei keinoja tai valmiiksi pureskeltuja tehtäviä tavoitteisiin pääsemiseksi.

Osaamiskärjet konkretisoituvat TKI-hankkeina, myytävinä tuotteina ja palveluina, jatkuvina opintoina ja julkaisuina, joita tuotetaan Diakin ja yhteistyökumppanien osaamisella.

OKR-mallissa ihmisille annetaan tavoite, mutta ei keinoja tai valmiiksi pureskeltuja tehtäviä tavoitteisiin pääsemiseksi. Avaintulokset taas varmistavat sen, että etenemistä voidaan seurata ja todentaa systemaattisesti.

OKR-filosofian mukaisesti osaamiskärkiä ei määritellä ylhäältä alaspäin vain määrittelyn tekevät organisaation asiantuntijat ja osaajat kaikille yhteisten kriteerien ja prosessin kautta.

Unelmaverkot vesille

Osaamiskärkien valintaprosessi sekä arviointi- ja valintakriteerit lanseerattiin henkilöstölle erilaisissa yhteiskehittämisen tilaisuuksissa. Varsinaisen haun avauduttua kuka tahansa henkilöstöstä sai osallistua osaamiskärkien ideointiin joko yksin tai muodostamansa tiimin kanssa. Lisäksi koko henkilöstö osallistui osaamiskärkien työstämiseen työpajoissa.

Työpajoista saatiin tuloksena 18 ideaa, joista suuri osa etenee nyt omaa tahtiaan hankeideoiksi, julkaisuiksi, opintojen sisällöiksi tai muuten kehitettäviksi edelleen. Varsinaisia osaamiskärkiehdotuksia jätettiin määräaikaan mennessä viisi kappaletta.

Osaamiskärkien valinta

Diakin rehtori nimesi marraskuun alussa osaamiskärkien arviointiraadin, jonka tehtävänä oli arvioida osaamiskärkihakuun ilmoitetut ehdotukset Diakin strategian edistämisen ja ehdotettujen osaamiskärkien potentiaalin kannalta.

Arviointiraati arvioi ja pisteytti ehdotukset sekä laati niille palautteen. Lisäksi raati teki johtoryhmälle ehdotuksen seuraavaksi käynnistettävistä osaamiskärjistä.

Viisi raadille arvioitavaksi jätettyä ehdotusta olivat keskenään varsin erilaisia, mutta jokaisesta löytyi selvä kytkös Diakin strategiaan ja tarve osaamiskärjelle oli perusteltu.​

Arviointiraati valitsi kaksi ehdotusta viidestä osaamiskärjiksi. Kolmelle muulle ehdotettiin muita edistämisen tapoja.​ Jokaiselle ehdotukselle löytyi kanava jatkokehittämiselle.

Uudet osaamiskärjet

Ensimmäisen valintaprosessin tuloksena DiakHubin nykyiset kolme osaamiskärkeä – Uudistuvat sote-palvelutYhteiskunnallinen yrittäjyys sekä Diak-Hub Itä-Suomi – täydentyivät kahdella uudella osaamiskärjellä: Osallistava hyvinvointityö ja Vaikuttava moninaisuusosaaminen.

Osallistava hyvinvointityö -osaamiskärjellä edistetään kehitystä, jonka seurauksena maailma on lapsille, nuorille ja perheille turvallinen ja hyvä ja heillä on valmiudet ylläpitää ja lisätä hyvinvointiaan sekä tukea vertaisiaan hyvinvoinnin rakentamisessa. Lisäksi tavoitteena on, että ammattilainen työkäytännöillään ja osaamisellaan edistää lapsen, nuoren ja perheen edellytyksiä ylläpitää ja vahvistaa hyvinvointia.

Uskaltaako strategian toteutuksen rakentaa unelmien varaan?

Vaikuttava moninaisuusosaaminen -osaamiskärjen ytimessä taas on syrjivien yhteiskunnallisten rakenteiden ja ilmiöiden tunnistaminen ja niihin vaikuttaminen erityisesti koulutuksessa, työelämässä ja hyvinvointipalveluissa. Ensisijaisina kohderyhminä ovat maahan muuttaneet, muunkieliset, turvapaikanhakijat, pakolaiset ja romanit sekä koulutuksen, eri toimialojen ja hyvinvointipalvelujen toimijat julkisella, yksityisellä ja kolmannella sektorilla.

Valituille uusille osaamiskärjille nimetään OKR-tiimit, jotka tarkentavat niiden tavoitteita, aikataulua ja ydinviestejä.

Osaamiskärjet sijoittuvat DiakHubiin, joka tukee osaamiskärkien kehittymistä palvelumuotoilun, koulutus- ja hankesuunnittelun sekä kumppanuuksien kehittämisen keinoin.

Strategia unelmien varaan

Uskaltaako strategian toteutuksen rakentaa unelmien varaan?

Jos asiantuntijaorganisaatiolla on kristallinkirkkaana missio, visio ja strategian suunta sekä tavoitteet, niiden saavuttamisen keinot ja tapa edetä kohti tavoitteita kannattaa antaa asiantuntijoiden tehtäväksi. Kun luottamus asiantuntijuuteen on vahva ja strategian johtamisen malli arkeen selkeä, voi luottaa siihen, että avaintuloksia alkaa syntyä asiantuntijoiden omien työunelmien pohjalta.

Pysyvä osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe202301021074