Siirry sisältöön
Risti, kompassi, piirroskuvioita.
Juttutyyppi  Blogi

Merkityksellistä korkeakoulujen välistä yhteistyötä

Syksyllä 2023 käynnistyy ensimmäinen Diakonia, kasvatus ja merkityksellinen yhteisöllisyys -koulutuskokonaisuus, joka tarjoaa Diakonia-ammattikorkeakoulun (Diak) ja ItäSuomen yliopiston (UEF) opiskelijoille mahdollisuuden perehtyä teologiaan, laaja-alaiseen diakoniaan sekä yhteisöjen rakentamiseen ja kehittämiseen.

Koulutus on suunniteltu Diakin ja UEF:in teologian osaston yhteistyönä yamk- ja maisteriopiskelijoille. Suunnittelun ottaessa ensimmäisiä askeleitaan syksyllä 2021 oli selvää, että molemmat korkeakoulut näkivät yhteistyön merkitykselliseksi sekä omalle tulevaisuudelleen että kirkon ja laajemmin hyvinvointialojen työlle.

On tärkeää, että kirkon alalle suuntavilla on jo opintojen aikana mahdollisuus monialaiseen vuorovaikutukseen. Korkeakouluille yhteistyö tarjoaa tilaisuuksia kokemusten vaihtoon, tiedon jakamiseen ja syventämiseen, benchmarkkaukseen ja yhteiskehittämiseen.

On tärkeää, että kirkon alalle suuntavilla on jo opintojen aikana mahdollisuus monialaiseen vuorovaikutukseen.

Alusta alkaen oli selvää, että laaja-alainen diakonia on tulevan koulutuskokonaisuuden keskeinen kantava teema. Laaja-alaisessa diakoniakäsityksessä diakoniaa ei rajata kirkossa ammatillisena työnä tehtäväksi, vaan sen ajatellaan käsittävän myös kasvatuksen ja nuorisotyön sekä kirkon yhteiskunnallisen toiminnan, kansainvälisen diakonian ja sellaisen poliittisen vaikuttamistoiminnan, joka tähtää ihmisten hyvinvoinnin parantamiseen sekä oikeudenmukaisuuden ja yhdenvertaisuuden edistämiseen.

Yhteinen opintokokonaisuus on osa tutkintoja

Diakonia, kasvatus ja merkityksellinen yhteisöllisyys -kokonaisuudessa UEF:n vastuulla on kaksi opintojaksoa, Teologia merkitysten rakentajana (5 op) ja Kipu, kärsimys ja toivo (5 op). Niissä pureudutaan esimerkiksi teologian ja diakonian laaja-alaisiin merkityksiin sekä perehdytään yhtäältä kriiseihin ja toisaalta eksistentiaaliseen hyvinvointiin ja sielunhoidon moniuskontoisiin näkökulmiin.

Diakin toteutuksia ovat Merkityksellisen yhteisön rakentaminen (5 op) ja Yhteisölähtöinen maailman muuttaminen (5 op), joissa opiskelijat muun muassa analysoivat ja soveltavat yhteisönrakentajamallia yhteisöjen kehittämisessä ja pohtivat profeetallisen diakonian ja vapauttavan kristillisen kasvatuksen ulottuvuuksia.

Opiskelijat tulevat koulutuskokonaisuuteen tutkinto-ohjelmiensa kautta. Diakissa Arvot, yhteisöt ja etiikka -yamk-tutkinnon (Arvo) opiskelijat voivat opiskella kokonaisuuden vapaasti valittavina opintoina.

Itä-Suomen yliopistossa opintokokonaisuus on määritelty osaksi maisterivaiheen syventäviä opintoja. Kokonaisuus  on pakollinen osa tutkintoa heille, jotka ovat valikoituneet DIAK:n ja UEF:n yhteiseen opinnäytetyöseminaariin graduseminaarihaussa. Tämän lisäksi maisterivaiheen opiskelijat voivat suorittaa kursseja osana käytännöllisen teologian syventäviä opintoja tai sijoittaa niitä maisterintutkinnon vapaasti valittaviin opintoihin.

Opiskelijoita kannustetaan ristiinopiskeluun

Diakin ja UEF:n välillä on ollut sopimus ristiinopiskelusta. Se tarkoittaa, että opiskelijat voivat valita molempien korkeakoulujen tarjonnasta tiettyjä opintojaksoja, jotka sopivat heidän henkilökohtaisiin opiskelusuunnitelmiinsa. Tätä mahdollisuutta ovat käyttäneet vain muutamat opiskelijat, sillä opintojaksojen aikataulutuksissa ja erilaisten järjestelmien yhteensovittamisessa on ollut omat haasteensa.

Syksyllä käynnistyvää koulutuskokonaisuutta on alusta alkaen suunniteltu siten, että aikataulut eivät muodostuisi esteeksi. Lopputuloksena on toteutus, jossa UEF:n vastuulla olevat opintojaksot ovat tarjolla heti syksyllä 2023 ja Diakin vastuulla olevat jaksot keväällä 2024.

Ristiinopiskelu on mahdollista myös muilla UEF:n ja Diakin opintojaksoilla ja kursseilla. Niistä tehdään tarkempi koonti kevään 2023 aikana.

Syksyllä käynnistyvää koulutuskokonaisuutta on alusta alkaen suunniteltu siten, että aikataulut eivät muodostuisi esteeksi.

Osana yhteistyötä toteutetaan UEFin ja Diakin yhteinen opinnäytetyöseminaari. Diakissa osa Arvon opinnäytetyöseminaareista on jo muutaman vuoden ajan linkitetty kirkollisiin tutkimushankkeisiin. Niiden rinnalla on nyt tarjolla seminaari, jonka aiheet liittyvät diakoniaan, kasvatukseen ja merkityksellisiin yhteisöihin.

Itä-Suomen yliopistossa ensimmäinen yhteinen opinnäytetyöseminaari toteutuu käytännöllisen teologian graduseminaarina. Koska diakonia on moni- ja poikkitieteellinen tutkimusala, tulevaisuudessa graduseminaari voisi yhtä lailla olla muidenkin teologisten oppiaineiden kuten vaikkapa uskonnonpedagogiikan tai kirkkohistorian vastuulla. Diakoniaa voi tutkia monista teologisista oppiaineista käsin.

Yhteistyön tulevaisuudesta

Syksyllä 2023 käynnistyvä yhteistoteutus on kokeilu, mutta jo nyt toiveena on, että yhteistyö saisi jatkoa. Kunhan toteutukset on saatu vauhtiin, päästään havainnoimaan niiden vetovoimaisuutta ja kokoamaan opiskelijoilta palautetta. Sen jälkeen on aika tarkentaa ja kehitellä jatkosuunnitelmia.

Tässä vaiheessa on alustavasti pohdittu, olisiko yhteistyötä mahdollisuus laajentaa kansainvälisesti.  Yhteistyö voisi olla pohjana laaja-alaisille diakoniaa koskeville tutkimus- ja kehittämishankkeille.

Yhteiset suunnittelupalaverit ja opintosisältöjen ja oppimisprosessien analysointi ovat jo meille opettajakunnassa osoittaneet, että yhteistyö tukee molempien koulutusohjelmien moniammatillista osaamista. Me ajattelemme, että tämä on vain ensimmäinen avaus kohti yhdessä tekemistä – oppimista, opettamista ja tutkimista.

Pysyvä osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe202301021083

Arvot, yhteisöt ja etiikka -koulutus