Siirry sisältöön
Risti, kompassi ja muita kuvioita, piirroskuva.
Juttutyyppi  Blogi

Työelämän muutoksessa tarvitaan eettistä osaamista

Diakin uusi YAMK-tutkinto Arvot, yhteisöt ja etiikka juurruttaa asiantuntijan perustavanlaatuisten kysymysten äärelle työelämän muutoksen tuulien tuiverruksessa.

Työelämä muuttuu vauhdilla. Jatko-opintoja pohtiva ammattilainen saa helposti päänsä pyörälle miettiessään, mihin omia voimavaroja kannattaa suunnata ja mikä parhaiten palvelisi omaa urapolkua.

Samalla myös koulutuksen järjestäjien pitäisi osata yhä tarkemmin katsoa tulevaisuuteen: Millaista tietoa ja käytännön valmiuksia tulevaisuuden työntekijät tarvitsevat? Millainen koulutus rakentaa kestävää tulevaisuutta?

Nopeita muutoksia ja laajoja ilmiöitä

Kun oman opettajan urani alkuvaiheessa 20 vuotta sitten suoritin ammatillisen opettajan opintoja Hämeen ammattikorkeakoulussa, luennoissa ja keskusteluissa toistuivat tutkijoiden, opettajien ja opiskelijoiden kokemukset työelämän ja opettajuuden nopeasta muutoksesta. Oman opiskeluportfolioni otsikoksi kirjoitin kollegalta nappaamani ajatuksen: ”Kun muutoksen tuulet puhaltavat, rakennan tuulimyllyn.”

Työelämä muuttuu, sillä maailma muuttuu.

Työelämä muuttuu, sillä maailma muuttuu. Viimeiset muutamat vuodet olemme eläneet syvenevän ilmastokriisin, pandemian ja sodan todellisuuden keskellä. Globaalit uhat ovat konkretisoituneet elämässämme tavalla, jota emme osanneet odottaa. Huoli arjessa selviytymisestä ja epävarmuus tulevaisuudesta ovat yhä useamman arjessa läsnä.

Sekä työelämässä että koulutuksessa on etsittävä kestäviä ratkaisuja sekä laajoihin että paikallisiin yhteiskunnallisiin ongelmiin, jotka ovat sekä rakenteellisia että asenteellisia. Olisi kehitettävä hyvinvointipalveluja ja huolehdittava niiden saavutettavuudesta, ehkäistävä köyhyyttä ja eriarvoisuuden rakentumista ja vahvistettava osallisuutta. Olisi löydettävä keinoja rakentaa dialogia erilaisia katsomuksia edustavien ihmisten välille ja turvallista tilaa moninaisuuden kohtaamiseen.

Sitran Megatrendit 2023 -selvitys luo nopeiden muutosten rinnalle kokonaiskuvaa muutoksen laajoista kaarista ja nostaa keskiöön sellaiset ilmiöt kuin luonnon kantokyvyn mureneminen, hyvinvoinnin haasteet, demokratian koveneva kamppailu, talouden perustan rakoilu sekä kiihtyvä kilpailu digivallasta.

Vaikka haasteet ovat suuria, selvityksen viesti on myös rohkaiseva: tulevaisuutta voi jossain määrin myös ennakoida ja parempaa maailmaa rakennetaan pala kerrallaan.  Kun ongelmia ratkotaan ja muutosta rakennetaan pitkäjänteisesti, kestävästi, reilusti ja yhdessä, se voi olla myös toivoa ja innostusta herättävää.

Koulutus rakentaa kestävää tulevaisuutta

Viimeisin innostava ja toivoa herättävä muutos omalla työurallani on vastuu syksyllä 2023 käynnistyvästä yamk-tutkinnosta, jonka nimi on Arvot, yhteisöt ja etiikka eli lyhyesti Arvo.

Koulutuksen suunnitteleminen on lievittänyt omaa muutoksen laajoihin kaariin liittyvää ahdistustani, sillä ajattelen, että erityisesti koulutuksella on mahdollista rakentaa parempaa maailmaa pitkäjänteisesti, kestävästi, reilusti ja yhdessä.

YAMK-tutkintoa opiskelevat ovat työelämän asiantuntijoita, joilla on tuoretta muutokseen ja tulevaisuuteen liittyvää tietoa työelämästä. Silloin kun koulutus tarjoaa yhteisen jakamisen ja inspiroitumisen mahdollisuuksia, heidän osaamisensa ja kysymyksensä synnyttävät yleensä väistämättä uutta tietoa ja uusia näkökulmia.

Arvon sisältöä ja toteutusta on kehitetty – ja kehitetään edelleen – erilaisissa kokoonpanoissa sekä työelämän edustajien että esimerkiksi Itä-Suomen yliopiston (UEF) teologian osaston kanssa. Arvon kanssa rinnakkain Diakissa on suunniteltu Ekososiaalinen työ ja globaaliosaaminen -tutkintoa, ja osa opintojaksoista on yhteistoteutuksia. Kaikessa suunnittelussa lähtökohtana on ollut kysymykset tulevaisuuden työelämästä ja siellä tarvittavasta asiantuntijuudesta.

YAMK-tutkintoa opiskelevat ovat työelämän asiantuntijoita, joilla on tuoretta muutokseen ja tulevaisuuteen liittyvää tietoa työelämästä.

Sitran Megatrendit 2023 -selvitystä lukiessani löysin ilokseni monta seikkaa, jotka voisivat kuvata myös Arvon suunnittelutyön lähtökohtia ja sisältöä, kuten esimerkiksi tämä:

Materiaalisen ja yksilökeskeisen hyvinvointikäsityksen sijaan korostuu pitkä aikaväli, ongelmien ennaltaehkäisy, eettinen toiminta sekä osallisuuden, yhteisöllisyyden ja onnellisuuden vahvistaminen. Hyvinvointi ei ole vain yksilöön rajoittuva asia, vaan ihmisen hyvinvointi nähdään yhteenkietoutuneena ympäristön ja yhteisöjen hyvinvoinnin kanssa. (Sitra, Megatrendit 2023, s. 29.)

Arvon tavoitteena on antaa työelämän asiantuntijoille ja esihenkilöasemassa toimiville valmiuksia arvokeskusteluun ja eettiseen päätöksentekoon. Sen opintojaksot tarjoavat mahdollisuuksia vahvistaa yhteisöihin liittyvää osaamista sekä pohtia ihmisarvon ja oikeudenmukaisuuden kysymyksiä ja erilaisten katsomusten merkitystä sekä yhteiskunnassa että ammatillisessa toiminnassa.

Tänä keväänä me Diakissa valmistelemme Arvon toteutuksia, verkkoympäristöä ja muita käytännön edellytyksiä sujuville opiskelupoluille. Elokuussa 2023 käynnistyy yksittäisten opiskelijoiden kehittymissuunnitelmien laatiminen ja sen rinnalla kaikkien koulutuksessa mukana olevien yhteinen prosessi arvojen, yhteisöjen ja etiikan kysymysten äärellä. Parhaimmillaan koulutus voi tuottaa jotain sellaista, joka on paljon enemmän kuin yksittäisten tekijöiden summa.

Kun muutoksen tuulet puhaltavat, tuulimyllyt kannattaa rakentaa yhdessä.

Pysyvä osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe202301021082

Arvot, yhteisöt ja etiikka (YAMK)

  • 90 opintopisteen laajuinen YAMK-tutkinto, joka alkaa elokuussa 2023.
  • Haku koulutukseen on avoinna kevään yhteishaussa.
  • Tutkinnon sisällä on mahdollista suorittaa vapaasti valittavina opintoina 20 opintopisteen kokonaisuus ”Diakonia, kasvatus ja merkityksellinen yhteisöllisyys”, joka toteutetaan yhdessä Itä-Suomen yliopiston teologian osaston kanssa.