Siirry sisältöön
Juttutyyppi  Artikkeli

Opettaja saa potkua työhönsä motivoituneista opiskelijoista

Oppimismyönteisen merkitystilan malli havainnollisti, miten tärkeä rooli opettajalla on myönteisten oppimiskokemusten synnyssä. Diakin opettajille tehdyn kyselyn mukaan myös opettaja hyötyy monin tavoin opiskelijoiden innostuksesta, oppimisesta ja onnistumisesta.

Kirjoitin aiemmassa Dialogin artikkelissa oppimismyönteisen merkitystilan mallista, joka syntyi Oppimismyönteinen merkitystila -opintojakson sivutuotteena.

Koska malli on luotu opiskelijoiden tarinoiden perusteella, aloin pohtia, millä tavalla opettajat luovat ja ylläpitävät merkitystilaa. Minkälaisia kokemuksia heillä on turvallisesta tilasta ja ilmapiiristä, oppijoiden myönteisistä tunteista ja oppimistuloksista? Halusin myös selvittää, millaisia vaikutuksia oppimismyönteisellä merkitystilalla on opettajaan.

Diakin tulkkauksen, kielten ja viestinnän alan lehtoreille lähettämääni Webropol-kyselyyni vastasi kahdeksan henkilöä, ja lisäksi haastattelin yhtä henkilöä.

Osan kysymyksistä oli tarkoitus selvittää, minkälainen vaikutus oppimismyönteisellä tilalla on ammattilaiselle. Suurin osa kysymyksistä liittyi kolmesta elementistä koostuvaan oppimismyönteiseen sydämeen, jonka luomisesta ja ylläpidosta opettaja on vastuussa.

Kuvio 1, oppimismyönteisen tilan elementit.

Kuvio 1. Oppimismyönteisen tilan sydän (Segler-Heikkilä, 2023).

Vastauksista käy ilmi oppimismyönteisen merkitystilan kaava, jonka ensimmäinen vaihe on se, että opettaja luo oppimismyönteisen tilan sekä ylläpitää ja kehittää sitä (sydän). Toisessa vaiheessa oppimismyönteinen tila vaikuttaa opiskelijan olotilaan, tunteisiin ja oppimistuloksiin, joka mahdollistaa toisen kehän eli turvallisen tilan ja hyvän ilmapiirin synnyn. Se johtaa kolmanteen kehään eli oppijan myönteisiin tunteisiin ja lopulta neljänteen kehään eli opiskelijan oppimistulokseen ja myönteisiin kokemuksiin oppimisprosessista.

Kuvio 2, oppimismyönteisen tilan kehät.

Kuvio 2. Oppimismyönteinen tila kokonaisuudessaan (Segler-Heikkilä, 2023).

Lisäsin tähän malliin vielä kolmannen vaiheen, jossa opettajan itse luoma ja kehittämä oppimismyönteinen tila heijastuu myönteisesti takaisin häneen. Kokemus oppijoiden onnistumisesta herättää opettajassa myönteisiä tunteita ja parantaa hänen työhyvinvointiaan. Tämä kaava toistui kaikissa opettajien antamissa vastauksissa.

Oppimismyönteisen merkitystilan sydän eli opettaja

Vastauksista selvisi tulkkauksen, kielten ja viestinnän lehtoreiden ammattieettiset periaatteet ja arvot. Lehtorit pitivät opiskelijoiden tasa-arvoa tärkeänä ja suhtautuivat suvaitsevasti ja avarakatseisesti opetustyöhön.

Muutamassa vastauksessa korostettiin opettajan ja opiskelijoiden tasa-arvoa ja dialogisuuden tärkeyttä. Osallistumalla itse annettuun tehtävään ja olemalla dialogissa opiskelijoiden kanssa opettaja vei tasavertaisuuden periaatetta käytäntöön. Tärkeitä arvoja olivat myös aito läsnäolo sekä henkinen ja fyysinen turvallisuus.

Vastauksista käy ilmi tulkkauksen, kielten ja viestinnän vahva pedagoginen osaaminen osana oppimismyönteisen tilan luomista ja ylläpitoa.

Vastauksista käy ilmi tulkkauksen, kielten ja viestinnän vahva pedagoginen osaaminen osana oppimismyönteisen tilan luomista ja ylläpitoa. Pedagogisina ratkaisuina mainittiin muun muassa normaalista poikkeavia oppitunteja, mukaansa tempaavia tehtävänantoja tai vaikean asian purkua ymmärrettäväksi. Vastauksissa mainittuihin pedagogisiin menetelmiin voi tutustua taulukon listauksessa.

Muutamassa vastauksessa kerrottiin itsensä likoon laittamisesta esimerkiksi ”paljastamalla” itsestään muitakin kuin ammattiin liittyviä asioita. Vastaukset kertovat siitä, että opettajat toimivat kokonaisvaltaisesti ja sydämellä. Ne viestivät tarmokkuudesta, uteliaisuudesta, rohkeudesta, sinnikkyydestä ja positiivisuudesta.

Kuinka rakentaa turvallinen tila ja oppimismyönteinen ilmapiiri?

Toisessa vaiheessa opettaja saa pedagogisilla taidoillaan, arvoihin perustuvilla ammattieettisillä periaatteillaan sekä persoonansa avulla aikaan turvallisen tilan ja oppimismyönteisen ilmapiirin.

Turvallinen tila ja hyvä ilmapiiri rakentuvat vastausten mukaan ystävällisestä kohtelusta ja siitä, että opettaja toimii auttajan ja ohjaajan roolissa oppimisprosessin aikana. Ohjauksessa tulisi keskittyä oppimisen ohjaukseen eikä opiskelijan persoonaan.

Opetuksessa selkeys ja johdonmukaisuus voivat olla turvallisuuden tunteen luojina. Opettajan tulisi kertoa opetuksen rytmistä ja antaa selkeä kuva opintojaksosta. Turvallisuuden tunnetta ja samalla opiskelijoiden jännityksen lieventämistä tukee sekä läpinäkyvyys tavoitteiden, sisällön ja arvioinnin osalta että ennakkotiedon antaminen.

Opettaja osaa perustella, minkä takia aihetta opiskellaan, vaikka se tuntuisi vaikealta tai ahdistavalta. Avoin viestintä auttaa vastausten mukaan turvallisen tilan rakentamisessa. Ottamalla kontaktia opettaja voi viestiä aitoa läsnäoloa ja yksilön huomioimista. Turvallista tilaa edistää oikea rytmitys ja rauhallinen eteneminen sekä tutustuminen yhdessä etäopetustilaan ja käytössä olevaan verkkoalustaan.

Hyviä keinoja turvallisen ja hyvän ilmapiirin rakentamisessa ovat kannustus, avoin ja luonteva vuorovaikutus, vastavuoroinen kunnioitus, suvaitsevaisuus sekä muistutus hyvän käytöksen periaatteista ja yhteisistä pelisäännöistä. Lisäksi huumori ja rento asenne mainittiin.

Joissakin vastauksissa korostettiin sensitiivisyyden tärkeyttä sekä opiskelijoiden tuntemusten aistimisen taitoa. Myös yhdessä tekeminen koetaan tärkeäksi erityisesti ryhmäytymisessä. Lisäksi opettajan tumpelointi harvoin käytettynä keinona antaa opiskelijoille opettajasta inhimillisemmän vaikutelman.

Vaikka opettaja nähdään ohjaajana ja auttajana, joidenkin vastaajien mukaan tulisi muistaa selkeä rajanveto. Opettaja ei voi olla opiskelijan kaveri, vaikka hän tukisi ja ohjaisi tätä. Rauhallisuus, tasavertaisuus, opiskelijalähtöisyys, kohtaamistaidot ja dialogisuus mainitaan vastauksissa turvallisen tilan ja hyvän ilmapiirin rakentamisen ja ylläpitämisen keinoina. Puuttuminen tilanteisiin, joissa syntyy ristiriitaisuuksia, ja niistä avoin keskustelu koetaan tärkeinä.

Opettaja innostaa oppimaan

Kielten ja viestinnän opettajien mukaan oppimisinto herätetään monipuolisin menetelmin ja keinoin. Opettajat korostivat vastauksissaan kiinnostavia ja monipuolisia tehtäviä. Myös faktan ja harjoituksien keskinäinen balanssi edistää oppimisintoa. Opettajat korostivat hyvän ilmapiirin ylläpitämistä sekä ottivat useassa vastauksessa kantaa siihen, että tehtävien pitäisi olla sopivan tasoisia, yksilön huomioivia ja eriyttäviä, jotta kaikki saisivat onnistumisen kokemuksia.

Kielten ja viestinnän opettajien mukaan turvallinen tila edistää oppimisintoa, koska silloin opiskelija voi ilman pelkoa kysyä ja kyseenalaistaa. Myös yhteinen virittäytyminen opiskeltavaan asiaan mainittiin.

Tulkkausalan opettajien mukaan oppimisinnon herättämisessä erityisen tärkeää on tehtävänannon ja tuntien tavoitteiden sanoittaminen. Se motivoi opiskelijoita saavuttamaan tuntien tavoitteita.

Vaikka opetussuunnitelma ei ole yksilöllinen, opiskelijat ovat. Jos opettaja kannustaa ja suuntaa opiskelijan tavoitteita realistisiksi, motivaatio niiden saavuttamiseksi on korkeampi kuin tavoitteiden ollessa jatkuvasti liian korkealla. Oppimiseen pitää kannustaa koko ajan ja erityisesti silloin, kun opiskelija on taitojen kehittymisessä aallonpohjavaiheessa.

Tulkkausalan opettajien vastauksissa mainittiin innokas ja kannustava työskentelyilmapiiri. Oppimisintoa lisää se, että jokaiselle opiskelijalle löytyy vähintään yksi opiskelijatoveri, jolla on samat työkielet. Tärkeää on myös, että tulkin kummankin kielen opetusta ja arviointia on tarjolla riittävästi.

Turvallisen ilmapiirin palaset

Opiskelijan huomioiminen yksilönä sekä kontaktin saaminen jokaiseen opiskelijaan rakentavat opettajien vastausten mukaan luottamusta ja luovat tunteen oppimisympäristön turvallisuudesta. Opettajien mukaan oppituntien tulee olla sillä tavalla turvallisia, ettei kenenkään tarvitse pelätä tulevansa nolatuksi. Tätä voi edesauttaa esimerkiksi riittävän valmistautumisajan antaminen suullisissa harjoituksissa.

Turvallisuuden tunnetta lisää se, että opiskelijalle annetaan riittävästi tietoa opettajan toimintatavoista.

Turvallisuuden tunnetta lisää se, että opiskelijalle annetaan riittävästi tietoa opettajan toimintatavoista. Ymmärrys opiskelijaryhmästä auttaa edistämään opiskelijoiden ja lehtorin välistä luottamusta.

Yksilön huomioimisella ja ottamalla kontaktia viestitään jokaiselle opiskelijalle hänen olevan tervetullut, kuultu ja nähty. Jos opiskelijoiden keskinäinen toiminta ei ole kehittävää tai rakentavaa, tilanteeseen tulisi puuttua, jotta kaikilla olisi hyvä olla.

Tulokset näkyvät oppimisen ilona

Vastauksissa opettajat kuvasivat, mitä oppimismyönteisestä tilasta seuraa opiskelijoille. He kysyvät, kommentoivat ja kyseenalaistavat ilman pelkoa. Opiskelijat uskaltavat kertoa, jos pitää tehdä jotain toisin, ja osallistuvat innostuneesti ja aktiivisesti.

Oppimismyönteisessä tilassa kriittisen palautteen antaminen ja vastaanottaminen on helpompaa. Seurauksina mainitaan myös oivaltamisen ilo ja oppiminen syvällisten keskustelujen kautta. Oppimistuloksena voidaan pitää myös opettajien useasti mainitsemaa flow-tilaa, jossa opiskelijat ovat täydellisen keskittymisen ja uppoutumisen tilassa.

Oppimismyönteisen tilan vaikutus opettajaan

Aikaisempi selvitys osoitti, että opiskelijalle oppimismyönteinen tila on oppimisen, hyvinvoinnin ja jatkuvan oppimisen kannalta erittäin tärkeää (Segler-Heikkilä, 2023). Diakin tulkkauksen, kielten ja viestinnän opettajien vastauksista käy ilmi, että opettajan itse aikaansaamalla oppimismyönteisellä tilalla on myös voimakas myönteinen vaikutus itse opettajaan.

Vastausten perusteella selviää, että opettaja hyötyy voimakkaasti pedagogisen osaamisensa kehittämisestä, arvojensa pohtimisesta ja ammattieettisten periaatteidensa ja oman persoonansa hyödyntämisestä.

Opettajat kertovat olevansa onnellisia opiskelijoidensa syväoppimisesta ja saavutuksista, tyytyväisiä onnistuneesta oppitunnista tai tehtävästä, iloisia tiedon ja osaamisen jakamisesta tai opiskelijoiden myönteisestä palautteesta. Oppimismyönteinen tila antaa vastausten mukaan opettajille motivaatiota ja inspiraatiota tulevaa opetusta ajatellen. Tutustu tuloksiin tarkemmin taulukosta.

Vastauksista selvisi, millä tavalla oppimismyönteisen tilan vaikutus opiskelijaan heijastuu takaisin opettajaan. He mainitsivat muun muassa opiskelijoiden osallistumisen ja yhteenkuuluvuuden, vuorovaikutuksen sekä oman onnistumisen oppimisen mahdollistamisessa:

Opiskelijoiden innostuminen ja motivaatio.
Se, että ryhmä unohtaa opettajan olemassaolon ja työskentelee ilman ohjausta.
Opiskelija kokee olevansa osa yhteisöä, olkoon se sitten tulkkiyhteisöä, diakilaisten yhteisöä tai molempia.

Innostusta aidosta kohtaamisesta ja vuorovaikutuksesta.
Mahdollisuus oppia opiskelijoilta jotain uutta.
Ryhmäläiset kannustavat toisiaan.

Innostus siitä, että opiskelijan päässä ”syttyy lamppu”.

Jotta tässä artikkelissa käsiteltyä mallia voisi vahvistaa ja kehittää, tutkimusotosta tulisi merkittävästi kasvattaa. Tämä tulos antaa kuitenkin viitteitä, että opettaja hyötyy rakentamastaan oppimismyönteisestä tilasta myös itse erittäin paljon.

Tiedän kokemuksesta, että paras palkinto opettajalle on tyytyväinen, opetuksesta ja oppimastaan asiasta innostunut opiskelija. Silloin opettaja kokee suurta onnistumisen iloa ja hänestä tuntuu, että työllä on merkitystä. Ja eikö olekin ihanaa huomata, että omalla tekemisellä on merkitystä?

Lähteet

Segler-Heikkilä, L. (2023). Myönteisten oppimiskokemusten ja turvallisen tilan merkitys oppimiselle. Dialogi. https://dialogi.diak.fi/2023/02/27/myonteisten-oppimiskokemusten-ja-turvallisen-tilan-merkitys-oppimiselle/

Pysyvä osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe202301021086