Siirry sisältöön
Lintu kämmenellä, piirroskuva.
Juttutyyppi  Blogi

Työelämä tarvitsee kestävän hyvinvoinnin osaajia

Uusi yamk-tutkinto Ekososiaalinen työ ja globaaliosaaminen antaa näkökulmia ekososiaalisen siirtymän vauhdittamiseen työelämässä sekä kehittämisen että kokeilevien menetelmien avulla.

Ihmiskunnan toiminta on ylittänyt ekologisen kantokyvyn. Vallitsevassa globaalissa talousjärjestelmässä sosiaaliset, ekologiset ja taloudelliset hyödyt ja haitat jakaantuvat yhä epätasaisemmin sekä valtioiden sisällä että niiden välillä.

Ihmiskunnan suurimmat ongelmat eivät nykyään ole teknisiä tai taloudellisia, vaan ekologisia, sosiaalisia, poliittisia ja kulttuurisia. Ekologisista haasteista on tullut sosiaalisia ongelmia, jotka kasvattavat eriarvoisuutta.

Tämän päivän ongelmat ovat kompleksisia, ja niiden ymmärtäminen vaatii kokonaisvaltaista ajattelua. Ekososiaalisuuteen perustuvassa koulutuksessa ja tutkimuksessa tavoitteena on nivoa yhteen hyvinvoinnin, sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja ympäristöongelmien näkökulmia, jotta hyvinvoinnin kestävät rajat voidaan tunnistaa.

Tämän päivän ongelmat ovat kompleksisia, ja niiden ymmärtäminen vaatii kokonaisvaltaista ajattelua.

Suuret ongelmat sisältävät moniulotteisia, moraalisia kysymyksiä. Ekososiaalisessa siirtymässä koulutuksen ja työelämän muutoksella tulee olemaan ratkaiseva merkitys. Mihin sosiaali- ja terveysalan koulutusta olisi suunnattava, jotta muutos mahdollistuisi? Mistä lähtökohdista koulutusta pitäisi rakentaa?

Kestävää hyvinvointia sote-alalle

Syksyllä 2023 aloittavassa ylemmässä ammattikorkeakoulututkinnossa Ekososiaalinen työ ja globaaliosaaminen oppiminen lähtee opiskelijan suhteesta itseensä sekä luontoon, toisiin ihmisiin ja erilaisuuteen. Koulutuksen ytimessä ovat ihmisoikeudet, jotka ovat tärkein lähtökohta arvioida työelämän ratkaisujen toimivuutta.

Koulutusohjelman sisällöt tuovat näkökulmia ja ymmärrystä tulevaisuuden työelämän  rakentamiseksi. Käynnissä olevan ekososiaalisen siirtymän vuoksi on olennaista, ettei koulutusohjelmassa keskitytä vain asioiden oppimiseen ja toistamiseen, vaan annetaan eväitä oman identiteetin, maailmankuvan ja asenteiden selvittämiseen.

Kokonaisvaltainen ymmärrys ihmisen hyvinvoinnista tarkoittaa koulutusohjelmassa sekä teoreettista että kokemuksellista tietoa hyvinvoinnista. Kokemuksellisuus näkyy tietoisuuden kasvamisena globaaleista ongelmista, kriittisenä ajatteluna ja luovien menetelmien hyödyntämisenä sekä oppimisessa että pedagogisissa ratkaisuissa.

Koulutusohjelman keskiössä ovat työyhteisöjen ja työmenetelmien kehittäminen kohti ekososiaalisesti kestäviä ratkaisuja. Tutkimusmenetelmällinen osaaminen vahvistuu koulutusohjelmassa yhteisö-, taide- ja kulttuurilähtöisillä menetelmillä.

Alla olevassa kuviossa näkyvät ekososiaalisen muutoksen ulottuvuudet, jotka muodostavat Ekososiaalinen työ ja globaaliosaaminen koulutusohjelman ytimen.

Kuvio ekososiaalisen muutoksen ulottuvuuksista.

Pysyvä osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe202301021079