Siirry sisältöön
Post it -lappuja seinällä, kaksi henkilöä tekemässä merkintöjä niihin, kuvituskuva.
Juttutyyppi  Artikkeli

Sosionomiopiskelijat vahvemmin osaksi TKI-toimintaa

Ammattikorkeakoulut tekevät aiempaa enemmän tutkimukseen perustuvaa kehittämistä. Tahtotilana on, että opiskelijat ovat vahvasti mukana siinä. Miten sosionomiopiskelijat osallistuvat TKI-toimintaan Diakonia-ammattikorkeakoulussa ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa?

Koulutuksen lisäksi ammattikorkeakoulujen toinen päätehtävä on tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta (TKI). Ammattikorkeakoulut käyttävät tavallisesti TKIO-lyhennettä korostaakseen TKI-toiminnan ja opetuksen integraatiota. (Arene ry, i.a.)

Korkeakoulujen toimintaa viitoittaa vuoteen 2023 ulottuva visioasiakirja, jossa painotetaan TKI-toiminnan lisäämistä ja vahvistamista. Tavoitteena on rakentaa eri toimijoita yhdistäviä TKI-verkostoja, joissa tutkimuksen ja kehittämisen keinoin ideoidaan uusia palveluja ja tuotteita. (OKM, 2017; myös Valtioneuvosto, 2021, s. 40–41.) Ammattikorkeakoulujen TKI-toiminta on kerätty yhteen juuri avatulle sivustolle.

Sosiaali- ja terveysalan korkeakoulutuksen kansallinen arviointi tehtiin vuosina 2020–2021. Arvioinnin johtopäätöksissä esitettiin, että alan korkeakoulutuksen tulee olla sekä asiakas- että työelämälähtöistä ja sen pitää huomioida yhteiskunnan ajankohtaiset ilmiöt. Korkeakoulujen ja työelämätahojen välille tulee muodostaa pysyviä rakenteita tiivistämällä opiskelijoiden, opettajien ja työelämätoimijoiden yhteistyötä. (Konkola ym., 2021, s. 124–127.)

Sote-korkeakoulutuksen kansallisessa arvioinnissa painotetaan, että opiskelijoiden yleisiä ja ammattialaspesifejä valmiuksia tulee kehittää korkeakoulujen ja työelämän toimijoiden yhteistyönä (emt.). Ammattikorkeakoulujen yhteisten osaamisalueiden eli kompetenssien perusteella ammattilaisella tulee olla monipuoliset työelämävalmiudet. Tavoitteissa edellytetään osaamista ennakoivaan kehittämiseen ja kykyä etsiä ammattialansa tulevaisuuden ratkaisuja käyttäen viimeistä tietoa sekä tutkimus- ja kehittämismenetelmiä. (Arene, 2022; ks. SOAMK, i.a.)

Tämä artikkeli perustuu Diakonia-ammattikorkeakoulun (Diak) ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (Xamk)  sosionomikoulutusten TKI-käytäntöjen vertailuun. Kipinä artikkelin kirjoittamiseen syttyi Kansallisen verkkotutkintoverkoston (FONE) -hankkeesta, jossa etsitään ratkaisuja korkeakoulujen ja työelämän yhteistyön lisäämiseen (Turku amk, i.a.).

Diakissa ja Xamkissa on käynnissä opetussuunnitelmien uudistaminen. Uudet opetussuunnitelmat otetaan käyttöön vuoden 2025 alusta alkaen. Miten opetuksen ja TKI-toiminnan yhdistäminen toteutetaan opetussuunnitelmissa? Diakin ja Xamkin käytäntöjen vertailun tuloksia voidaan hyödyntää opetussuunnitelmatyössä sosionomiopiskelijoiden osallisuuden edistämiseksi TKI-toiminnassa.

Mikä mahdollistaa opiskelijan osallistumisen TKI-toimintaan?

Sosionomiopiskelijan pitää tietää, mitä TKI-toiminta on, millaiseen TKI-toimintaan hän voi osallistua, ja miten hän voi siihen osallistua. Diak järjestää sosionomikoulutusta Helsingin, Oulun ja Porin kampuksilla sekä DiakHub Itä-Suomen toimintana. Sosionomiopiskelijat perehtyvät Diakissa TKI-toimintaan muun muassa Hanke-, projekti- ja yrittäjyysosaaminen -opintojaksolla (5 opintopistettä) ja osana opinnäytetyön opetusta ja ohjausta.

Xamkissa TKI-toiminta on kytketty sosionomiopiskelijoiden opetussuunnitelmassa Projektityö-opintojaksoon (5 opintopistettä). Se toteutetaan nonstop-periaatteella. Lisäksi opiskelija voi tehdä harjoittelun ja opinnäytetyön hankkeissa. Xamkissa sosionomikoulutusta järjestetään Kotkan, Mikkelin ja Savonlinnan kampuksilla.

Sosionomiopiskelijan pitää tietää, mitä TKI-toiminta on, millaiseen TKI-toimintaan hän voi osallistua, ja miten hän voi siihen osallistua.

Ammattikorkeakoulujen TKI-toiminta toteutuu tyypillisesti hankkeina. Ne voivat olla yhden organisaation kanssa tehtäviä kehittämis- ja innovaatioprosesseja tai laajoja tutkimushankkeita. Diak kertoo sekä TKI-toiminnastaan että hankkeistaan nettisivuillaan. (Diak, i.a.-c, e-f.) Opiskelija löytää lisätietoa hankkeista digitaaliselta Howspace-alustalta, jossa kuvataan, kuinka opiskelija voi osallistua hankkeen toimintaan. Lukuvuosittain tai -kausittain Diakin kampuksilla järjestetään osallistavan ja tutkivan kehittämisen toritapahtuma, jossa Diakin hankkeet ja työelämätahot esittäytyvät opiskelijoille (Helminen, 2022, 2023). Tietoja osallistumismahdollisuuksista opiskelijat löytävät myös digitaaliselta Diakle-verkkoalustalta ja sen Opinnollistaminen-sivustolta (taulukko 1). Lisäksi opettajat kertovat osana opetusta ja ohjausta Diakin TKI-toiminnasta ja hankkeista.

Xamkin sosionomiopiskelijat saavat tietoa TKI-toiminnasta pääasiassa opintojaksojen opettajilta. Projektityö-opintojakson opettaja ja opinnäytetyön koordinaattori päivittävät Learn-verkkoalustaa, josta opiskelija näkee TKI-toimijoiden tekemät tilaukset ja yhteyshenkilöiden tiedot. Laajemmin tietoa löytyy Xamkin nettisivustolta (esim. Xamk, i.a.-a-b) sekä Lux-intranetistä, tiedotteista ja tapahtumista (taulukko 1).

Taulukko 1. Mistä opiskelija saa tiedon TKI-toiminnassa?

Taulukko, joka kuvaa mistä opiskelija saa tiedon TKI-toiminnasta.

Sosionomiopiskelija voi perehtyä eri tavoin ammattikorkeakoulunsa TKI-toimintaan. Pulmana voi olla se, että opiskelija ei tunnista, mitä opintoja hän voi tehdä TKI-toiminnassa. Osallistumismahdollisuuksien tunnistamiseen hän tarvitsee neuvoja ja ohjausta ammattikorkeakoulun henkilöstöltä.

Miten opiskelija voi osallistua TKI-toimintaan?

Sosionomiopiskelija voi osallistua TKI-toimintaan monella tavalla (taulukko 2). Diakin opiskelija voi suorittaa TKI-toiminnassa sekä teoriapainotteisen opintojakson että harjoittelun. Hän voi tehdä opintojakson osasuorituksen, kuten kirjallisen oppimistehtävän, TKI-toiminnassa. Myös koko opintojakson tai harjoittelun tekeminen TKI-toiminnassa on mahdollista, jos opiskelija tekee suunnitelman, jonka sekä opetus- että TKI-henkilöstön edustajat hyväksyvät (Diak, i.a.-d.). Suunnitelmassa opiskelija kuvaa osallistumisensa ja osaamisen näyttötavat. Lisäksi opiskelija voi tehdä opinnäytetyönsä TKI-toiminnassa. Kun opiskelija tekee laajan oppimiskokonaisuuden TKI-toiminnassa, käytetään TKI-toiminnan opinnollistamista (Diak, i.a.-a, d-e).

Myös Xamkin sosionomiopiskelijat voivat tehdä opintoja, harjoittelun ja opinnäytetyön TKI-toiminnassa. Opiskelijalla on Xamkissa mahdollisuus korvata Projektityö-opintojakso yrittäjyysopinnoilla TKI-toimintaan osallistumisen sijaan. Tällä halutaan edistää yrittäjyysosaamisen rakentamista ja yrittäjyyspolkua. Vaihtoehtoisena suoritustapana oman työn opinnollistaminen tai yrittäjyysopintojen suorittaminen houkuttelee enemmistöä opiskelijoista. Toisaalta ammattikorkeakoululla ei ole riittävästi hankkeita kaikille sosionomiopiskelijoille, sillä esimerkiksi Xamkin Kotkan kampukselta valmistuu vuosittain keskimäärin 75 sosionomiopiskelijaa.   Sosionomikoulutuksen ja TKI-toiminnan yhteyden vahvistaminen on selkeä kehittämistehtävä.

Sosionomiopiskelijoiden osallistumisesta TKI-toimintaan on kirjoitettu ja laadittu paljon kuvauksia. Esimerkiksi Diakin TKI-toiminnan piiristä löytyy kuvauksia muun muassa opiskelijoiden osallistumisesta päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelmaan (Helminen, 2020) ja opiskelijoiden työllistymistä edistävään OTE-hankkeeseen (Helminen & Sipilä, 2021). Xamkissa opiskelijat ovat tehneet muun muassa opinnäytetöitä hankkeissa.

Taulukko 2. Miten opiskelija voi osallistua TKI-toimintaan?

Taulukko. joka kuvaa miten opiskelija voi osallistua TKI-toimintaan.

Diakin ja Xamkin sosionomiopiskelijoiden osallistuminen TKI-toimintaan voisi olla runsaampaa, kun tilannetta tarkastelee hankkeiden laajuuden ja monipuolisuuden näkökulmasta. Eikö sosionomiopiskelija löydä ammattikorkeakoulunsa tarjonnasta opintoihinsa soveltuvaa sekä osaamisensa ja asiantuntijuutensa kehittämistä palvelevaa TKI-toimintaa? Vai vaikuttaako ammattikorkeakoulun TKI-toiminta liian tutkimuspainotteiselta verrattuna suoraan työelämästä lähtevään tutkimus- ja kehittämistoimintaan?

Miten opiskelijan osallistumista dokumentoidaan ja arvioidaan?

Diakin sosionomiopiskelijalla on aktiivinen rooli neuvoteltaessa opintojen tekemisestä TKI-toiminnassa. Osallistumisesta sovitaan kirjallisella dokumentilla, suunnitelmalla (Diak, i.a.-d). TKI-toiminnassa tapahtuvan oppimisprosessin dokumentointi sisältyy opiskelijan oppimistehtäviin. Opiskelijan oppimisen arvioinnista vastaa Diakin opetushenkilöstön edustaja. Diakin opiskelijan ja opetus- ja TKI-toiminnan edustajan yhteistyön tiiviys ja vahvuus riippuu siitä, mikä on opiskelijan TKI-opintojen laajuus. Oppimisen ja osaamisen kehittymisen arviointi perustuu Diakin yleisiin ja yhteisiin arviointikriteereihin (Diak, i.a.-b) (taulukko 3).

Xamkissa opiskelijan TKI-toimintaan osallistumisesta ei ole erillistä ohjeistusta kuten Diakissa. Xamkin intranetistä löytyviä TKI-toiminnan periaatteita voidaan pitää lähtökohtana, jos yksittäinen opiskelija haluaa osallistua TKI-toimintaan laajemmin kuin suorittamalla Projektityö-opintojakson, harjoittelun tai opinnäytetyön. Projektityö-opintojaksossa opiskelija tekee aina suunnitelman ja palauttaa raportin, osallistuipa hän hanketoimintaan tai työelämäprojektiin. Satunnaisesti jollain opintojaksolla TKI-toimintaan voi osallistua koko sosionomiopiskelijaryhmä, mutta pysyvää käytäntöä tästä ei ole muodostunut. Tällöin toiminnasta ja ohjeista vastaa opettaja yhdessä TKI-henkilöstön kanssa.

Taulukko 3. Miten opiskelijan TKI-toimintaan osallistumista dokumentoidaan?

Taulukko, joka kuvaa miten opiskelijan TKI-toimintaa dokumentoidaan.

Kun sosionomiopiskelija tekee opintoja TKI-toiminnassa, hänen roolinsa on merkittävä sekä oppimisen suunnittelussa että oppimisprosessin ja osaamisen kehittymisen dokumentoinnissa. Arvioinnissa käytetään hänen tekemiään dokumentteja. Yhteistyö opiskelijan ja opetus- ja TKI-henkilöstön edustajan välillä on tiivistä.

Sosionomiopiskelijat vahvasti mukaan

Sosionomiopiskelijoilla on mahdollisuus osallistua osana opintojaan TKI-toimintaan. Esimerkiksi Diak kertoo eritoten hankkeistaan siten, että tieto on opiskelijoiden käytössä. Myös TKI-toimintaan osallistumisen mahdollisuuksista ja käytännöistä kerrotaan. Lisäksi TKI-toiminnassa tehtyjen opintojen suunnittelun, dokumentoinnin ja arvioinnin käytäntöjä on kuvattu. Opiskelijan TKI-toimintaan osallistumisen käytännöt ja tavat ovat lähtökohtaisesti samanlaiset riippumatta koulutuksen järjestämistavasta.

Diakin ja Xamkin opetuksen ja TKI-toiminnan välisen yhteyden vertailu paljasti selkeitä eroavaisuuksia.

Diakin ja Xamkin opetuksen ja TKI-toiminnan välisen yhteyden vertailu paljasti selkeitä eroavaisuuksia. Diakissa opetuksen ja TKI-toiminnan integraatioon on luotu selkeämmät käytännöt. Sekä Diakin että Xamkin vahvuus on TKI-toiminnan laajuus ja monipuolisuus, mutta tällä hetkellä se ei tavoita tai houkuttele sosionomiopiskelijoita riittävästi.

Esimerkiksi Diak käynnistää syksyllä 2023 sosionomikoulutuksen, joka toteutuu pääsääntöisesti verkossa. Verkkokoulutuksessa opiskelevien sosionomiopiskelijoiden mahdollisuudet osallistua TKI-toimintaan voivat olla rajalliset, jos opiskelija asuu ja työskentelee kaukana ammattikorkeakoulunsa toiminta-alueelta. Eritoten ammattikorkeakoulun ja työelämätahon yhteishankkeet voivat edellyttää työskentelyä hankkeen toteutusalueella ja konkreettisesti esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan työyhteisössä.

Lakisääteisen aluekehitystehtävän lisäksi ammattikorkeakoulujen tavoitteena on verkottua yhä vahvemmin TKI-toiminnan kansallisiin ja kansainvälisiin osaamiskeskittymiin ja rahoituskanaviin (Arene, i.a.). Kansallinen verkkotutkintoverkosto (FONE) -hankkeen sosionomikoulutuksen ryhmässä on keskusteltu, että verkkokoulutuksessa opiskelevan sosionomiopiskelijan TKI-toimintaan osallistumista edistäisi ammattikorkeakoulujen yhteinen TKI-portaali, josta opiskelija saisi tietoa ammattikorkeakoulujen hankkeista valtakunnallisesti. Lisäksi on keskusteltu siitä, voisivatko ammattikorkeakoulut tehdä yhteistyötä, jotta samalla alueella asuvat ja työskentelevät ammattikorkeakouluopiskelijat löytäisivät toisensa ja voisivat osallistua TKI-toimintaan, jota paikallinen ammattikorkeakoulu hallinnoi. Muutama ammattikorkeakoulu jo pilotoi yhteistyökokeiluja.

Sosionomiopintojen suorittaminen sekä osaamisen ja asiantuntijuuden kehittäminen TKI-toiminnassa edellyttää panosta ohjaukseen. Sen tulee toteutua opiskelijan, ammattikorkeakoulun opetus- ja TKI-toiminnan henkilöstön ja TKI-toimintaan osallistuvien työelämätahojen yhteistyönä. Myös digitaalisesti, monitoimijaisesti tapahtuvaa ohjausta tulee kehittää siten, että syntyy ohjauksen eri osapuolia palvelevia käytäntöjä.

Lisääntynyt verkkotutkintojen määrä on haaste ammattikorkeakoulun TKI-toiminnan aluevaikuttavuudelle. Opiskelijat tulevat aiempaa laajemmalta alueelta eivätkä muuta kampuspaikkakunnille. Sekä TKI-toiminnassa opintojen suorittamisessa että opinnäytetyön tekemisessä opiskelijat suosivat oman asuinpaikkakunnan ja työssäkäyntipiirinsä toimeksiantoja. Jotta TKI-toiminnasta saadaan opiskelijaa houkutteleva ja motivoiva tapa kehittää osaamistaan ja mahdollisuuksiaan työllistyä verkostoitumisen avulla, tarvitaan tiiviimpää yhteistyötä ammattikorkeakoulujen välillä.

Lähteet

Arene ry. (2022). Suositus ammattikorkeakoulujen yhteisistä kompetensseista ja niiden soveltamisesta. Saatavilla 9.3.2023 https://www.arene.fi/julkaisut/raportit/suositus-ammattikorkeakoulujen-yhteisista-kompetensseista-ja-niiden-soveltamisesta-2022/

Arene ry. (i.a,). TKI tutuksi. Ammattikorkeakoulujen TKI-toiminta. Saatavilla 9.3.2023 https://tki.fi/

Diak, Diakonia-ammattikorkeakoulu. (i.a.-a.). Ahotointi. Saatavilla 9.3.2023 https://www.diak.fi/opiskelu/opiskelijan-polku/opintojen-suorittaminen/ahot/

Diak, Diakonia-ammattikorkeakoulu. (i.a.-b). Arviointi. Saatavilla 9.3.2023 https://www.diak.fi/opiskelu/opiskelijan-polku/opintojen-suorittaminen/arviointi/

Diak, Diakonia-ammattikorkeakoulu. (i.a.-c.). Hankeyhteistyö. Saatavilla 9.3.2023 https://www.diak.fi/kumppanille-ja-kehittajalle/hankkeet/

Diak, Diakonia-ammattikorkeakoulu. (i.a.-d.). Lomakkeet. Opinnollistaminen. Opinnolistamisen suunnitelma TKI-toiminnassa ja työelämäyhteistyössä. Saatavilla 9.3.2023 https://www.diak.fi/wp-content/uploads/2021/08/Opinnollistamisen-suunnitelma-TKi-toiminnassa_230821.pdf

Diak, Diakonia-ammattikorkeakoulu. (i.a.-e.). Opiskelijat Diakin hankkeissa. Saatavilla 9.3.2023 https://www.diak.fi/opiskelu/opiskelijan-polku/opintojen-suorittaminen/opiskelijat-oppimassa-diakin-hankkeissa/

Diak, Diakonia-ammattikorkeakoulu. (i.a.-f.). Osallistava ja tutkiva kehittäminen. Saatavilla 9.3.2023 https://www.diak.fi/opiskelu/opiskelijan-polku/opintojen-suorittaminen/oske-opiskelijat/

Helminen, J. (17.2.2023). Kohtaamisia osallistavan ja tutkivan kehittämisen OSKE-torilla. Dialogi. http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe202301021071

Helminen, J. (11.2.2022). OSKE-tori ja tuottajatapaaminen verkostoitumisen foorumeina. Dialogi. http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022012510188

Helminen, J. (2020). Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelma innovaatiotoiminnan oppimisympäristönä. Julkaisussa J. Helminen (toim.), Näkökulmia osallistavaan tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan. Diakonia-ammattikorkeakoulun TKI-toiminnan vuosikirja 5 (s. 114–127). (Diak Työelämä 18). Diakonia-ammattikorkeakoulu. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-493-348-3

Helminen, J., & Sipilä, H. (2021). TKI-toiminnan ja työn opinnollistaminen ammattikorkeakouluopinnoissa. Julkaisussa J. Helminen (toim.), Ohjaus- ja valmennusosaamista kehittämässä. Diakonia-ammattikorkeakoulun vuosikirja 2021 (s. 19–31). (Diak vuosikirja 1). Diakonia-ammattikorkeakoulu. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-493-395-7

Konkola, R., Hauta-aho, H., Hiilamo, H., Karttunen, M., Niemi, J., Tuominen, M., Huusko, M., & Väätäinen, H. (2021). Sosiaali- ja terveysalan korkeakoulutuksen arviointi. (Julkaisut 14:2021). Kansallinen koulutuksen arviointikeskus. Saatavilla 9.3.2023 https://karvi.fi/wp-content/uploads/2021/06/KARVI_1421.pdf

OKM, Opetus- ja kulttuuriministeriö. (24.10.2017). Korkeakoulutus ja tutkimus 2030-luvulle. Taustamuistio korkeakoulutuksen ja tutkimuksen 2030 visiotyölle. Saatavilla 9.3.2023 https://okm.fi/korkeakoulutuksen-ja-tutkimuksen-visio-2030

Soamk, Suomen ammattikorkeakoulujen sosiaalialan koulutuksen verkosto. (i.a.). Sosionomi (AMK) kompetenssit. Saatavilla 9.3.2023 https://www.sosiaalialanamkverkosto.fi/sosiaalialan-tutkinnot-ja-kompetenssit/

Turku amk, Turun ammattikorkeakoulu. (i.a.). Kansallinen verkkotutkintoverkosto. Saatavilla 9.3.2023 https://www.turkuamk.fi/fi/tutkimus-kehitys-ja-innovaatiot/hae-projekteja/kansallinen-verkkotutkintoverkosto/

Valtioneuvosto. (2021). Valtioneuvoston koulutuspoliittinen selonteko. (Valtioneuvoston julkaisuja 2121:24.) Valtioneuvosto & Opetus- ja kulttuuriministeriö. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-383-622-8

Xamk, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu. (i.a.-a). Tutkimus- ja kehittämishankkeet. Saatavilla 9.3.2023 https://www.xamk.fi/tutkimus-ja-kehitys/

Xamk, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu. (i.a.-a). Tutkimus ja kehitys. Saatavilla 9.3.2023 https://www.xamk.fi/tutkimus-ja-kehitystoiminta/

Pysyvä osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2023041236124