Siirry sisältöön
Kädet naputtelevat tietokoneen näppäimistöä, kuvituskuva.
Juttutyyppi  Blogi

Työpaikan yhteisöllisyys rakentuu läsnäolosta, luottamuksesta ja yhteisestä huumorista

Hyvän ja toimivan työyhteisön kivijalka koostuu luottamuksesta, arvostuksesta ja turvallisuuden tunteesta. On tärkeää, että kaikki työyhteisön jäsenet kohdataan kunnioittavasti ja jokainen saa olla oma itsensä. Myös huumorilla on paikkansa positiivisen ilmapiirin ja tiimihengen luomisessa työpaikalla. Diakonia-ammattikorkeakoulun viestinnän tiimi kokoontui Erätauko-dialogiin keskustelemaan hyvän työyhteisön rakennuspalikoista. Tämä blogi kokoaa yhteen keskustelussa esiin tulleita ajatuksia.

Hyvän työyhteisön yksi tunnusmerkki on se, että työntekijällä on kiva ja innostunut olo tulla töihin. Motivaatiolla on suora yhteys siihen, minkälainen ilmapiiri työyhteisössä vallitsee. Kun työntekijä kokee tulleensa kohdatuksi ja nähdyksi arvokkaana omana itsenään, se auttaa työssä jaksamisessa ja sitouttaa organisaatioon.

Työyhteisön ja työntekijän arvojen kohtaaminen on tärkeää. Arvot eletään todeksi jokaisena päivänä.

Luottamus lisää motivaatiota

Luottamus on yksi tärkeimmistä asioista hyvässä työyhteisössä. Luottamuksella ja toisten tukemisella on suuri merkitys työntekijöiden motivaatiolle ja kehittymiselle. Työyhteisön kyky tukea ja ottaa uusia jäseniä mukaan näkyy esimerkiksi harjoittelijoiden kohdalla.

Kun harjoittelijaan luotetaan tasavertaisena työntekijänä ja asiantuntijana muiden rinnalla, saa hän mahdollisuuden vahvistaa omaa osaamistaan ja asiantuntijuuttaan. Harjoittelijan pitää saada olla myös ihan vain harjoittelija, mutta samalla nuorelle asiantuntijalle on todella arvokas kokemus nähdä, että häneen luotetaan ja hänen oma osaamisensa ja potentiaalinsa nähdään. Luottamus vahvistaa kaikkien työyhteisön jäsenten uskoa itseen ja antaa mahdollisuuden yrittää parhaansa.

Luottamus työyhteisössä näkyy myös siinä, että vaikeitakin asioita pystytään käsittelemään ja epäkohtia uskalletaan nostaa esiin. Vaikean asian esiin nostaminen osoittaa luottamusta toista kohtaan. Hyvässä työyhteisössä pidetään myös tärkeänä, että jokainen on itse luottamuksen arvoinen. Luottamus on toisen kunnioittamista ja vahvassa työyhteisössä ollaan valmiita tukemaan toinen toisiaan myös vaikeina hetkinä.

Huumorista voimaa kiperiinkin tilanteisiin

Huumori on arvokas voimavara työyhteisössä ja positiivisen ilmapiirin luomisessa. Se on liima tiimiläisten välillä. Huumorilla ei ole tarkoitus vältellä vaikeita asioita, vaan sen avulla haastavat tilanteet usein purkaantuvat ja taakka kevenee.

Huumorin käyttö työpaikalla edellyttää luottamusta ja turvallisuutta – kaikilla tulee olla jaettu ymmärrys huumorista. Kun on hauskaa yhdessä, huumorista voi ammentaa voimaa työntekemiseen.

Me-henkeä luodaan kaikissa kohtaamisissa

Nykyään työskennellään yhä enemmän etänä ja hybridinä, mutta miten silloin käy yhteisöllisyydelle? Yhteisöllisyyden rakentaminen ja vahvistaminen on tärkeää myös etätyöskentelyssä. Etäpalavereihin ja muihin kokoontumisiin kannattaa keskittyä ja olla kiinnostunut työkaverin kertomasta asiasta.

Yhteisöllisyyttä voi tukea järjestämällä tilaisuuksia kohtaamiselle. Yksi tapa vahvistaa näitä on työyhteisön yhteiset keskusteluhetket, jotka voi myös hyvin järjestää etäyhteyksin. Keskustelun aiheeksi kannattaa valita helposti lähestyttävä, arkinen asia kuten palautuminen, työn merkitys tai työhyvinvoinnin tukeminen. Aihe voi olla myös jokin aivan työhön liittymätön kuten luonto, harrastukset tai jokin juhlapäivä. Keskustelulla ei tarvitse hakea ratkaisua mihinkään ja silti se parhaimmillaan tuo arvokkaita oivalluksia omaan työhön ja työyhteisöön. Tärkeintä onkin kokoontua yhteen, jakaa omia kokemuksia ja keskustella ajan kanssa niin, että kaikki saavat rauhassa sanoa omat ajatuksensa. Se, että työyhteisössä keskustellaan yhdessä hyvästä työyhteisöstä, tukee itsessään osallisuuden ja yhteisöllisyyden tunnetta eli vahvistaa hyvää työyhteisöä.

Jokaisella vastuu hyvästä työilmapiiristä

Jokainen työntekijä vaikuttaa työpaikan ilmapiirin ja hyvinvoinnin luomiseen omalla käyttäytymisellään ja asenteellaan. Pienetkin asiat ja kohtaamiset arjessa voivat olla merkityksellisiä. On tärkeää kannustaa, auttaa ja tukea työkavereita sekä kysyä heidän kuulumisiaan.

Läsnäolo tilanteissa ja vuorovaikutus vahvistaa koko tiimin hyvinvointia. Jokaisen työyhteisön jäsenen kannattaa tuoda omat ideat ja ajatukset yhteiseen käyttöön. Tämä vahvistaa tunnetta siitä, että jokaisella on paikkansa tiimissä ja annettavaa työyhteisölle.

Innostamalla ja kannustamalla päästään kohti yhteisiä tavoitteita ja vahvistetaan toimivaa työyhteisöä.

Mikä Erätauko?

Kaikilla ei aina ole tasavertaista mahdollisuutta osallistua työpaikoilla käytävään keskusteluun, jolloin hiljaiset äänet eivät välttämättä tule kuulluksi ja arvokkaita ajatuksia jää jakamatta. Erätauko-dialogi on yksi tapa käydä rakentavaa ja tasavertaista keskustelua työyhteisöissä. Erätauko-dialogi on ohjattu keskustelu, jossa tarkoituksena on jakaa omia kokemuksia ja ajatuksia keskustelun aiheesta. Keskustelu pohjautuu Rakentavan keskustelun pelisääntöihin ja tärkeintä onkin kuunnella ja antaa jokaiselle tilaa osallistua keskusteluun. Yhteinen keskustelu syventää ymmärrystä valitusta teemasta ja tuo esille erilaisia kokemuksia rakentavalla tavalla.

Ohjeet Erätauko-keskustelun järjestämiseen löydät Erätauko-säätiön sivuilta. Malli on kaikille vapaa ja jokainen voi järjestää oman Erätauko-dialogin vaikka omassa työyhteisössään.

Viestintätiimin oivalluksia Erätauko-dialogista, piirroskuva post it -lapuista, joissa oivallukset tekstinä. Tekstisisältö löytyy artikkelista.puista, joissa mainitaan mm.
Diakin viestintätiimin oivalluksia Erätauko-dialogissa

Pysyvä osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2023041236140

Diakin viestintätiimin oivalluksia Erätauko-dialogissa

  • Läsnäoloon ja kohtaamiseen panostaminen kiireenkin keskellä.
  • Olen rakentavasti avoin ja uskallan ehdottaa muutoksia.
  • Etäyhteisöllisyyden vaaliminen nyt, kun emme tänä vuonna pysty näkemään niin usein.
  • Toimiva ja hyvä työyhteisö on kaikkien asia, jokainen rakentaa yhteisöä.
  • Toisen auttaminen ja avun tarjoaminen.
  • Aion kiinnittää entistä enemmän huomiota ystävällisyyteen ja tuntemattomienkin työkavereiden moikkaamiseen.
  • Pienilläkin arjen kohtaamisilla on merkitystä.
  • Tärkeää sanoittaa asioita ääneen, onnistumisia, kehuja ja kannustuksia. Ja muistaa kiittää!