Siirry sisältöön
ihminen laittamassa maskia päälle.
Juttutyyppi  Blogi

Koulutus tuo itsevarmuutta ja käytännön osaamista kokeneellekin ammattilaiselle

Diakin YAMK-opintojen toinen lukuvuosi etenee hyvää vauhtia. Useimpien opiskelijoiden arki täyttyy opintojen lisäksi päivätöistä, joten tuoretta osaamista voi hyödyntää heti työyhteisön ja organisaation hyväksi. Monialainen ja yhteensovittava johtaminen -opintojen opiskelijat harjaantuvat työssään soveltamaan yhteiskehittämisen taitoja ja pääsevät vaikuttamaan työhyvinvoinnin elementteihin uusilla opituilla keinoilla.

YAMK-tutkinto on suorite; se on mustaa valkoisella. Tutkinto tuo varmuutta ja kertoo suorittajan kovasta tiedonhalusta sekä päämäärätietoisuudesta. Onkin mieluisaa huomata, miten opiskelijoiden omat vaikuttamismahdollisuudet omassa työssään laajentuvat koulutuksen edetessä. Koulutuksen kaikista aiheista raportteineen ja työelämäpainotteisine tehtävineen on mahdollista saada paljon irti, jos vain opiskelijat ovat itse valmiita tekemään työtä tavoitteensa saavuttamiseksi. Myös vapaasti valittavilla opinnoilla ja opinnäytetyön aihevalinnan myötä koulutuksen sisältöä on mahdollista räätälöidä opiskelijan omia tarpeita vastaavaksi.

Koulutus tuo opiskelijalle itsevarmuutta niin yksilö- kuin ryhmämuotoisissa töissä. Tutkittua tietoa on opittu käsittelemään entistäkin syvemmin. Luottamus omaan tietämykseen, toimijuuteen ja osaamiseen on koulutuksen aikana vahvistunut. Opiskelijan koulutuksen alussa tunnistamat heikkoudet kääntyvät koulutuksen aikana parhaimmillaan luoviksi kehittämiskohteiksi.

Työyhteisötaidot vahvistuvat

Jokaisella on mahdollisuus oman työyhteisön kehittämiseen. Koulutuksen aikana moniammatillisuuden merkitys avautuu ja korostuu. Pysyvien verkostojen ja yhteistyökumppanuuksien luominen ja ylläpitäminen vaativat aikaa ja ammatillista osaamista.

On tärkeää, että työyhteisö ja sen yksittäinen jäsen osaa mukautua uusiin tilanteisiin ja toimintamalleihin ketterästi. Kukin osaltaan voi vaikuttaa työyhteisössä ilmenevään muutosvastarintaan, joka on luonnollinen ilmiö uutta kohdattaessa. Omalla toiminnalla ja joskus pelkällä olemuksella on mahdollista luoda ymmärrystä ja kokeilemisen intoa kohti muutosta. Tieto lisää taitoja suhtautua perustellen ja arvioiden erilaisiin toimintamalleihin ja odottamattomissakin tilanteissa löytyy valmiutta toimia. Muutos joka tapauksessa on odotettavissa oleva ja jatkuva teema sekä työssä että elämässä.

Koulutus laajentaa ymmärrystä

Koulutuksen edetessä opiskelija voi nojata varmemmin omaan, jo syventyneeseen osaamiseensa ja hyödyntää sitä oman työnsä kehittämisessä. Tietoisuus ekologisten ja sosiaalisten kysymysten sekä kestävän kehityksen teemojen ensiarvoisuudesta on myös lisääntynyt. Hyvät pohjatiedot ja -taidot omaava työntekijä kykenee myös havaitsemaan esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan palvelupolun rakenteita ja tunnistamaan asiakkaan kannalta vaikuttavia ja tuloksellisia käänteitä palvelujen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa. Sote-alaa kokonaisuudessaan on mahdollista saattaa vetovoimaisemmaksi muun muassa työntekijöiden koulutusta ja kouluttautumista mahdollistamalla. Oman osaamisen kehittäminen, oma toimijuus ja omaehtoinen opiskeluihin hakeutuminen tulisikin ilman muuta olla asia, jota työnantaja tukee ja arvostaa.

Koulutuksen edetessä opiskelija voi nojata varmemmin omaan, jo syventyneeseen osaamiseensa ja hyödyntää sitä oman työnsä kehittämisessä.

Opiskelijoiden itsearvioinnilla ja oman ammatillisen kasvun ja -kehittymisen tarkastelulla on tärkeä merkitys niin opiskelijalle itselleen kuin koulutuksen toteuttajallekin koulutuksen kehittämistä silmällä pitäen.

Koulutuksen myötä opiskelija löytää uskallusta suunnitella ja toteuttaa työurallaan jotain hänelle uutta. Omien tavoitteiden ja päämäärien hahmottaminen voi kannustaa opiskelijaa hakeutumaan esimerkiksi entuudestaan tuntemattomiin projekteihin tai kohti uutta työpaikkaa. Näin opiskelijan henkilökohtainen osaaminen kehittyy, mikä myötävaikuttaa myös koulutuksen toteuttajan päämääriin ja työelämän alati muuttuviin tarpeisiin ja vaatimuksiin.

Opiskeluaika on ohitse yllättävän pian. Tulevaisuus on vielä avoin. Uralla eteneminen ei välttämättä tarkoita vertikaalista nousua. Ei jokaisen tarvitse kohota hierarkiassa ylöspäin, vaan johtajuus ja aktiivinen toimijuus voi ilmetä rivityöntekijänkin roolissa. Jokaisella työyhteisön jäsenellä on tärkeä rooli työyhteisön eri rakenteissa, oman työnsä toteuttajana ja tiimien täysivaltaisena jäsenenä. Työyhteisöjen ja organisaatioiden laadukkaan työn perustana ovat ammattitaidostaan ja osaamisestaan kiinnostuneet, yhteistyön ja yhteistoiminnan arvoja kannattelevat työntekijät.

Pysyvä osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe20231110144662