Siirry sisältöön
Ryhmätyöskentelyä, kuvituskuva.
Juttutyyppi  Blogi

Hanketyö osana oppilaitoksen arkea

Oppilaitokset tekevät koulutuksen lisäksi tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotyötä. Miten hanketyö näkyy opetuksen ja opiskelijoiden arjessa?

Oppilaitoksen ydintehtävä on kouluttaa yhteiskuntaan ammattitaitoisia osaajia eli työntekijöitä. Koulutuksessa yhdistyy teoreettinen tieto ja käytännön taitojen oppiminen. Tämän ydintehtävän lisäksi monet oppilaitokset tekevät paljon hanketyötä. Esimerkiksi Diakonia-ammattikorkeakoulussa toteutetaan vuosittain noin 60 hanketta.

Hankkeilla kehitetään olemassa olevaa, ratkaistaan käytännön haasteita tai innovoidaan täysin uutta toimintaa. Hankkeet ovat osa oppilaitoksen arkea ja myös oppilaitoksen perustyötä.

Opetuksen ja hanketyön kohtaaminen

Saman organisaation sisällä tapahtuvat eri toiminnot, kuten opetus ja hanketyö kulkevat usein omia polkujaan. Miten nämä polut saataisiin kohtaamaan?

Yksinkertaisinta on liittää opinnäytetöitä hankkeisiin. Hanke saa opinnäytetöiden kautta lisäarvoa, uusia näkökulmia ja sisältöä. Opinnäytetyön tekijä puolestaan saa usein valmiin opinnäytetyöaiheen, josta on jo kerätty tietoa ja jonka ympärillä on verkosto. Hankkeissa keskiössä on useimmiten todellinen ympäristö  todellisine haasteineen. Tämä luo opiskelijalle hyvän mahdollisuuden teorian ja käytännön yhdistämiseen.

Hankkeen voi toisinaan myös liittää osaksi opetuskokonaisuutta. Teemat saattavat olla niin lähellä toisiaan, että hankkeen tuloksista muotoutuu luonteva osa teoreettista opetusta. Opintokokonaisuuteen voi myös sisällyttää hankkeen osan. Opiskelijat voivat opintojaksoon liittyen tehdä esimerkiksi ryhmätöitä hankkeessa.

Harjoittelu hankkeessa auttaa opiskelijaa soveltamaan tietoa käytäntöön

Opiskelija voi olla hankkeessa myös harjoittelussa. Tällöin opiskelija pääsee kokemaan käytännössä sen mitä hanketyö on ja miten sitä johdetaan, toteutetaan, arvioidaan ja raportoidaan. Opiskelijaharjoittelijaa on hyödynnetty esimerkiksi meneillään olevassa AVOT –hankkeessa [linkki], jossa lisätään heikoimmassa asemassa olevan osallisuutta ja toimijuutta arjen verkostoissa sekä kehitetään moniammatillista yhteistyötä erityisesti mielenterveys- ja päihdetyössä.

Hanketyö on opiskelijan näkökulmasta kiinnostava kokonaisuus erilaisia osaamisia. Opiskelijan oman osaamisen kannalta on tärkeää huomata, kuinka teoriaa sovelletaan käytäntöön. Hanketyöntekijöiden puheista pystyy usein poimimaan tuttuja aiheita ja liittämään ne myöhemmin osaksi oppimaansa.

Hanketyö on kokeilevaa. Keskeneräisyys on osa kehittämistyön luonnetta. Aluksi tätä voi olla opiskelijan  vaikea käsittää. Yhteiskehittämisessä on tärkeää, että jokainen osallistuja on tasavertainen. Asettuminen samalle viivalle ammattilaisten kanssa ei välttämättä ole opiskelijalle helppoa, vaikka opiskelijaa kohdeltaisiin hanketiimissäkin tasaveroisesti.

Hankkeessa harjoittelijalla on mahdollisuus laittaa koko osaamisensa peliin. Oppilaitokselta saatua moniulotteista tietaitoa saa hyödynnettyä hankkeessa. Harjoittelu auttaa arvioimaan myös opetuksen laatua ja määrää. Arvioiminen on osa itsereflektiota, johon kuuluu myös omien kykyjen arviointi suhteessa opetukseen. Sitä on koulutuksessa paljon painotettu ja se on hyvä tapa kehittää omaa osaamistaan.

Hankkeessa harjoittelijalla on mahdollisuus laittaa koko osaamisensa peliin.

Seuraamalla hanketyöntekijöiden toimintaa eri tilanteissa saa kuvan heidän tehtävistään yksin ja yhdessä. Havaintojen avulla voi tehdä kysymyksiä, joiden avulla tietämystään voi syventää.

Harjoittelija selviää alkuihmetyksestään lukemalla hankesuunnitelmaa ja pitämällä sen käden ulottuvissa koko harjoittelun ajan. Suunnitelman avulla saa selkeyttä ensin usein sekavalta tuntuvaan käytännön työskentelyyn.

Opiskelijalla on tilaisuus tutustua hanketyön kautta useaan toimijaan ja tarkastella erilaisia tapoja tehdä verkostotyötä. Tärkeintä on kuitenkin nähdä ja kokea, miten työelämä hyödyntää korkeakouluntutkimus-, kehittämis- ja innovaatio työtä.  Hanketyön kautta opiskelija pääsee näkemään, miten haasteita ja ongelmia ratkaistaan yhdessä todellisessa maailmassa ja miten niiden saavutuksista hyötyy koko yhteiskunta.  Hanketyön harjoittelu jo opintojen aikana lisää myös varmuutta siirtyä työelämään.

Harjoitteluaika kattaa vain lyhyen jakson hankkeen kestoajasta ja opiskelijalla voi samanaikaisesti olla päällekkäisiä kursseja tai muuta osa-aikaista työtä, mikä voi aiheuttaa opiskelijalle kuormitusta. Hyvä suunnittelu auttaa opiskelijaa pääsemään tehokkaasti kiinni työskentelyyn ja tuottamaan hanketta hyödyttäviä aineksia.

Hanketyöhön osallistuminen kantaa hedelmää pitkälle tulevaisuuteen

Hanketyössä opiskelija kasvaa oman työnsä kehittäjäksi, innovoijaksi ja arvioijaksi. Hanketyö juurruttaa jatkuvan oppimisen ja kehittämisen työnäkyyn sekä projektihallinnan maailmaan. Tällöin opiskeluun liittynyt hanketyö saattaa kantaa hedelmää pitkälle tulevaisuuteen ja näkyä aikanaan työelämässä kehittämislähtöisenä työotteena.

Monialaisissa hankkeissa opiskelijalle avautuu myös mahdollisuus tiimityöskentelyn oppimiseen. Hankkeessa toimiminen avaa opiskelijalle myös ikkunoita työelämään ja tulevaan työnhakuun.

Mitä hanke sitten saa opiskelijasta? Opiskelijat voivat tuoda hankkeeseen raikkaita ideoita ja uudenlaista asioiden ihmettelyä. Opinnäytetyö voi olla aidosti yksi osa hankkeen kokonaisuudesta, joko toiminnallinen osa tai jonkin osa-alueen selvitys. Harjoittelija voi tehdä hankkeelle jonkin siihen sisältyvän osa-alueen, kuten kyselyn, työpajan tai arviointisuunnitelman. Vähintäänkin opiskelija tuo syventäviä ja laajentavia näkökulmia hankkeen tematiikkaan. Vaihtoehtoja on runsaasti.

Opiskelija voi olla hankkeen keskiössä

Hanke- ja opiskelijayhteistyön haasteiksi voi nousta aikataulujen yhteensovittamisen tai kommunikaation haasteet. Suurimmalle osalle opiskelijoista hankemaailma termeineen ja työtapoineen on uusi ja vieras maailma. Voi olla niinkin, että opiskelija on rautainen hanketyöntekijä, joka tuo mukanaan valtavan määrän osaamista. Hanketyöntekijän on myös oltava valmis ohjaamaan  opiskelijaa. Ohjaustarve korostuu erityisesti harjoitteluissa. On ymmärrettävä, että opiskelijat eivät ole vain hankkeeseen osallistujia, vaan he voivat olla hankkeessa luomassa uutta ja samalla oppimassa uutta.

Jotta oppilaitoksen tuoma lisäarvo hankkeessa voisi toteutua, tulisi opiskelijoiden rooli sanoittaa jo hankehakemukseen ja roolittaa yhden hanketyöntekijän vastuulle. Opiskelijoiden koulutus ja opetus ei ole hankkeen tehtävä, mutta hanke voi toimia opetuksen rajapinnalla ja sekä hyödyntää että hyödyttää opetusta ja opiskelijoita.

Pysyvä osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe202402126660