Siirry sisältöön
Kädet yhdessä, kuvituskuva.
Juttutyyppi  Blogi

Tukea matalalla kynnyksellä

Matalan kynnyksen palveluilla voidaan tavoittaa kohderyhmiä, jotka muuten voisivat jäädä heille suunnatun tuen ulkopuolelle. Mitä matalan kynnyksen palveluiden järjestämisessä tulee huomioida? Tätä on pohdittu Virtaa Varustamoista -hankkeessa.

Varustamot ovat pitkään työelämän ulkopuolella oleville suunnattuja matalan kynnyksen kohtaamispaikkoja. Hankkeessa muotoillussa Tsemppi-valmennuksessa tavoitteellinen yksilö- ja ryhmätyöskentely yhdistyvät Varustamoiden diakoniatyöhön.

Luottamuksen rakentaminen on lähtökohta

Matalan kynnyksen palveluissa olennaista on luottamuksen rakentaminen kohderyhmään. Miten luottamusta rakennetaan? Miten sitä voi välittää kohtaamisessa? Virtaa Varustamoista -hankkeen kohderyhmänä on pitkään työelämän ulkopuolella olevat, usein meille monelle näkymättömät henkilöt. Tällöin ohjaajan oma toiminta kohtaamisessa ympäristön ohella on avaintekijöitä luottamuksen rakentamisessa.

Koska hankkeen toimijat eivät ole viranomaisia, palveluihin pääseminen ei edellytä diagnoosia tai lähetettä. Me olemme kiinnostuneita aidosti ihmisestä ja hänen sen hetkisestä tilanteestaan. Tilanteessa on läsnä ihminen ihmiselle. Valmennukset on toteutettu seurakunnissa, mutta tilan luonnetta ei ole korostettu, eikä toteutuspaikka ole muodostunut esteeksi yhdellekään osallistujalle.

Ennen valmennuksen alkua tapasimme jokaisen valmennukseen hakeutuvan yksilöohjauksessa.

Ennen valmennuksen alkua tapasimme jokaisen valmennukseen hakeutuvan yksilöohjauksessa. Tämä oli tärkeä aloitus valmennukselle. Keskustelut toteutettiin osallistujille tutuissa ympäristöissä; asumisyksikössä ja Varustamolla.

Viestintää ymmärrettävällä kielellä

Ennen valmennusta järjestettiin kolme infotilaisuutta, joissa sai sekä tutustua ohjaajiin että lisätietoa valmennuksen sisällöstä. Samalla pystyi halutessaan ilmoittautumaan valmennukseen tai jäädä miettimään asiaa.

Infoissa, esitteissä ja alkuhaastattelussa käytettävällä kielellä on merkitystä. Käytimme ymmärrettävää ja selkeää arkikieltä. Nämä harkitusti miettien, tavoitimme ihmisten ymmärryksen. Useimmat osallistujat sanoivat saaneensa jo esitteiden pohjalta mielikuvan, mitä valmennus sisältää ja kokivat sen itselleen ajankohtaiseksi.

Yhteistyöverkosto ohjaamassa oikea-aikaisesti

Koska hankkeen työntekijät eivät itse tee asiakastyötä päivittäin Varustamon arjessa, tärkeä rooli osallistujien tavoittamisessa oli Varustamon henkilökunnalla. He ovat ammattitaitoisia huomaamaan, kenellä on sopiva elämäntilanne, voimavaroja riittävästi ja myös sopivasti muutoshalukkuutta elämässään. Tsemppi-valmennus edellyttää tahtoa tarkastella omaa elämäntilannettaan ja miettiä myös tulevaisuuttaan. Jos elämän osa-alueet ovat sekaisin, riittäviä voimavaroja sellaiseen ei välttämättä ole.

Tulevaisuudessa valmennuksiin ja valmennuksista eteenpäin ohjaamisessa tullaan hyödyntämään monialaista toimijaverkostoa, jonka yhteistyötä kehitetään hankkeen aikana seurakuntien, järjestöjen ja julkisten toimijoiden välille.

Vaikutusten mittaaminen tärkeää

Osana Tsemppi-valmennusta on arjen toimintakykyä kartoittava aloitus- ja lopetuskysely, jonka avulla voidaan selvittää valmennuksen aikana tapahtunutta muutosta osallistujan osallisuudessa ja toimintakyvyssä. Aineiston kertyessä voimme lähteä tarkastelemaan Tsemppi-valmennuksen vaikutuksia. Se on tärkeää, kun mallia halutaan juurruttaa jatkossa Varustamoiden toimintaan ja pohtia laajempaa levitystyötä.

Nähtäväksi jää, miten ryhmäläisten tavoitteet selkeytyvät valmennuksen aikana. Löytääkö jokainen oman tavoitteensa ja uskaltaa olla oma itsensä ryhmässä? Pysyykö kynnys matalana koko valmennuksen ajan keskusteluun ja kysymiseen sekä oman tilanteen tarkasteluun? Valmennusta ei käydä tai suoriteta kenellekään muulle, vaan itselle.

Pysyvä osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe202402126659

Euroopan unionin osarahoittama_logo

Virtaa Varustamoista

  • Virtaa Varustamoista -hanke kehittää Helsingin seurakuntayhtymän diakonian matalan kynnyksen palvelua, Varustamotoimintaa Helsingissä.
  • Varustamo on kohtaamispaikka ja yhteisen tekemisen tila. Varustamossa voi tulla kohdatuksi, saada tukea, syödä edullisesti ja osallistua ryhmätoimintaan. Hankkeessa kehitettävään palvelukokonaisuuteen sisältyy ryhmä- ja yksilöohjausta, jonka tavoitteena on osallisuuden, työ- ja toimintakyvyn tukeminen sekä silloittaminen koulutukseen ja työelämään.
  • Tsemppi-valmennuskokonaisuus on hankkeessa suunniteltu ja käynnistetty matalan kynnyksen palvelu. Pilottiryhmä käynnistyi helmikuun 2024 alusta Hermannin Diakoniatalon Varustamolla. Valmennus sisältää kaksi yksilötapaamista ja kahdeksan ryhmätapaamista. Se on suunnattu työelämän ulkopuolella oleville 25–55-vuotiaille helsinkiläisille. Ryhmän osallistujista kerätään arviointitietoa arjen toimintakyvystä, jolla pyritään kartoittamaan valmennuksen vaikutuksia.
  • Hanketta toteuttavat Helsingin seurakuntayhtymä ja Diakonia-ammattikorkeakoulu. Rahoittava viranomainen on Hämeen ELY-keskus. Hankkeen toiminta-aika on 1.10.2023-31.3.2026.