Siirry sisältöön
Juttutyyppi  Blogi

Yhteiskunnallisille yrityksille uusia kursseja ja työkaluja työn tueksi

Yhteiskunnalliset yritykset ratkaisevat monimutkaisia ongelmia liiketoiminnan keinoin. Open Business for Community Development -hankkeessa on kehitetty avoimia verkkokursseja sekä testattu yritysten välistä yhteistyötä siivittäviä toimintamalleja ja työkaluja, jotta yhteiskunnalliset yritykset saisivat tarpeellista tukea tärkeän päämääränsä saavuttamiseen.

Yhteiskunnallisen yrittäjyyden koulutustarjonta on lisääntynyt viime vuosikymmeninä merkittävästi Euroopassa. Kuitenkin monet kurssit ja opinto-ohjelmat keskittyvät enemmän yhteiskunnallisten yritysten erityispiirteisiin ja tehtäviin kuin niiden toimintaan ja sen kehittämiseen.

Erityisesti tarvetta on koulutukselle, joka auttaisi yhteiskunnallisten yritysten henkilöstöä kartuttamaan tietotaitoa siitä, miten yhteiskunnallinen yritys voi rakentaa pitkän aikavälin kannattavuutta ja kilpailukykyisiä tuotteita ja palveluja.

Opinnoissa tulisi painottua nykyistä enemmän liiketoimintaosaamisen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden yhteensovittaminen ja niukkojen resurssien strateginen kohdentaminen lisäarvon luomiseksi. Tärkeitä taitoja alalla ovat myös verkostoituminen keskeisten sidosryhmien kanssa ja kyky rakentaa vahvoja kumppanuuksia.

Open Business for Community Development -hanke on kehittänyt kahdelle koulutustasolle (EQF5-6) opetussuunnitelmat, jotka vastaavat edellä mainittuihin osaamisvajeisiin. Opetussuunnitelmat on suunniteltu ajatellen yhteiskunnallisten yritysten hallinnollisesta työstä vastaavia työntekijöitä ja yrityksen johtamisesta ja kehittämisestä vastaavia työntekijöitä tai yrittäjiä.

Koulutusohjelmat on suunniteltu niin, että ne vastaavat kunkin oppijan yksilöllisiin tarpeisiin modulaarisen lähestymistavan vuoksi. Se tarkoittaa, että opiskelijat voivat itse valita vapaasti haluamansa opintokokonaisuudet ja luoda näin henkilökohtaisen oppimispolun.

Voisiko avoin liiketoiminta toimia yhteiskunnallisissa yrityksissä?

Yksi koulutuskokonaisuudessa käsitellyistä teemoista on avoimen liiketoimintamallin (open business) sovellettavuus yhteiskunnallisissa yrityksissä. Avoin liiketoimintamalli liittyy läheisesti avoimen innovaation käsitteeseen.

Opiskelijat voivat itse valita vapaasti haluamansa opintokokonaisuudet ja luoda näin henkilökohtaisen oppimispolun.

Suomessa vähemmän tunnettu toimintamalli tarkoittaa sitä, että tietoa ja osaamista jaetaan organisaatioiden rajat ylittäen avoimesti ja maksuttomasti. Hyvä esimerkki avoimesta liiketoimintamallista on avoin lähdekoodi, jossa yhteisö kehittää digitaalisia palveluita ja hyödyntää ja jakaa tulokset kaikkien kesken. Tämä toimintamalli edistää läpinäkyvyyttä, sidosryhmäyhteistyötä, yhteiskehittämistä ja vastuullista toimintaa. Liiketoimintamallin keskiössä on tiedon jakaminen ja sen saatavuus kaikille. Toisin kuin perinteisessä liiketoiminnan kehittämisessä, jossa uudet tuotteet ja prosessit pidetään sisäisinä, oman organisaation ulkopuoliset toimijat otetaan tiiviisti mukaan ideointiin ja kehittämiseen.

Kun useat toimijat työskentelevät saman asian eteen ja jakavat asiantuntemustaan ja resurssejaan, saadaan uusia näkökulmia ja ideoita sekä suurempaa tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta verrattuna yksin toimivaan yritykseen. Yhteiskehittämiseen voivat osallistua kaikki tahot, joihin kehitettävä asia liittyy: työntekijät, asiakkaat, kilpailijat, palveluntarjoajat, viranomaiset, yhdistykset ja järjestöt.

Digitaalista verkostoitumista ja yhteistä työskentelyä

Digitaalisilla alustoilla on keskeinen rooli avoimen liiketoimintamallin toteuttamisessa ja yhteiskehittämisessä. Ne mahdollistavat paikasta riippumatonta ja kaikille avointa yhteistyötä sekä tiedon ja resurssien vapaata jakamista. Tarjolla on monia eri työkaluja, ja yhteistyötä voi fasilitoida myös sosiaalisen median kanavissa.

Tehokkaimpia ovat kuitenkin yhteiskehittämiseen suunnitellut verkkoalustat. OBCD-hankkeessa on kehitetty yhteistyötila yhteiskunnallisille yrityksille, alan ammattilaisille sekä muille sidosryhmille.

Toimivan verkkoalustan luominen vaatii tehokkaita välineitä ja resursseja, luovaa ajattelua ja aktiivista viestintää. Yhteistyöalustojen tulee sisältää ominaisuuksia, jotka edistävät yhteiskehittämistä ja sen onnistumista. Lähtökohta on käyttäjäystävällinen käyttöliittymä, missä on helppo navigoida.

OBCD-yhteistyöalusta tukee jäsenten aktiivista osallistumista monilla tavoilla. Alustalla voi jakaa ja työstää yhdessä asiakirjoja sekä kommunikoida osallistujien kesken monipuolisesti chatin, keskustelupalstojen ja videopuheluiden kautta. Alustalle voi luoda virtuaalisia työtiloja, joita voi muokata kunkin projektin tarpeiden mukaan.

Yhteistyöalustalle on myös mahdollista integroida muita projektinhallinta- ja viestintäsovelluksia saumattoman työskentelyn varmistamiseksi. Pelillistetyt ominaisuudet, kuten päivittyvät tulostaulut ja palkinnot, kannustavat osallistumaan ja sitouttavat käyttäjiä. Alustan suunnittelussa on huomioitu myös käytettävyys mobiililaitteilla sekä skaalautumismahdollisuudet käyttäjien ja työtilojen määrän lisääntyessä.

Pysyvä osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2024040915586