Siirry sisältöön
Juttutyyppi  Blogi

Mentorointi osana verkkopainotteista koulutusta

Työelämämentorointi tukee opiskelijoiden motivaatiota ja ammattilaiseksi kasvamista. Pienryhmissä toteutunut mentorointi tarjoaa mahdollisuuden keskustella työelämän arjen kysymyksistä ja pohtia omaa tehtävää työelämässä.

DiakHub Itä-Suomessa alkoi syksyllä 2023 verkkopainotteiset sairaanhoitaja- ja sairaanhoitaja-diakonissa -koulutukset. Opinnot alkoivat ensimmäisen lähipäivien osalta fyysisesti kahdella eri paikkakunnalla, mutta opintojen toteutus tapahtuu pääasiassa verkkovälitteisesti. Osaan opinnoista osallistuu kumpikin ryhmä yhtä aikaa, ja osa toteutetaan erikseen.

Verkkopainotteiset opinnot vaativat opiskelijalta paljon itseohjautuvuutta, aikatauluttamista ja vastuun kantamista. Hyvänä puolena on se, että opiskelu suurelta osin onnistuu kotoa käsin ympäri Suomea. Opiskelu voi kuitenkin olla yksinäisempää ja ryhmän tuki saattaa jäädä vähäisemmäksi kuin aiemmissa monimuotokoulutuksissa, joissa lähipäiviä kampuksella on ollut enemmän. Lisäksi kotoa käsin suoritettavissa opinnoissa kokemus opintojen linkittymisestä työelämään saattaa jäädä ohueksi. Tähän tueksi opiskelijoista muodostettiin alueelliset pienryhmät ja jokaiselle pienryhmälle hankittiin työelämämentori.

Hoitotyön asiantuntijat mentoreina

Sairaanhoitajaopiskelijoiden osalta työelämämentoreita etsittiin Diakin alumneista eli aiemmin valmistuneista opiskelijoista ja etsintäkuulutuksella, joka välitettiin työelämän yhteistyökumppaneille sähköpostitse. Mentoreiksi etsittiin ammattilaisia, jotka haluavat olla mukana jakamassa osaamistaan ja kokemuksiaan työelämästä sekä rohkaisemassa ja tukemassa opiskelijan ammatillista kehittymistä. Lisäksi mentorointiin osallistui oman oppilaitoksen ylempää amk-tutkintoa suorittavia opiskelijoita.

Sairaanhoitajaopiskelijoiden mentoroinnin suunnittelu alkoi mentoreiden tapaamisella ja opiskelijoiden tiedottamisella asiasta. Mentorointi toteutui ensimmäisen lukuvuoden aikana verkon välityksellä kaksi kertaa lukukaudessa. Yksi kerta tämän lisäksi oli varattu ylemmän ammattikorkeakoulun opiskelijoiden uratarinoille. Mentoroinnissa oli alussa mukana ja tukena Diakin opettaja.

”Koen nämä keskustelut erittäin tarpeellisina jatkossakin.”

Diakonissamentorit tuovat esille työn arkea

Sairaanhoitaja-diakonissaopiskelijoille mentoreiksi kutsuttiin opintojen toteutuspaikkakunnan lähialueella toimivia diakoniatyöntekijöitä. Mentorit sitoutuivat tapaamaan opiskelijoita 1–2 kertaa lukukaudessa ja kulkemaan opiskelijoiden kanssa läpi opintopolun.

Diakonissa-mentoreiden ja opiskelijoiden tapaamiset on suunniteltu toteutumaan vaihdellen joko verkon välityksellä tai lähiopetuksen yhteydessä live-tapaamisina. Alkuvaiheen tapaamisissa on keskusteltu esimerkiksi diakonissan työssä tarvittavasta osaamisesta, erilaisista urapoluista sekä työn arjen kysymyksistä.

Kokemuksia mentoroinnista

Sekä mentoreiden että opiskelijoiden kokemukset ovat olleet myönteisiä, vaikka yhteisten aikojen löytäminen oli myös haaste. Mentoreiden kokemusten ja urapolkujen jakaminen koettiin hyödyllisenä. Opiskelijat kokivat saaneensa hyvää keskustelua ja tukea omille pohdinnoilleen. Mentoroinnin koettiin tukevan ammatillista kasvua ja sitouttavan opintoihin ja tulevaan työelämään.

Opiskelijoiden palautteessa nousi esille mentoroinnin tuoma tuki ennen käytännön harjoittelua ja sen jälkeen. Mentorointi on ollut opiskelijoille vapaaehtoista, mutta toimenpiteitä sen houkuttelevuuden lisäämiseksi entisestään on pohdittu. Toiveena on saada vielä useampi siihen osallistumaan.

”Mentorointi on ollut mukava tapa käsitellä asioita (opiskelu, harjoittelu) työnohjauksellisesti.”

Alueelliset pienryhmät ovat tarjonneet opiskelijoille vertaisryhmän, jossa on voinut vaihtaa ajatuksia opinnoista, saada tukea tehtäviin ja opinnoissa jaksamiseen. Pienryhmiin yhdistetty mentorointi on tarjonnut opiskelijoille yhteyden työelämään jo opintojen alkuvaiheessa. Lisäksi mentorointi on tarjonnut opiskelijoille mahdollisuuden tarkastella opinnoissa esille tulevia asioita käytännön työelämän näkökulmasta.

Nostot ovat opiskelijoiden ja mentoreiden palautteita mentoroinnista.

Pysyvä osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2024040915624