Siirry sisältöön
Juttutyyppi  Blogi

Digipalvelu Zekki auttaa oppilaitoksia nuorten hyvinvoinnin tukemisessa

Opinnäytetyössä selvitettiin, miten nuorten hyvinvointia voi tukea myös digitaalisesti. Tutkimus osoitti, että digitaaliset palvelut helpottavat avun hakemista ja sen saamista. Digitaaliset ratkaisut ovat tehokkaita ja helposti saatavilla silloinkin kun mielenterveyspalveluissa on pitkät odotusajat.

Miten nuorten hyvinvointipalvelut ja digitaaliset ratkaisut voisivat linkittyä toisiinsa? Selvitimme asiaa toteuttamalla tutkimuksen (Sipola, 2023), jossa keräsimme kokemuksia ja näkemyksiä oppilaitoksissa työskenteleviltä ammattilaisilta. Kysyimme ammattilaisilta nuorten opiskelijoiden hyvinvoinnista ja siitä, millaisia hyödyntämismahdollisuuksia he näkevät digipalvelu Zekin osalta. Tulokset vahvistivat käsitystä siitä, että digitaalisten palvelujen avulla voidaan esimerkiksi madaltaa avun hakemisen kynnystä, kartoittaa avunhakijan taustatietoja ja tuen tarvetta, avata keskustelua, tunnistaa vahvuuksia ja tarjota yksilölliseen tarpeeseen sopivaa lisätietoa. Digitaaliset ratkaisut ovat kustannustehokkaita ja saatavilla ajasta ja paikasta riippumatta. Saadut tulokset eivät rajoitu vain kouluympäristöön, vaan tarjoavat arvokkaita näkökulmia kaikille, jotka työskentelevät nuorten parissa.

Mitkä ovat opiskelijoiden yleisimpiä haasteita?

Vaikka nuorten elämään liittyy paljon kuormitustekijöitä, tutkimuksen haastateltavat korostivat, että useilla nuorilla asiat ovat hyvin. Oppilaitokset tarjoavat monipuolista tukea, kuten opintopsykologin, oppilaanohjaajan, kuraattorin ja kouluterveydenhuollon palveluita. Monella opiskelijalla on hoitosuhde myös oppilaitoksen ulkopuolisissa palveluissa. Haastatteluun osallistuneet ammattilaiset kokivat, että avun hakemisen kynnys on madaltunut viime aikoina, ja pääsääntöisesti nuoret osaavat ja uskaltavat hakea apua. Tilannetta vaikeuttaa kuitenkin se, että mielenterveyspalvelujen odotusajat ovat pitkiä. Monet haasteet kietoutuvat toisiinsa, ja yleisimmin ne liittyvät jaksamiseen, arjen hallintaan ja itsetuntoon. Lisäksi esiin nousee opiskelumotivaation puutteeseen sekä ajanhallintaan liittyvät vaikeudet.

”Ahdistus on kaikista yleisin tytöillä. Meillä on paljon oppilaita, jotka ei käy koulua, koska ahdistaa.” (Opettaja)

”On paljon oppilaita, jotka ei syö juuri mitään. Tai sitten se nukkuminen: selviää, että kolmelta ollaan vielä oltu puhelimella ja aamulla seitsemältä pitäisi herätä kouluun. Tämmöiset ihan perusasiat on hukassa.” (Opettaja)

”Some aiheuttaa stressiä ja painetta. Ohjaa voimakkaasti nuorten ajattelumaailmaa.” (Kunnanjohtaja)

”Vaikeuksia keskittymiskyvyssä, yksinäisyyttä.” (Koulutusjohtaja)

”Stressinsäätely, jaksaminen, opintojen eteneminen, keskittyminen, aloittamisen vaikeus, täntyyppiset on yleisimpiä haasteita. Kaikki on kietoutuneet toisiinsa.” (Koulupsykologi)

Miten Zekkiä voi hyödyntää?

Ammattilaiset näkivät, että Zekin tarjoamaa tilannekartoitusta ja tietoa tukipalveluista voi hyödyntää monin tavoin nuorten haasteiden ratkaisemisessa. Keskustelussa nousi esiin Zekin hyödyntäminen hyvinvoinnin itsearvioinnissa, taustatietojen kartoituksessa ja keskustelun avaamisessa. Palvelusta nähdään olevan hyötyä erityisesti niille nuorille, joiden on vaikea puhua haasteistaan kasvotusten. Zekki koettiin myös luotettavana tiedonantajana ja ajan tasalla pysymisen välineenä.

Ammattilaiset näkivät, että Zekin tarjoamaa tilannekartoitusta ja tietoa tukipalveluista voi hyödyntää monin tavoin nuorten haasteiden ratkaisemisessa.

Haastateltavat ehdottivat, että Zekin avulla voisi teettää koko ikäluokalle hyvinvoinnin itsearvioinnin, jonka jälkeen opiskelijat pohtisivat itsenäisesti tai pienryhmissä omia voimavarojaan ja kehitettäviä asioita. Zekkiä voi myös hyödyntää hyvinvoinnin teemapäivillä, hyvinvointitaitotunneilla tai vanhempainilloissa.

”Voisin luokassa tunneilla näyttää tätä koko ikäluokalle.” (Oppilaanohjaaja)

”Jos tekisi kyselyn syksyn alussa, talven mittaan käsiteltäisiin näitä teemoja ja sitten keväällä tehtäisiin uusi kysely ja katsottaisiin, onko tilanne yhtään helpottanut.” (Opettaja)

Zekki nähdään myös hyvänä taustatietojen kartoittajana. Se osoittaa nopeasti ja tehokkaasti, millä elämänalueilla nuori tarvitsee tukea ja toisaalta mitkä asiat hänen elämässään ovat hyvin. Zekin avulla voidaan pohtia vaikkapa sitä, mitkä asiat nuoren elämäntilanteessa haittaavat koulumenestystä ja miten niihin voisi vaikuttaa, jotta päästään haluttuihin tavoitteisiin.

”Kartoitukseen hyvä, kun tietää että taustalla on haasteita, tämä olisi hyvä juttu mitä vois hyödyntää. Usein on joku taustatekijä, miksi opinnot ei edisty tai ei vaikka tämä ala ollenkaan motivoi.” (Oppilaanohjaaja)

Monen nuoren on haastavaa puhua vaikeista asioista kasvotusten. Haastateltavat näkevät anonyymina toimivan Zekin hyvänä työvälineenä opiskelijan omaehtoiselle avun hakemiselle. Se kannustaa hakemaan tukea ja osoittaa, että sitä on saatavilla. Chatit ja muut digitaaliset palvelut voivat olla monelle helpompia lähestymistapoja kuin puhelimitse tai kasvotusten tapahtuvat yhteydenotot. Zekin avulla nuori saa nopeasti kartoituksen tilanteestaan sekä listan palveluntarjoajista, jotka olisivat juuri hänelle hyödyllisiä.

”Tämä on hyvä työväline niille opiskelijoille, jotka eivät halua kasvotusten puhua asiasta. He voi mennä nettiin ja täyttää kyselyn ja saada vihjeitä, mistä voisi hakea apua tai milloin on syytä huolestua.” (Opettaja)

Haastateltavat pohtivat, että Zekin avulla voi kasvattaa vastuunottoa omasta hyvinvoinnista ja sen eri ulottuvuuksista. Se nähdään myös luotettavana tietolähteenä.

”Tämän avulla olisi helppo hoksauttaa koululaisia, voisi käydä läpi näitä asioita ja oppilaat saisi itselleen keinoja, miten vaikuttaa asioihin. Sitä ratkaisukeskeisyyttä, kasvattaa vastuuta omasta hyvinvoinnistaan. Auttaa huomaamaan niitä voimavaroja ja itsetuntemus ja itsetunto paranee samalla.” (Opettaja)

Tämä on luotettava ja neutraali palvelu. Monesti kun etsii materiaalia, pitää olla tarkkana, kuka on julkaisija.” (Opettaja)

”Näkisin että esim. uudelle opinto-ohjaajalle tai omaopettajalle paljon hyödyllistä tietoa. Tai nuoren huoltajalle, että tällaisia palveluja on olemassa.” (Opettaja)

Zekin käyttöönottamisen vaatimukset

Haastateltavat eivät nähneet Zekin käyttöönotolle esteitä. Palvelun käyttö on helppoa ja sen tarjoama tieto opiskelijoita hyödyntävää. Nuorille Zekin kaltaisten digipalvelujen käyttö on luontevaa.

Oppilaitokset eivät rajaa tämänkaltaisten palveluiden käyttöä, ja Zekki koettiin luotettavaksi ja tarpeelliseksi työkaluksi.

”Ei vaadi itse asiassa paljon. Helppo ottaa käyttöön, esittely onnistuu helposti ja luulen että löydettäisiin aikaa sille.” (Opettaja)

Pysyvä osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2024040915631

Lisätietoa

  • Blogi perustuu opinnäytetyöhön Miten sulla menee, nuori? Zekki-palvelun tunnettuuden ja käyttöönoton lisääminen nuorta tukevien ammattilaisten keskuudessa (Sipola, 2023), jonka tarkoituksena oli tutkia ja analysoida ammattilaisten tarpeita Zekki-palvelun käyttöönottoon liittyen.
  • Tavoitteena oli lisätä Zekin tunnettuutta ja käyttöönottoa nuorta tukevien ammattilaisten parissa.
  • Laadullisen tutkimuksen menetelmänä käytettiin teemahaastattelua, johon osallistui päättäjiä, koulupsykologi, opettajia ja oppilaanohjaajia. Haastattelun avulla selvitettiin, mitä Zekin käyttöönotto vaatisi, miten ammattilaiset voisivat hyödyntää palvelua työssään, sekä millainen tukimateriaali ja markkinointi auttaisi heitä palvelun käyttöönotossa.
  • Zekin ammattilaisille suunnatuilta verkkosivuilta löydät videoita ja muuta esittelymateriaalia Zekin käyttöönottoon liittyen.