Siirry sisältöön
Ihminen verhojen välissä, kuvituskuva.

Versio vastaa alun perin 16–29-vuotiaille kehitettyyn mittariin ja sen moniulotteiseen hyvinvoinnin mittaamiseen. Tyytyväisyys asioiden tilaan kuvaa tarpeiden tyydyttymisen astetta.

Mittarin taustalla ei ole vain yhtä tarkkaan rajattua käsitettä, esimerkiksi elämänlaatu tai koettu hyvinvointi, jota arvioitaisiin refleksiivisellä mittarilla. Mittari on luonteelta enemmänkin formatiivinen, jolloin tarpeiden täyttymisen arvioidaan luovan pohjan hyvälle elämäntilanteelle.

Mittaria voidaan käyttää elämäntilanteen arviointimittarina, asiakasprosessiin yhdistyneenä puheeksi oton ja keskusteluteemojen jäsentäjänä sekä tulevaisuussuunnitelman pohjana.

Mittari

Lue ensin kysymys. Arvioi sen jälkeen jokaiselta riviltä arvioitava asia ja rastita mielestäsi sopivin numero (0–10). Nolla tarkoittaa, että olet erittäin tyytymätön, kymmenen taas, että olet erittäin tyytyväinen. Numeron viisi kohdalla et ole tyytymätön etkä tyytyväinen.

Kun ajattelet nykyhetkeä, kuinka tyytyväinen olet

  1. terveydentilaasi
  2. kykyysi voittaa elämässä eteen tulevia vaikeuksia
  3. asumisoloihisi
  4. päivittäiseen pärjäämiseesi
  5. perheeseesi ja läheisiisi
  6. luotettavien ystävien määrään
  7. taloudelliseen tilanteeseesi
  8. omien vahvuuksiesi kehittämiseen (esim. harrastamalla mieluisia asioita)
  9. itsetuntoosi
  10. elämääsi kokonaisuutena?

Kieliversiot: suomi, ruotsi, englanti, norja, saksa, liettua, espanja, venäjä, ukraina, pohjoissaame, selkokieli, dari, arabi, farsi

Käytännön kokemukset

Arvion mukaan 3X10D-elämäntilannemittariin on vastannut yli 100 000 ihmistä. Sitä on hyödynnetty esimerkiksi ohjaustaverkossa.fi-palvelussa (Ohjaamot), zekki.fi-palvelussa ja Pohjois-Savon hyvinvointikertomustyössä. Mittaria käytetään työ- ja toimintakykyyn liittyvän monialaisen palvelutarpeen ja hyvinvointimuutosten arvioinnissa (Liukko 2020).

Mittarin on todettu mittaavan niitä asioita, joita sen odotetaankin mittaavan. Samoin sen mittaustulos on suhteellisen pysyvä. Käyttökokemukset ovat olleet hyviä sekä asiakkaiden että ammattilaisten näkökulmasta. (Kainulainen & Juutinen, 2017; Kainulainen & Paananen, 2021.)

Asikainen (2022) analysoi opinnäytetyössään 3X10D-elämäntilannemittaria ja Paikallisen sosiaalisen hyvinvoinnin (PSH) mittaria. 3X10D mittaa henkilökohtaisen elämäntilanteen kokonaisuutta PSH mittarin tuottaessa kokemuksellista tietoa paikallisista toimintamahdollisuuksista.

Elo (2020) opinnäytetyössä hyödynnettiin elämäntilannemittaria laadullisten haastatteluiden tukena. 3X10D tulokset PerhSomeBody-intervention tuottamissa muutoksissa vastasivat haastatteluissa nousseita tuloksia.

Glans (2021) opinnäytetyön mukaan seurakunnan isostoiminnassa mukana olleiden haastattelujen tuloksista on nähtävissä, että nuoret pitivät mittaria helposti käytettävänä oman hyvinvoinnin arvioinnin välineenä, mutta he eivät kokeneet sen antavan uutta tietoa.

Hautala & Pietilä-Litendahl (2023) käyttivät 3X10D-elämäntilannemittaria puheeksi oton ja muutoksen mittaamisen välineenä analysoidessaan nuorten kuntoutumista. He totesivat mittarin sopivan tällaiseen työskentelyyn.

Hakala, Kaittila & Karhunen (2019) 16-21-vuotiaille suunnatun Veturi-toiminnan arvioinnissa 3X10D osoitti toiminnan aikana nuorten hyvinvoinnin vahvistuneen. Määrällinen tulos vastasi haastatteluissa saatua kuvaa tilanteesta.

Huotari (2020) opinnäytetyön mukaan nuoret olivat kokeneet mittarin toimivaksi työvälineeksi ja mittarin auttaneen, selkiyttäneen ja herättäneen ajattelemaan. Työntekijät taas kokivat mittarin osallistavan asiakasta ja selkiyttävän hänen tilannettaan.

Häme & Häme (2021) analysoivat 20-60-vuotiaiden epilepsiaa sairastavien elämänlaatua. 3X10D-elämäntilannemittarilla saadut tulokset vastasivat muissa tutkimuksissa saatuja tuloksia elämänlaatuun liittyen.

Kettunen ym. (2021) käytti mittaria intervention muutosten mittaamisessa neljässä EU-maassa. Intervention havaittiin lisäävän oppilaiden tyytyväisyyttä elämän eri osa-alueisiin. Vertailussa havaittiin, että kulttuurit eroavat paljon sen suhteen, miten oppilaat arvioivat omaa toimintaansa ja itseään. Pohjoismainen itsereflektion perinne ei ollut tavanomaista muualla Euroopassa. Kullekin ikäryhmälle tulisi käyttää sille sopivaa versiota elämäntilannemittarista.

Posion (2021) opinnäytetyön tulosten perusteella 3X10D®-elämäntilannemittaria on helppo käyttää, ja se avaa hyvin asiakkaan tilannetta hänelle itselleen sekä työntekijälle. Diakoniatyöntekijät eivät käyttäisi mittaria kertakohtaamisissa eikä tilanteissa, joissa elämäntilanne on erityisen vaikea.

Sipilä ja Appelqvist-Schmidlechner (2024) osoittivat elämäntilanteen parantuneen useilla elämänalueilla IPS Sijoita ja valmenna -työhönvalmennuksessa olleilla henkilöillä. Erityisen selvä muutos tilanteen paranemiseen liittyi taloudelliseen tilanteeseen.

Steffansson & Pehkonen-Elmi (2021; 2022) tulosten mukaan 3X10D tuotti samankaltaiset tulokset Kykyviisarin ja 15D-mittarin kanssa liikuntaneuvonnan vaikutuksia arvioitaessa. Vuoden mittaisessa seurannassa 3X10D-elämäntilannemittari osoitti muutoksia arjessa pärjäämisessä, itsetunnossa ja yleisessä elämään tyytyväisyydessä.

Paananen ja Teittinen (2021) vertailivat kahta erilaista työllistymistä tukevaa ryhmää ja havaitsivat niiden painotusten mukaiset muutokset 3X10D tuloksissa.

Mittari (vanhempien arvio lapsesta)

Arvioikaa lapsen elämäntilannetta seuraavien asioiden osalta. Lue ensin kysymys ja arvioi sen jälkeen jokaiselta riviltä arvioitava asia ja rastita mielestäsi sopivin numero (0-10). Nolla tarkoittaa, että olet erittäin tyytymätön ja kymmenen erittäin tyytyväinen. Numeron viisi kohdalla et ole tyytymätön tai tyytyväinen.

Kun ajattelet nykyhetkeä, niin kuinka tyytyväinen olet seuraaviin asioihin?

1. lapsen terveydentila

2. lapsen kyky voittaa elämässä eteen tulevia vaikeuksia

3. lapsen asumisolot

4. lapsen päivittäinen pärjääminen

5. lapsen suhde perheeseen

6. lapsen luotettavien ystävien määrä

7. lapsen taloudellinen tilanne

8. lapsen vahvuuksien kehittäminen (esim. harrastamalla mieluisia asioita)

9. lapsen itsetunto

10. lapsen elämä kokonaisuutena

Perheet