Siirry sisältöön
Ihminen verhojen välissä, kuvituskuva.

Versio vastaa alun perin 16–29-vuotiaille kehitettyyn mittariin ja sen moniulotteiseen hyvinvoinnin mittaamiseen. Tyytyväisyys asioiden tilaan kuvaa tarpeiden tyydyttymisen astetta.

Mittarin taustalla ei ole vain yhtä tarkkaan rajattua käsitettä, esimerkiksi elämänlaatu tai koettu hyvinvointi, jota arvioitaisiin refleksiivisellä mittarilla. Mittari on luonteelta enemmänkin formatiivinen, jolloin tarpeiden täyttymisen arvioidaan luovan pohjan hyvälle elämäntilanteelle.

Mittaria voidaan käyttää elämäntilanteen arviointimittarina, asiakasprosessiin yhdistyneenä puheeksi oton ja keskusteluteemojen jäsentäjänä sekä tulevaisuussuunnitelman pohjana.

Mittari

Lue ensin kysymys. Arvioi sen jälkeen jokaiselta riviltä arvioitava asia ja rastita mielestäsi sopivin numero (0–10). Nolla tarkoittaa, että olet erittäin tyytymätön, kymmenen taas, että olet erittäin tyytyväinen. Numeron viisi kohdalla et ole tyytymätön etkä tyytyväinen.

Kun ajattelet nykyhetkeä, kuinka tyytyväinen olet

  1. terveydentilaasi
  2. kykyysi voittaa elämässä eteen tulevia vaikeuksia
  3. asumisoloihisi
  4. päivittäiseen pärjäämiseesi
  5. perheeseesi ja läheisiisi
  6. luotettavien ystävien määrään
  7. taloudelliseen tilanteeseesi
  8. omien vahvuuksiesi kehittämiseen (esim. harrastamalla mieluisia asioita)
  9. itsetuntoosi
  10. elämääsi kokonaisuutena?

Kieliversiot: suomi, ruotsi, englanti, norja, saksa, liettua, espanja, venäjä, ukraina, pohjoissaame, selkokieli, dari, arabi, farsi

Käytännön kokemukset

Arvion mukaan 3X10D-elämäntilannemittariin on vastannut yli 100 000 ihmistä. Sitä on hyödynnetty esimerkiksi ohjaustaverkossa.fi-palvelussa (Ohjaamot), zekki.fi-palvelussa ja Pohjois-Savon hyvinvointikertomustyössä.

Mittarin on todettu mittaavan niitä asioita, joita sen odotetaankin mittaavan. Samoin sen mittaustulos on suhteellisen pysyvä. Käyttökokemukset ovat olleet hyviä sekä asiakkaiden että ammattilaisten näkökulmasta. (Kainulainen & Juutinen, 2017; Kainulainen & Paananen, 2021.)

Posion (2022) opinnäytetyön tulosten perusteella 3X10D-elämäntilannemittaria on helppo käyttää ja se avaa hyvin asiakkaan tilannetta sekä tälle itselleen että työntekijälle. Diakoniatyöntekijät eivät käyttäisi mittaria kertakohtaamisissa eivätkä tapauksissa, joissa elämäntilanne on erityisen vaikea.

Steffanssonin ja Pehkonen-Elmin (2021) mukaan 3X10D tuotti samankaltaiset tulokset kuin Kykyviisari ja 15D-mittari liikuntaneuvonnan vaikutuksia arvioitaessa. Paananen ja Teittinen (2021) vertailivat kahta erilaista työllistymistä tukevaa ryhmää ja havaitsivat niiden painotusten mukaiset muutokset 3X10D-tuloksissa.

Asikainen (2022) analysoi opinnäytetyössään 3X10D-elämäntilannemittaria ja paikallisen sosiaalisen hyvinvoinnin (PSH) mittaria. 3X10D mittaa henkilökohtaisen elämäntilanteen kokonaisuutta, kun taas PSH-mittari tuottaa kokemuksellista tietoa paikallisista toimintamahdollisuuksista.

Elon (2020) opinnäytetyössä elämäntilannemittaria hyödynnettiin laadullisten haastatteluiden tukena. 3X10D-tulokset PerheSomeBody-intervention tuottamissa muutoksissa vastasivat haastatteluissa nousseita tuloksia.

Häme ja Häme (2021) analysoivat 20–60-vuotiaiden, epilepsiaa sairastavien elämänlaatua. 3X10D-elämäntilannemittarilla saadut tulokset vastasivat muissa tutkimuksissa saatuja elämänlaatuun liittyviä tuloksia.

7–9-vuotiaat