Siirry sisältöön
Nainen selailee kirjaa kirjastossa, kuvituskuva.

Asikainen, M. (2022). Pohjois-Savon kokemuksellisen hyvinvointikyselyn mittareiden analyysi [Pro gradu -tutkielma, Itä-Suomen yliopisto]. http://urn.fi/urn:nbn:fi:uef-20220528

Blomgren, S., Ilmarinen, K., Hannikainen, K., & Kestilä, L. (2020). Nuorisotakuuta yhteisötakuun suuntaan. Kärkihankkeessa valtionavustuksia saaneiden Arki haltuun -hankkeiden arviointi. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Diakonia-ammattikorkeakoulu. (i.a.-a.). 3X10D®-elämäntilannemittari: asiakkaan tarpeet palveluiden lähtökohdaksi. Saatavilla 8.5.2023 https://hub2.diak.fi/etusivu/sparrausta-ja-tyokaluja/tyokalut-ja-valmennuspaketit/3x10d-elamantilannemittari-asiakkaan-tarpeet-palveluiden-lahtokohdaksi/

Diakonia-ammattikorkeakoulu. (i.a.-b.). Zekki: auta nuori sopiviin palveluihin. Saatavilla 8.5.2023 https://hub2.diak.fi/etusivu/sparrausta-ja-tyokaluja/tyokalut-ja-valmennuspaketit/zekki/

Elo, E. (2020). Perheiden hyvinvointityöhön: PerheSomeBody-menetelmä [Pro gradu -tutkielma, Turun yliopisto]. https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe20201209100084

Glans, M. (2021). ”Kai se on hyvä taito osata seurata oman elämän kehitystä – isosellekin”. 3X10D-elämäntilannemittari osana isostoimintaa [Opinnäytetyö, Diakonia-ammattikorkeakoulu]. https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2021112221032

Hakala, S., Kaittila, J., & Karhunen, T. (2019). Veturi on kuin kaikuluotain. Nuorten kokemuksia Veturointi-toimintaan osallistumisesta [Opinnäytetyö, Turun ammattikorkeakoulu]. https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2019121627010

Hautala, S., & Pietilä-Litendahl, P. (2023). Tilanteesta tavoitteeseen sosiaalisen vahvistumisen polulla. Kuntoutus, 46(1), 27–34. https://doi.org/10.37451/kuntoutus.127802

Huotari, M. (2020). ”Selvensi mun päätä vähän, minkälainen tilanne mulla on”. 3X10D-elämäntilannemittarin käyttöönottokokeilu Nuorisovastaanotolla [Opinnäytetyö, Jyväskylän ammattikorkeakoulu]. https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2020120927226

Häme, T., & Häme, T. (2021). Epilepsia arjessa. Tutkimuksellinen opinnäytetyö epilepsiaa sairastavien arjesta ja elämänlaadusta [Opinnäytetyö, Diakonia-ammattikorkeakoulu ja LAB-ammattikorkeakoulu]. https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202103153332

Juutinen, A.-M., & Kainulainen, S. (2017). Moniammatillisesta yhteistyöstä digitaaliseksi ja monialaiseksi asiakastyöksi. Teoksessa P. Malin, K. Nousiainen & M. Tapola-Haapala (toim.), Tutkiva sosiaalityö. Sosiaalityö digitalisoituvassa maailmassa (s. 38–53). Talentia ja Sosiaalityön tutkimuksen seura. https://talentia.lukusali.fi/#/reader/b80d291c-da86-11ec-a560-00155d64030a

Juutinen, A.-M., Niiranen, V., & Taskinen, H. (2023). Valmiina palveluintegraatioon? Valtionohjauksesta paikalliseen toimeenpanoon. Focus Localis, 51(2). Saatavilla osoitteessa https://journal.fi/focuslocalis/article/view/119631.

Kainulainen, S. (2019). 3X10D®-elämäntilannemittarin kehitystyö 2015–2019. (Diak Puheenvuoro 28). Diakonia-ammattikorkeakoulu. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-493-344-5

Kainulainen, S., & Juutinen, A.-M. (9.2.2017). Nuoren elämäntilanteen hahmottaminen 3X10D-mittarilla. HAMK Unlimited Scientific. http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2020111991896

Kainulainen, S., & Paananen, R. (16.12.2021). Evaluating situation of life with the 3X10D survey. How reliable is the assessment? HAMK Unlimited Scientific. http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2021121460445

Kainulainen, S., Paananen, R., & Petman, S. (2023). Erityisasumisneuvonta asunnottomien nuorten tukijana. Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti31(3), 290–312. https://doi.org/10.30668/janus.115873

Kainulainen, S., & Valkeinen, H. (12.6.2023). 3X10D-elämäntilannemittari. Toimia-tietokanta. Terveysportti. Duodecim.  https://www.terveysportti.fi/apps/dtk/tmi/article/tmm00192?toc=802599

Kettunen, A., Kiessl, H., Neuhaus, K., Kainulainen, S., Nummela, N., Salomaa, T., & Heinze, M. (2021). More trust and cohesion for secondary school classes. Experiences of the implementation of the Express Yourself! programme in four EU countries. Journal of Education, Society and Behavioural Science, 34(1), 42–65. https://doi.org/10.9734/jesbs/2021/v34i130290

Kuvaja-Köllner, V., Vaininen, S., Keckman, M., & Kuusiluoma, R.-K. (2020). SomeBody®-toiminnan kustannuksista ja vaikutuksista. https://somebody.samk.fi/wp-content/uploads/2021/03/SomeBody-toiminnan-kustannuksista-ja-vaikutuksista.pdf

Liukko, Eeva. (2020). Monialaisesti palveluja tarvitsevien tunnistaminen sosiaali- ja terveydenhuollossa. Valtioneuvoston tutkimus- ja selvitystoiminta. Policy Brief 21/2020. https://tietokayttoon.fi/julkaisu?pubid=36001

Manssila, Sonja (2017). Kuntakokeilut kuntien tehtävien velvoitteiden vähentämisen edistämiseksi – hanke. Loppuraportti. (Valtiovarainministeriön julkaisuja 27/2017) Valtiovarainministeriö. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-251-874-3

Melander, K. (2022). Selvitys lastensuojelun asiakastyöhön soveltuvista hyvinvoinnin mittareista. Pikassos.

Melander, K. (2023). Kuusikon perhetukikeskuksen ammattilaisten käyttökokemukset 3X10D lastensuojelumittarista (Pro Gradu -tutkielma, Jyväskylän yliopisto). https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/87812

Moilanen, H. (3.7.2018). Nuoren ei pitäisi joutua odottamaan diagnoosia saadakseen apua. Sosiaalivakuutus. https://sosiaalivakuutus.fi/nuorten-ei-pitaisi-joutua-odottamaan-diagnoosia/

Moilanen, H. (29.5.2019). ”Palveluja on paljon, mutta kun kukaan ei kuuntele”. Sosiaalivakuutus. https://sosiaalivakuutus.fi/palveluja-on-paljon-mutta-kun-kukaan-ei-kuuntele/

Paananen, R., Kainulainen, S., Hyppönen, E., Leikas, H., Lindström, A., & Lökfors, J. (2019). 10 tarinaa nuoruudesta ja tuen tarpeista. Nuorten ajatuksia palveluiden kehittämiseksi. (Diak Puheenvuoro 21). Diakonia-ammattikorkeakoulu. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-493-328-5

Paananen, R., Kainulainen, S., Hyppönen, E., Leikas, H., Lindström, A., & Lökfors, J. (19.11.2020a). Kiintiönuoria vai oikeasti osallisia? Dialogi. https://dialogi.diak.fi/2019/03/21/kiintionuoria-vai-oikeasti-osallisia/

Paananen, R., Ketola, R., & Kainulainen, S. (19.11.2020b). Lasten ja nuorten jälkihuoltoa kehitetään elämäntilannemittarin avulla. Dialogi. https://dialogi.diak.fi/2020/11/19/lasten-ja-nuorten-jalkihuoltoa-kehitetaan-elamantilannemittarin-avulla/

Paananen, R., & Teittinen, O. (2021). TE-palveluissa on tärkeää vahvistaa työllistymisen edellytyksiä. Talous & Yhteiskunta, (2) 2021. https://labore.fi/t&y/te-palveluissa-on-tarkeaa-vahvistaa-tyollistymisen-edellytyksia/

Posio, M. (2022). Mitä sinulle kuuluu? Diakoniatyöntekijöiden kokemuksia 3X10D-elämäntilannemittarin käyttämisestä asiakastyössä [Opinnäytetyö, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu]. https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202204296571

Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2017). Self-determination theory: Basic psychological needs in motivation, development, and wellness. The Guilford Press. https://doi.org/10.1521/978.14625/28806

Sipilä, N., & Appelqvist-Schmidlechner, K. (2024). IPS Sijoita ja valmenna -työhönvalmennus mielenterveyden häiriöön sairastuneiden työllistymisen tukena – Arviointitutkimus toimintamallin käyttöönotosta, soveltuvuudesta ja koetusta vaikuttavuudesta. (Raportti 1/2024). Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-408-240-2

Steffansson, M., & Pehkonen-Elmi, T. (2021). Nuorten liikuntaneuvonnan ja monialaisen yhteistyön kehittäminen. (Diak Puheenvuoro 34). Diakonia-ammattikorkeakoulu. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-493-374-2

Steffansson M., & Pehkonen-Elmi T. (2022). Physical activity increases social inclusion. European Journal of Public Health, 30(Supplement 2, September). https://doi.org/10.1093/eurpub/ckac095.126

Vehkakoski, N. (2022). Hyvinvointi, palvelut ja palvelutarpeet nuorisoasunnoissa [Opinnäytetyö, LAB-ammattikorkeakoulu]. https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202205036906

Väänänen, K. (2017). Nuorten näkemyksiä terveydestä. Terveys elämänhallinnan osa-alueena [Pro gradu-tutkielma, Itä-Suomen yliopisto]. http://urn.fi/urn:nbn:fi:uef-20170821

Johdanto