Siirry sisältöön
Juttutyyppi  Blogi

Valmennuksilla kohti yhteiskehittämistä seurakunnissa

Kokeileva kehittäminen ja yhteiskehittäminen ovat olleet keskiössä Osallisuus suhteessa – osallistava johtaminen ja hyvinvointi työyhteisössä -hankkeen Diakin vastaamissa valmennuksissa.

Hankkeen tavoitteena on käynnistää osallistavan johtamisen ja työhyvinvoinnin yhteiskehittämisen prosesseja Oulun evankelis-luterilaisessa seurakuntayhtymässä, Oulun seurakunnissa, Limingan rovastikunnan seurakunnissa sekä Oulun ortodoksisessa seurakunnassa.

Valmennusta seurakuntien työntekijöille

Suurin osa hankkeen seurakuntien työntekijöille tarjotuista valmennuksista on toteutettu vuoden 2021 aikana. Valmennuksia toteutettiin yhteensä viisi (5), joista kaksi valmennusta sekä keväällä että syksyllä.

Valmennusten teemoina ovat olleet työhyvinvointi, työurajohtaminen, muutoksen johtaminen, talous- ja talouden tasapaino muuttuvassa maailmassa sekä johtamisosaamisen kehittäminen.

Lisäksi hankkeessa pilotoitiin hyvinvointivalmennus, joka sisälsi pienryhmävalmennusta personal trainerin johdolla sekä hyvinvointiin liittyviä alustuksia. Hankkeessa myös toteutettiin yhteistyössä Oulun seurakuntayhtymän kanssa Oulun evankelis-luterilaisenseurakuntayhtymän johtoryhmän syvävalmennus, joka uusitaan keväällä 2022 Limingan rovastikunnan ja ortodoksiseurakunnan johtoryhmille. Osallistujat valmennuksissa ovat olleet seurakuntien eri työalojen työntekijöitä sekä johtajia ja esihenkilöitä.

Valmennuksella avaimia

Diak vastasi vuoden 2021 aikana myös Avaimia työhyvinvointiin -valmennuksesta sekä johtamisosaamisen valmennuksesta. Avaimia työhyvinvointiin -valmennus toteutettiin vuoden aikana kaksi kertaa ja sen teemoina olivat työhyvinvointi, itsensä johtaminen, työyhteisötaidot, hengellinen työhyvinvointi sekä yhteiskehittäminen kokeilevan kehittämisen keinoin.

Johtamisosaamisen valmennuksessa perehdyttiin valmentavalla otteella johtamiseen, yhteiskehittämiseen osallisuuden vahvistajana sekä monialaiseen johtamiseen ja yhteiskehittämiseen. Johtamisosaamisen valmennuksen toisena toteuttajana oli Oulun hiippakunnan tuomiokapituli, joka vastasi valmennuksen ensimmäisestä työpajasta ja Diak kahdesta jälkimmäisestä.

Johtamisosaamisen valmennuksessa perehdyttiin valmentavalla otteella johtamiseen, yhteiskehittämiseen osallisuuden vahvistajana sekä monialaiseen johtamiseen ja yhteiskehittämiseen.

Valmennukset sisälsivät 2–3 työpajaa, jotka muodostuivat kahdesta peräkkäisestä aamupäivästä. Lisäksi valmennuksiin kuului sparraus- ja vertaismentorointia pienryhmissä sekä itsenäisiä tehtäviä. Valmennukset toteutettiin Teams-yhteyksillä ja niissä hyödynnettiin virtuaalista Mural-työskentelytilaa yhdessä tuotetun tiedon visualisoijana ja yhteiskehittämisen innostajana. Valmennuksissa hyödynnettiin myös Howspacea ja Diakin oppimisalusta Diaklea.

Vauhtia yhteiskehittämisen prosesseihin

Valmennuksissa käynnistettiin työyhteisöön ja perustyöhön liittyviä yhteiskehittämisen prosesseja kokeilevan kehittämisen menetelmin. Tavoitteena on ollut, että yhteiskehittämällä kehitetään hyvinvointia työyhteisöissä ja osallistavaa johtamisen kulttuuria sekä seurakuntalaisten osallisuutta.

Valmennuksissa käynnistettiin työyhteisöön ja perustyöhön liittyviä yhteiskehittämisen prosesseja kokeilevan kehittämisen menetelmin.

Kevään 2022 aikana työstämme eteenpäin näitä vuoden 2021 aikana syntyneitä yhteiskehittämisen kokeiluja Howspace-työtilassa ja laajennamme  yhteiskehittämisen toimintakulttuuria kohti seurakuntalaisten ja eri verkostojen  sekä seurakuntien välillä tehtävää yhteiskehittämistä.

Opiskelija mukana kehittämistyössä

Vuoden 2021 kevään ajan Diakin tiimissä oli mukana sosionomi-diakoni-opiskelija, joka suoritti viimeistä harjoitteluaan ennen valmistumistaan. Opiskelija toimi ansiokkaasti mukana kevään valmennuksissa kehittäen hankkeelle työparinsa kanssa työstetyn opinnäytetyönsä pohjalta mittarin seurakunnille hengellisen hyvinvoinnin kartoittamiseksi. Hänen opinnäytetyössään ja opiskelun kautta kartutettu perehtyneisyytensä oli hankkeelle merkityksellinen, sillä osallistujilta nousi selkeä tarve käsitellä hengellistä hyvinvointi osana työhyvinvointia. Hänen asiantuntijuuttaan hyödynnettiin myös myöhemmin syksyllä, kun valmennus toteutettiin toisen kerran.

Hankkeelle on juuri nyt työn alla YAMK-opiskelijoiden opinnäytetyö työhyvinvoinnista ja johtamisesta seurakunnissa. Tähän liittyen on tulossa aineistonkeruu eläytymismenetelmää hyödyntäen kevään 2022 aikana. Lisää valmennusten kokemuksista ja havainnoista voi lukea keväällä ilmestyvästä Diakin vuosikirjasta.

Pysyvä osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022022120031

Osallisuus suhteessa – osallistava johtaminen ja hyvinvointi työyhteisössä

  • Diak toimii hankkeessa osatoteuttajana hanketta hallinnoi Oulun ev.lut. seurakuntayhtymä. Toisena osatoteuttajana toimii Oulun hiippakunnan tuomiokapituli.
  • Hanke saa rahoitusta Euroopan sosiaalirahastosta (toimintalinja 3. / Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus, erityistavoite 7.1. / Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kehittäminen) ja rahoitusviranomaisena toimii Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Hanke päättyy heinäkuussa 2022 ja suunnitelmissa on jatkohanke, jonka keskiössä on osallistavan johtamisen kehittäminen seurakunnissa.