Siirry sisältöön
Juttutyyppi  Blogi

Hyvä perehdytys tukee työssä jaksamista

Onnistunut perehdytys hyödyttää niin työpaikkaa kuin työntekijää. Helsingin kaupungin neuvolatyöhön kehitetty perehdytysopas tukee terveydenhoitajien perehdytysosaamista.

Työturvallisuuslaki velvoittaa työnantajaa perehdyttämään uuden työntekijän työn tekemiseen, työpaikan työolosuhteisiin sekä turvallisiin työtapoihin. Vaikka perehdytys on lakisääteistä, ei etenkään onnistuneen perehdytyksen saaminen hoitoalalla ole itsestäänselvyys.

Tein KEH05 -opintojaksolla perehdytysoppaan yhteistyössä Helsingin kaupungin neuvoloiden keskitetyn puhelinpalvelun kanssa.  Perehdytysopas toimii terveydenhoitajien apuvälineenä uuden työntekijän perehdytyksessä. Oppaan avulla kehitetään myös terveydenhoitajien perehdytysosaamista.

Onnistunut perehdytys vaikuttaa työhön

Työturvallisuuskeskuksen mukaan perehdyttämisellä tarkoitetaan toimenpiteitä, joiden avulla uusi työntekijä oppii tuntemaan työpaikkansa ja sen tavat, ihmiset sekä työhön liittyvät odotukset.

Hyvän perehdytyksen tunnusmerkki on usean viikon kestävä perehdytysohjelma, jonka aikana keskustellaan työntekijän osaamisesta, valmiuksista ja tuen tarpeesta. Perehdytysohjelman päätyttyä uusi työntekijä kokee, että hänestä välitetään ja hänet otetaan mukaan työyhteisöön. Onnistuneen perehdytyksen ansiosta työntekijä tunnistaa omat vahvuutensa ja kehittämiskohteensa. Myös työyhteisö on tietoinen työntekijän taidoista.

Onnistuneen perehdytyksen ansiosta työntekijä tunnistaa omat vahvuutensa ja kehittämiskohteensa.

Huonoimmillaan perehdytys voi tarkoittaa sitä, että ensimmäisenä työpäivänä uudelle työntekijälle esitellään lähinnä taukotilojen sijainti. Huonon perehdytyksen seurauksena uusien työtehtävien oppiminen jää ainoastaan uuden työntekijän vastuulle, jolloin myös kynnys avun pyytämiselle voi olla korkea. Huonon perehdytyksen vuoksi työntekijä ei myöskään saa tietää työhön liittyviä odotuksia ja ohjeistuksia eikä hän tunne itseään osaksi työyhteisöä.

Onnistuneella perehdytyksellä on suuri merkitys, sillä hyvin toteutettu perehdytys auttaa uutta työntekijää oppimaan työtehtävät nopeammin ja edistää hänen pääsyään osaksi työyhteisöä. Onnistunut perehdytys myös vähentää työntekijän stressiä ja kuormittumista, kun hän tuntee kuuluvansa työyhteisöön ja kokee oppivansa uudet työtehtävät. Perehdyttäminen voikin ennaltaehkäistä myös esimerkiksi työssä uupumista ja kuormittumista.

Perehdytyksen järjestäminen voi olla haastavaa

Perehdyttämisen tärkeydestä huolimatta kaikilla työpaikoilla ei kuitenkaan välttämättä ole resursseja laadukkaan perehdyttämisen järjestämiseen. Varsinkin terveysalalla perehdytyksen laatuun voi vaikuttaa vallitseva hoitajapula, jonka vuoksi monet hoitajat ovat uupuneita, kuormittuneita ja kenties jo sairauslomalla työuupumuksen vuoksi. Monessa työyksikössä on niin suuri pula työntekijöistä, että hoitajat eivät koe voivansa tehdä omaa työtään laadukkaasti.

Perehdyttämisen tärkeydestä huolimatta kaikilla työpaikoilla ei kuitenkaan välttämättä ole resursseja laadukkaan perehdyttämisen järjestämiseen.

On vaikeaa tarjota uudelle työntekijälle laadukasta perehdytystä, jos omaakaan työtä ei ole mahdollista hoitaa riittävän hyvin. Mikäli työpaikalla on pulaa hoitajista ja kuormittuneita sekä uupuneita työntekijöitä, välittyy työpaikan huono tilanne nopeasti myös uusille, vasta aloittaneille työntekijöille. Nämä havainnot eivät varsinaisesti houkuttele uutta työntekijää jatkamaan työpaikalla, vaikka itse työ vaikuttaisikin mielenkiintoiselta.

Työyhteisössä saattaa syntyä kierre, jossa kokeneet työntekijät yrittävät viimeisillä voimillaan perehdyttää uusia työntekijöitä lisäavun toivossa, mutta uudet työntekijät vaihtavatkin pian työpaikkaa parempien työolojen toivossa. Kokeneiden työntekijöiden mielestä omien voimavarojen käyttäminen uuden työntekijän perehdyttämiseen voi tuntua turhauttavalta, jos on todennäköistä, että uusi työntekijä ei aio jäädä jatkamaan työn tekemistä.

Perehdytysopas on hyödyllinen apuväline perehdytyksessä

Vähäisten resurssien tilanteessa perehdytystä voi helpottaa selkeillä perehdytysohjeilla ja yhteisillä pelisäännöillä.

Helsingin kaupungille tekemäni sähköinen perehdytysopas helpottaa terveydenhoitajien perehdytystä, sillä opas sisältää tiedon siitä, mistä perehdytys koostuu ja mitä uuden työntekijän perehdytyksessä on huomioitava. Perehdytysopas myös selkeyttää perehdytyksen toteuttamista, sillä sen ansiosta työyhteisön jäsenet toimivat yhdessä sovittujen ohjeiden mukaisesti. Jokainen työpaikka voisikin ottaa perehdytysoppaan osaksi perehdytysohjelmaansa.

Pysyvä osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022041228391