Siirry sisältöön
Juttutyyppi  Blogi

Varhaiskasvatusala tarvitsee sujuvia koulutuspolkuja

Varhaiskasvatuksessa on huutava pula kelpoisuusehdot täyttävästä henkilöstöstä, eivätkä haasteet näytä poistuvan lähiaikoina. Tuleva henkilöstörakenne on saanut koulutusorganisaatiot kehittämään uusia ratkaisuja erityisesti opintojen jatkopoluttamiseen.

Kuntaliitto on selvittänyt vuoden 2021 tietojen perusteella varhaiskasvatuksen henkilöstön määrän riittävyyttä vuoteen 2030 mennessä. Varhaiskasvatuslain (540/2018) velvoittaman henkilöstörakenteen muutoksen myötä korkeakoulutettujen määrää varhaiskasvatuksessa tullaan lisäämään. Haasteena tulee olemaan erityisesti varhaiskasvatuksen opettajien, mutta myös ammattikorkeakouluista valmistuvien varhaiskasvatuksen sosionomien riittävyys.

Henkilöstörakenteen muutos vaatii innovatiivisia ratkaisuja

Uuden henkilöstörakenteen toteuttamiseksi varhaiskasvatusalalla tarvitaan nykyistä enemmän joustavia koulutusmahdollisuuksia. On helpotettava alalla jo työskentelevien urakehitystä ja tarjottava ketteriä väyliä opintojen jatkopoluttamiseen erityisesti toiselta asteelta korkeakouluun sekä mahdollisuuksia tutkinnon täydentämiseen varhaiskasvatuksen kelpoisuuden tuottavilla opinnoilla.

Uuden henkilöstörakenteen toteuttamiseksi varhaiskasvatusalalla tarvitaan nykyistä enemmän joustavia koulutusmahdollisuuksia.

Erilaisia koulutuspolkuja on jo pilotoitu ja kehitetty, mutta vielä on paljon tehtävää. Erityisesti eri koulutusasteiden välinen yhteistyö ja aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen vaativat kaikkien osapuolten yhteistä kehittämistä.

Ammattikorkeakoulut tarjoavat erilaisia väyläopintoja

Väyläopintojen tarkoitus on antaa toisen asteen opiskelijalle mahdollisuus tutustua AMK-opintoihin ja siten helpottaa siirtymää toisen asteen opinnoista AMK-tutkintoon johtaviin opintoihin.

OsaaVa – Osaamisella eteenpäin varhaiskasvatuksessa -hankkeessa kehitettiin Pohjois-Pohjanmaalla väyläopintojen mallia ammatilliselta toiselta asteelta ammattikorkeakouluun sosionomi (AMK) -opintoihin. Hankkeen aikana järjestettiin kaksi pilottiryhmää, joissa oli opiskelijoita sekä Oulun ammattikorkeakoulusta että ammatillisesta koulutuksesta Suomen Diakoniaopistosta ja Koulutuskuntayhtymä OSAO:sta. Näissä opinnoissa toisen asteen opiskelijoilla oli mahdollisuus suorittaa 10 opintopisteen verran varhaiskasvatukseen suuntaavia ammatillista osaamista syventäviä ammattikorkeakouluopintoja.

Väyläopintojen pilottiryhmissä kiinnitettiin erityistä huomiota opiskelijoiden ohjaamiseen ja oman osaamisen tunnistamisen menetelmiin. Haastetta sen sijaan toi se, että varhaiskasvatuksen opinnot olivat korkeakoulutasolla syventäviä opintoja. Väyläopintojen pilotoinnista saatujen kokemusten perusteella jatkossa on syytä miettiä tarkasti, mitä opintoja toisen asteen opiskelijoille tarjotaan. Lisää kokeilusta voi lukea Isoniemen (2021) YAMK-opinnäytetyöstä.

Väyläopintoja voi suorittaa myös Diakonia-ammattikorkeakoulussa. Diakissa väyläopinnot koostuvat kaikille aloille yhteisistä väyläopinnoista sekä alakohtaisista valinnaisista opinnoista.

Varhaiskasvatukseen suuntaavia väyläopintoja on Diakissa tarjolla yhteensä 10 opintopisteen verran. Väyläopintoja suorittavat opiskelevat tutkinto-opiskelijoiden kanssa samoissa toteutuksissa ja opinnot toteutetaan verkko-opintoina, mikä vähentää aikatauluhaasteita. Toisaalta verkossa opiskelu vaatii opiskelijalta enemmän itseohjautuvuutta ja kykyä vuorovaikutukseen verkkoympäristössä. Väyläopinnoissa voisi opiskelijoiden ohjaukseen panostaa nykyistä enemmän ja tiivistää yhteistyötä toisen asteen väyläopettajien kanssa.

Varhaiskasvatuksen polkuopinnot täydentävät tarjontaa

Diakissa aloitetaan kesällä 2022 varhaiskasvatuksen polkuopinnot, jotka on suunnattu varhaiskasvatuksen lastenhoitajan kelpoisuuden omaaville. Opinnot mahdollistavat väylän hakeutua tutkinto-opiskelijaksi ja suorittaa sosionomin (AMK) tutkinnon sekä saada kelpoisuuden varhaiskasvatuksen sosionomin tehtäviin.

Diakissa aloitetaan kesällä 2022 varhaiskasvatuksen polkuopinnot, jotka on suunnattu varhaiskasvatuksen lastenhoitajan kelpoisuuden omaaville.

Polkuopinnoissa opiskelijat suorittavat ensimmäisen lukuvuoden opinnot avoimessa ammattikorkeakoulussa omana opiskelijaryhmänään. Opiskelijalla on mahdollisuus kesällä 2023 tulla erillishaun kautta valituksi tutkinto-opiskelijaksi, mikäli hän suorittaa lukuvuoden aikana 59 opintopistettä keskiarvolla 3 (arviointiasteikolla 1–5).

Varhaiskasvatuksen polkuopinnot toteutetaan verkko-opintoina, joissa aikaan sidottua opetusta on pääsääntöisesti kerran viikossa. Lisäksi opiskelijoille järjestetään ohjausta ja tuutorointia verkossa. Koulutuksen opetussuunnitelma on muokattu sosionomi (AMK) -tutkinnon opetussuunnitelmasta siten, että opiskelijat sitoutetaan heti ensimmäisestä lukukaudesta lähtien varhaiskasvatukseen suuntaaviin opintoihin. Lisäksi opinnot suunnitellaan siten, että opiskelija pystyy hyödyntämään olemassa olevaa työsuhdettaan varhaiskasvatuksessa, joko oppimistehtävien, harjoittelujen tai opinnollistamisen kautta.

Verkko-opinnot vaativat itseohjautuvuutta ja sitoutumista

Ensimmäisen lukuvuoden jälkeen tutkinto-opiskelijoiksi valitut jatkavat opintojaan omana opiskelijaryhmänä. Sosionomi (AMK) -tutkinnon suorittaminen mahdollistetaan verkko-opintoina koko opiskelun ajan. Polkuopinnoissa aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen ja tunnistaminen (Ahot) tapahtuu pääsääntöisesti sitten, kun opiskelija siirtyy tutkinto-opiskelijaksi, mutta varhaiskasvatuksen polkuopinnoissa aiemmin hankittu osaaminen huomioidaan jo opintojen alkuvaiheessa opiskelusuunnitelmaa opiskelijan kanssa laadittaessa.

Aikaan sidottujen opintojen määrä on suhteellisen vähäinen, mutta opinnot on mitoitettu työmäärältään kokopäiväopiskeluksi. Opiskelijan itsenäisen työn määrä on huomattava ja opintojen toteutuksessa onkin panostettu selkeyteen ja opintojen aikataulutukseen. Lisäksi opinnoissa panostetaan opiskelijan ohjaukseen niin opintojaksojen lehtoreiden kuin lukukausivastaavien ja opinto-ohjaajan toimesta.

Haku polkuopintoihin on juuri päättynyt ja opinnot herättivät suurta kiinnostusta. Hakijoita oli yhteensä 199, joista  kaksi kolmasosaa täyttää asetetut hakukelpoisuuden ehdot. Aloittavan ryhmän koko on 60 opiskelijaa, joten useammallekin aloitusryhmään olisi riittänyt opiskelijoita. Hakijat ovat ympäri Suomea, joten verkko-opintojen markkinointi on tavoittanut hakijoita ja hakijoiden työnantajia laajasti.

Väylä- ja polkuopintojen lisäksi ammattikorkeakoulut järjestävät sosionomi (AMK) -tutkinnon suorittaneille mahdollisuuksia täydentää tutkintoaan varhaiskasvatuksen sosionomin kelpoisuuteen vaadituilla 60 opintopisteen laajuisilla varhaiskasvatuksen opinnoilla. Nämä kelpoisuuskoulutukset järjestetään avoimen amk:n opintoina. Diak tarjoaa kelpoisuuskokonaisuuksia sekä varhaiskasvatuksen sosionomin kelpoisuuteen, että kirkon varhaiskasvatuksenohjaajan kelpoisuuteen liittyen.

Pysyvä osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022050933821

OsaaVa – Osaamisella eteenpäin varhaiskasvatuksessa

  • OsaaVa-hanke on Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittama hanke, joka toteutuu ajalla 1.4.2020–31.5.2022.
  • Hankkeen päätoteuttajana on Oulun ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajina ovat Diakonia-ammattikorkeakoulu, Suomen Diakoniaopisto, Koulutuskuntayhtymä OSAO ja Oulun yliopisto.
  • Hankkeen toiminta-alueena on Pohjois-Pohjanmaan maakunta.
  • Hankkeen tavoitteena on sujuvoittaa varhaiskasvatusalan opiskelijoiden opintopolkuja ja edistää varhaiskasvatusalan kiinnostavuutta sekä miesten hakeutumista alalle.
  • Diakin osuus hankkeessa kohdentuu eritoten varhaiskasvatuksessa työskentelevien ja varhaiskasvatusta opiskelevien sosionomien osaamisen kehittämiseen ja koulutuspolkujen sujuvoittamiseen.
  • Vieraile hankkeen verkkosivuilla.