Siirry sisältöön
Kaksi ihmistä, joiden välissä on lamppu, piirroskuva.
Juttutyyppi  Blogi

Kohtaamisen kulmakivet opinto-ohjauksessa: kohtaa, kuuntele ja kunnioita

Kukapa meistä ei haluaisi tulla erilaisissa tilanteissa ja tunnetiloissa aidosti kohdatuksi. Kun kohtaaminen on koronapandemian aikana siirtynyt pitkälti verkkoon, on syytä verestää vanhaa taitoa. Miten onnistua kohtaamaan opiskelija asiantuntevasti mutta empaattisesti?

Kohtaaminen on ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa ja sen onnistumisessa keskeinen asia, mutta opinto-ohjaajan ammatissa se on yksi tärkeimmistä taidoista: työn ydin ja perusta. Ohjaussuhteeseen kuuluu vahvasti luottamuksen rakentaminen, ja se on mahdollista vain toimimalla ihminen edellä.

Työssään opinto-ohjaaja kohtaa lukuisia opiskelijoita, joilla on monenlaisia vaiheita ja tilanteita sekä opinnoissaan että muussa elämässään. Ne vaikuttavat ohjattavaan ihmisenä, mutta myös hänen toimintaansa, valintoihinsa, ratkaisuihinsa ja päätöksiinsä. Opiskelijan aito ja hyväksyvä kohtaaminen näissä erilaisissa tilanteissa on upea mahdollisuus opinto-ohjaajalle, mutta kysyy toisinaan myös malttia, kärsivällisyyttä ja tahtoa, jotka kuuluvat osaksi opinto-ohjaajan työkalupakkia.

Kohtaamisen kolme K:ta: kohtelu, kuuntelu ja kunnioitus

Kohtele toista samoin kuin toivoisit itseäsi kohdeltavan. Niin metsä vastaa kuin sinne huudetaan. Sitä saa, mitä tilaa. Kaikissa näissä fraaseissa kiteytyy olennaisin, kun on kyse ihmisen kohtelemisesta.

Ohjaustilanteissa jokainen ohjattava kohdataan ystävällisesti ja yksilönä, arvokkaana ihmisenä. Opinto-ohjaajan on tärkeää keskittyä siihen, miten puhuu; ei vain siihen, mistä puhuu. Tärkeä sija on myös empatian osoittamisella ja toisen asemaan asettumisella, samalla kuitenkin ammatillisuus säilyttäen.

Ohjaustilanteissa jokainen ohjattava kohdataan ystävällisesti ja yksilönä, arvokkaana ihmisenä.

Ohje ”kuuntele enemmän, puhu vähemmän” on ohjattavan kohtaamisen ohella yksi opinto-ohjauksen kulmakivistä. Ohjaustilanne on olemassa, koska sille on tarve. Pääsääntöisesti tarve on opiskelijan. Oleellista on antaa tilaa hänelle, kuunnella ja kuulla rivien lisäksi myös niiden välit.

Ohjauskeskusteluissa on ollut tärkeää oivaltaa, että minun tehtäväni ei ole päättää, onko ohjattavan asia tärkeä vai ei. Oletettavasti hän ei lähestyisi minua asiallaan, jos ei kokisi sitä itselleen tärkeäksi. Tarpeen tunnistaminen ja siihen vastaaminen oikea-aikaisesti liittyvät vahvasti kohtaamiseen ja kohdatuksi tulemiseen.

Näe ihminen: molemminpuolinen kunnioitus on ohjaustilanteissa kaiken lähtökohta. Se mahdollistaa toimivan vuorovaikutuksen ja ohjattavan voimaantumisen aktiiviseksi toimijaksi. Molemminpuolinen kunnioitus myös vähentää ristiriitoja tilanteissa, joissa käsitellään vaikeita tai hankalia asioita. Kunnioitus on arvon ja ajan antamista ohjattavalle. Se on myös arvostuksen osoittamista sekä puheina että tekoina.

On tärkeää, ettei opinto-ohjaajana oleta eikä toimi ennakkoluulojensa pohjalta. Myös opinto-ohjaaja saa kysyä, jos ei tiedä. Kysyminen ja vastavuoroisuus luovat luottamusta, ja ohjattava saa silloin kokemuksen, että häntä arvostetaan.

Kohtaaminen on osa opiskelijan kehittyvää ammattiosaamista

Diakissa painotetaan kaikissa koulutuksissa asiakkaan kohtaamista. Se on myös työelämässä tunnistettu ja tunnustettu Diakista valmistuneen vahvuus. Työelämän palautteen mukaan kohtaamisosaaminen näkyy siinä, miten Diakista valmistuneet ovat vuorovaikutuksessa asiakkaiden kanssa, miten he huomioivat asiakkaat, ja miten he kommunikoivat asiakkaiden kanssa.

Miten opiskelijaa voisi ohjata ja tukea kohtaamisosaamisen kehittymisessä? Kohtaamisosaaminen sisältää aina läsnäolon ja myötäelämisen taidon. Vaikka opiskelija tai ammattilainen osaisi useita vuorovaikutuksen tukemisen menetelmiä, ilman empatiakykyä ja toisen arvostamista kohtaaminen jää vajaaksi.

Opiskelija voi oppia kohtaamista opintojaksoilla, harjoittelussa, työelämässä, kampuksella, ruokalassa ja ihan kaikkialla. Opinto-ohjaajan panos tässä prosessissa voisi olla huolehtia siitä, että antaa opiskelijalle jatkuvasti positiivisen mallin toisen ihmisen arvostavasta kohtaamisesta.

Onnistumisen kokemukset antavat mahdollisuuden vahvan ammatillisuuden kasvulle.

Opintojen aikana opiskelijalle on tärkeää osoittaa niitä kohtia, joissa hän onnistuu toisen kohtaamisessa – liittyy onnistuminen sitten ohjauskeskusteluun, opintosuoritukseen tai muuhun tilanteeseen. Taidon kehittyminen vaatii palautetta ja erityisesti positiivista sellaista. Onnistumisen kokemukset antavat mahdollisuuden vahvan ammatillisuuden kasvulle.

Viisi vinkkiä kohtaamisen ammattilaisille

  1. Ole saatavilla. Jotta kohtaamista voi tapahtua, sille pitää olla mahdollisuuksia.
  2. Anna aikaa. Osoitat sillä arvostusta.
  3. Älä oleta. Näe ihminen ja kysy, jos et tiedä.
  4. Kehu, kiitä ja keskity hyvään. Vaikka aikaa on usein vähän ja oleelliset puutteet pitäisi saada kaivetuksi esiin, positiivisten asioiden ja osaamisen korostaminen edistävät usein parhaiten tavoitteen saavuttamista.
  5. Ole esimerkkinä. Kun kohtaat opiskelijan, kollegan tai vieraan, näytä, mikä on Diakin vahvuus.

Pysyvä osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022050933836