Siirry sisältöön
Ihminen edessä esittelee fläppitaulua, kaksi ihmistä kuuntelee, piirroskuva.
Juttutyyppi  Blogi

Inhimillinen johtaminen

Mistä on hyvät johtajat tehty? Piinkovasta tavasta toimia, ruuvin ja mutterin kiristäjistä vai kuuntelevasta inhimillisestä kohtaamisesta? Johtamisen ihanteissa inhimillisyyden merkitys on viime vuosina kasvanut. Henkilöstön hyvinvoinnin huomioiva johtaminen voi parantaa myös työn tuloksia.

Työelämän vaateet ovat viime vuosina muuttuneet paljon ja vuosikymmeniä sitten omaksutut johtamistavat ovat auttamattomasti vanhentuneet. Johtamisen teoriat ja tavat ovat kehittyneet. Nykyään sanotaan, ettei ole yhtä tapaa johtaa. Tämän päivän johtamiselta vaaditaan moninaista kykyä huomioida eri johtamisen osa-alueita. Maailma on muuttunut avoimeksi isoksi digitaaliseksi palloksi: tieto on kaikille avointa lähes reaaliajassa. Digitalisoituminen on myös vapauttanut johtajalle aikaa kohdata työntekijöitään entistä enemmän. Tämä on tuonut johtamiseen inhimillisyyttä.

Kohtaamisella yhteisöllisyyttä

Inhimillinen johtaja on tasavertainen ja valmentava. Johtaja luo työyhteisössään ilmapiirin, jossa työntekijät tuntevat olevansa arvostettuja ja tarvittuja. Inhimillinen johtaja ei ole itku silmässä pehmoilija, vaan ymmärtävä, oikeudenmukainen ja yhteistyökyinen. Samanaikaisesti hän vie asioita yhteisten tavoitteiden mukaisesti systemaattisesti maaliin. Inhimillinen johtaja osaa antaa, mutta myös ottaa vastaan palautetta.

Aito kiinnostus ja kuuntelemisen taito ovat tärkeimpiä inhimillisen johtajan ominaisuuksia. Inhimillinen johtaja on aidosti läsnä ja aidosti kiinnostunut työntekijöistään. Johtajan omalla positiivisella ja kannustavalla asenteella on suuri merkitys muihin ihmisiin. Aito kohtaaminen tukee yhteisöllisyyttä ja yhteenkuuluvuuden tunnetta, joka edesauttaa työyhteisön sitoutumista, motivaatiota sekä työn merkityksellisenä kokemista. Tämä johtaa parempiin työn tuloksiin.

Virheet – mahdollisuuksia oppia

Inhimillinen ja ymmärtävä johtaja sallii työntekijöiden erehtymisen ja sitä kautta virheistä oppimisen. Tämä on avainasemassa organisaation kehittymiselle. Erehtyminen työpaikalla vaatii inhimillisen johtamisen lisäksi hyvää työilmapiiriä, joka on voinut muodostua inhimillisen johtajan avulla. Nämä seikat sekä inhimillinen johtaja lisäävät työntekijöiden työhyvinvointia, joka on tärkeä osa organisaation menestymistä ja heijastuu myös asiakkaisiin sekä näkyy tuloksissa.

Inhimillinen ja ymmärtävä johtaja sallii työntekijöiden erehtymisen ja sitä kautta virheistä oppimisen.

Inhimillinen johtajuus ei ole valvovaa, vaan johtajan on kyettävä antamaan työntekijöille vapautta, vastuuta ja luottamusta. Kun työntekijä tuntee, että häneen luotetaan ja hänellä on vapaus toteuttaa työtään itselleen parhaalla tavalla, viihtyvyys työssä paranee ja työvuoroon on mukava tulla. Hyvinvoiva henkilöstö näkyy varmasti myös organisaation tuloksessa ja asiakaskokemuksessa.

Tiedostaen ihmistä lähellä

Inhimillisyys johtamisessa ei ole synonyymi ainoastaan tunneperäiselle johtamiselle. Inhimillisyys sisältää järjen, jonka avulla päätökset tehdään ja joiden perusteella asioita kehitetään. Johtaja on empaattinen ja huomioi työntekijän tunnetilan ja kapasiteetin suoriutua annetusta tehtävästä.

Inhimillisen johtajan on hyväksyttävä ja tunnistettava myös omat tunteensa ja osattava säädellä niitä. Inhimillinen johtajuus ei tarkoita sitä, että johtajan pitäisi keinoja kaihtamatta yrittää miellyttää kaikkia ja jokaisen valinnan pitäisi sopia kaikille. Hyvä inhimillinen johtaja osaa myös tarpeen vaatiessa käskeä ja kontrolloida sopivassa määrin, kuitenkin niin, ettei se tapa johdettavien innovatiivisuutta.

Inhimillinen johtaja on ihminen ihmiselle ja hän pystyy vaikuttamaan monella tapaa työntekijöihinsä ja heidän käyttäytymiseensä. Inhimillistä johtajaa voi luonnehtia rohkeaksi, sillä hän toimii läpinäkyvästi, arvostaa työntekijöitänsä, näyttää tunteensa ja luo oikeanlaisen ilmapiirin, jossa voidaan kohdata haasteellisetkin asiat. Johtajuus on elämänmittainen matka, jossa välillä onnistutaan ja välillä epäonnistutaan, mutta tärkeintä on, että virheistä opitaan ja eikä niitä tarvitse pelätä.

Pysyvä osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022101862397