Siirry sisältöön
Lintuja lentämässä samaan suuntaan vaaleanpunaisella taivaalla, piirroskuva.
Juttutyyppi  Blogi

Sote-ala tarvitsee yhteensovittavaa ja monialaista johtajuutta

Sote-alalla tarvitaan uudenlaista johtajuutta, kun palveluja kehitetään ihmislähtöisemmiksi. Diakin monialaisen ja yhteensovittavan johtamisen YAMK-tutkinto valmistaa alan ammattilaisia johtotehtäviin mullistuksia kokeneelle sotekentälle.

DiakHub on yhteiskehittämisen foorumi, jossa Diakin asiantuntijat yhdessä työelämän kanssa ratkaisevat hyvinvointiin, terveyteen ja työllisyyteen liittyviä ilkeitä ongelmia. Yksi DiakHubin temaattisista osaamiskärjistä on uudistuvat sote-palvelut. DiakHubin osaajat tekevät tutkimusta ja kehittävät sosiaalisia innovaatioita hyvinvoinnin, eriarvoisuuden, osallisuuden, monialaisen yhteistyön sekä sen johtamisen ja palvelujärjestelmän haasteiden ratkomiseksi.

DiakHubin toiminta perustuu pitkäjänteiselle tutkimustyölle, jota on hyödynnetty lukuisissa hankkeissa ja sosiaalisten innovaatioiden kehittämisessä. Monialaista tukea tarvitsevia asiakkaita, verkostoyhteistyötä ja sen johtamista palvelevia innovaatioita ovat esimerkiksi 3X10D-elämäntilannemittari, nuorten hyvinvointia vahvistava Zekki-digipalvelu, Palveluintegraation muotoilu -valmennus ja Huono-osaisuus Suomessa -karttapalvelu.

Hyvällä johtamisella rakentuu parempia palveluita

Sote-uudistus tavoittelee sujuvia, yhdenvertaisia ja laadukkaita palveluita. Lisäksi pyrkimyksenä on parantaa palvelujen saavutettavuutta, vastata yhteiskunnallisten muutosten mukanaan tuomiin haasteisiin sekä hillitä kustannusten kasvua. Erityisen tärkeää tavoitteisiin pääseminen on asiakasryhmille, jotka tarvitsevat useita peräkkäisiä tai yhtäaikaisia palveluja ja joilla on vaikeuksia saada tarvitsemaansa apua.

Sujuvat ja toimivat palvelukokonaisuudet edellyttävät varhaista tukea, ennakointia, suunnitelmallisuutta, toimintojen yhteensovittamista ja johtamista yli hallinnonalojen. Diakissa vastauksena näihin tarpeisiin syntyi sote-alan ammattilaisille suunnattu ja vuonna 2021 käynnistynyt YAMK-tutkinto Monialainen ja yhteensovittava johtaminen.

Koulutuksen syventävät opinnot rakentuvat DiakHubin asiantuntijoiden tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan osaamiselle. Opintojen ytimessä on asiakaslähtöinen työote, palvelukokonaisuuksien moniammatillinen suunnittelu, yhteiskehittäminen ja monialaisen yhteistyön yhteensovittava johtaminen.

Siiloista siirrytään kokonaisvaltaisiin palveluihin

DiakHubin asiantuntijat ja opettajat yhdessä valmentavat opiskelijoita monialaista tukea tarvitsevien asiakkaiden palveluiden parantamisessa sekä hallinnonalat ylittävässä johtajuudessa ja toiminnan kehittämisessä.

Asiakaslähtöisen ja monialaisen yhteistyön johtamisessa tarvitaan opinnoissa hankittua osaamista. Kun huomio siirtyy yksittäisestä organisaatiosta toimialojen välisille yhdyspinnoille, tarvitaan kykyä johtaa monialaisia kokonaisuuksia. Tarkastelun kohteena ei näin ollen ole pelkästään toimialakohtainen, vertikaalinen johtaminen eikä myöskään horisontaalinen, toimialojen välinen johtaminen.

Asiakaslähtöisen ja monialaisen yhteistyön johtamisessa tarvitaan opinnoissa hankittua osaamista.

Johtamisen lisäksi tarvitaan osallisuutta vahvistavaa yhteiskehittämistä. Asiantuntijat ja opettajat kannustavat opiskelijoita hyödyntämään DiakHubin tutkimuksia sekä sen kehittämiä mittareita ja menetelmiä. Näin heillä on avaimet löytää ratkaisuja hallinnonalat ylittäviin, systeemisiin haasteisiin sekä samalla vahvistaa osallisuutta ja luoda keinoja monialaisen työn johtamiseen.

Ratkaisuja työelämän ajankohtaisiin haasteisiin

Osaamiskärjillä DiakHub haluaa vastata työelämän ajankohtaisiin haasteisiin. Siksi työelämän edustajilla on merkittävä rooli sekä TKI-yhteistyössä että opetuksessa.

Perinteisten opinnäytetöiden ja työelämälähtöisten oppimistehtävien lisäksi työelämäkumppanit osallistuvat kerran lukukaudessa yhteiskehittämisen päiville. Niissä eri alojen opiskelijat, tutkijat ja opettajat kokoontuvat yhteen ratkomaan yhteiskehittämällä päivänpolttavia kysymyksiä.

Yhteiskehittämisen päivät pidetään verkossa, minkä vuoksi ne tuovat yhteen koko maan laajuisesti julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoita. Samalla syntyy luonnostaan uusia verkostoja sekä työelämän edustajille että opiskelijoille.

Koulutamme kaivattuja osaajia kentälle

Monialaisen ja yhteensovittavan johtamisen YAMK-tutkinto kiinnittyy tiiviisti hyvinvointialueiden, kuntien ja kolmannen sektorin yhteistyön kehittämiseen. DiakHubin yhteistyö julkisen ja kolmannen sektorin kanssa tutkimus- ja kehittämistoiminnassa sekä DiakHubin palveluiden kehittämisessä luo yhteistyöverkostoja, jotka tarjoavat myös YAMK-opiskelijoille mahdollisuuksia työelämälähtöiseen oppimiseen.

Verkostot ja opiskelijoiden omat taustat mahdollistavat työelämää palvelevat oppimistehtävät ja opinnäytetyöt. Tällöin työelämä muuntautuu osittain oppimisympäristöksi, jossa opiskelijat voivat toimia kumppaneina, kehittäjinä ja fasilitaattoreina.

DiakHubin tavoitteena on tarjota opiskelijoille välineitä kehittyä sote-alan kehittäjiksi ja johtajiksi, joilla on hallussa asiakaslähtöinen kehittäminen ja osaamista, jota tarvitaan monialaisen toimijaverkoston luotsaamisessa kohti yhteisiä tavoitteita. Samalla vastaamme työelämästä tulleisiin signaaleihin ja koulutamme juuri sellaisia osaajia, joita nykypäivän sote-kenttä kipeästi tarvitsee.

Pysyvä osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022101862412