Siirry sisältöön
Juttutyyppi  Blogi

Mittari tuo esiin täsmätyökykyisten elämäntilanteen

Diak kehittää yhdessä kumppaneiden kanssa digitaalista välinettä, jolla voidaan vahvistaa täsmätyökykyisten henkilöiden työllistymisen edellytyksiä.

3X10D-elämäntilannemittari on kehitetty vuodesta 2015 alkaen auttamaan yksilöitä arvioimaan ja seuraamaan omaa elämäntilannettaan monipuolisesti ja systemaattisesti. Toisaalta se toimii myös puheeksi oton välineenä asiakastyössä. Tällöin asiakkaan elämäntilanne ja siitä nousevat tarpeet ovat palvelun lähtökohtana. Asiakastyössä mittari nostaa esiin vastaushetken tyytyväisyyden, elämänalueiden keskinäisen tärkeyden ja tulevaisuuden tavoitteet (Kainulainen, 2019).

Mittari eri elämäntilanteisiin

Mittarista on olemassa lukuisia versioita eri ikäisille ja erilaisille vastaajaryhmille, kuten lapsiperheille tai lastensuojelulle. Kaikista mittareista löytyvät versiot suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Useimmat mittarit ovat saatavilla myös pohjoissaameksi ja versiokohtaisesti löytyy laaja kirjo myös muita kieliä. Yhteensä kieliversioita löytyy 19 eri kielelle. (Kainulainen ym., 2023.)

Vaikka mittarin tavoitteena on toimia mahdollisimman laajalti eri elämäntilanteissa olevien tilanteen arvioimiseen, olemassa olevia versioita on tarve soveltaa myös uusille, esimerkiksi erityistarpeita omaaville väestöryhmille. Kehitysvammaisten ihmisten elämäntilanteen arvioimiseksi on rakennettu selkokielisiä lomakkeita, joissa on kolme vaikeusastetta. Niissä kussakin on samat elämänalueet kuin 14 vuotta vanhemmille kehitetyssä perusversiossa, mutta sanamuodot ja vastausasteikot vaihtelevat. Paraikaa Kehitysvammaliiton kanssa viimeistellään mittareita siten, että niihin lisätään kuvasymboleja helpottamaan mitattavien asioiden ymmärtämistä. Kuvasymbolit nousivat esiin kahdessa pilotissa Etelä-Savon hyvinvointialueella.

3X10D-elämäntilannemittaria on käytetty laajasti esimerkiksi Ohjaamo-toiminnassa, jonka tavoitteena on löytää yhdessä nuoren kanssa hänelle sopivia reittejä elämässä ja erityisesti kohti koulutusta ja työelämää. Kokemukset ovat osoittaneet, että työtä etsivien tarpeet ovat moninaiset, ja usein työllistymisen esteitä voidaan purkaa ratkaisemalla joitain elämäntilannetta rasittavia seikkoja.

Tukea yrityksille ja yksilöille

Diak on yhdessä lukuisien kumppaneiden kanssa toteuttanut Yhteiskunnallisten yritysten liiketoimintaedellytysten parantaminen -koordinaatiohankkeen, jonka tavoitteena on tukea yhteiskunnallisten yritysten liiketoimintamahdollisuuksia. Useat yhteiskunnalliset yritykset toimivat vaikeasti työllistyvien ihmisten elämäntilanteen edistämiseksi. Tämän vuoksi oli luonnollista lähteä kartoittamaan vaikeasti työllistyvien tarpeita ja rakentaa väline, jolla voidaan auttaa ihmistä itseään hahmottamaan elämäntilannettaan, tarpeitaan ja vahvuuksiaan sekä ratkomaan mahdollisia esteitä joko itsenäisesti tai ammattilaisen avulla.

Hankkeessa sovelletaan olemassa olevaa 3X10D-elämäntilannemittaria, jota kehitetään tukemaan niiden ihmisten hyvinvointia, jotka tarvitsevat tukea työllistymisessään. Tavoitteena on tehdä mittarista itsearviointityökalu ja palveluohjausväline, sekä hyödyntää sitä työllistymistä edistävien tukipalveluiden asiakastyössä.

Kokemukset ovat osoittaneet, että työtä etsivien tarpeet ovat moninaiset, ja usein työllistymisen esteitä voidaan purkaa ratkaisemalla joitain elämäntilannetta rasittavia seikkoja.

Syksyllä 2023 koordinaatiohankkeen toimijoiden kartoituksen avulla koottiin kehittäjäryhmä, johon osallistui edustajia viidestä eri täsmätyökykyisten työllistymistä edistävästä organisaatiosta. Täsmätyökykyisillä ihmisillä saattaa olla puutteita joillain työkyvyn osa-alueella, minkä vuoksi he saattavat tarvita erityistä tukea työpaikan löytämiseen. Kehittäjäryhmä arvioi olemassa olevaa mittaria täsmätyökykyisten henkilöiden työllistymisen vahvistamisen näkökulmista ja teki parannusehdotuksia.

Marraskuussa 2023 sovittiin kevään 2024 kestävästä pilotista, jossa testataan mittarin sisältöä ja käytettävyyttä paperimuotoisena versiona selkosuomeksi. Pilotin avulla kartoitetaan täsmätyökykyisten henkilöiden ja heidän kanssaan työskentelevien ammattilaisten näkemyksiä sekä mahdollisia tarpeita mittarin jatkokehittämistä varten. Toukokuussa 2024 pilotin kokemukset kootaan yhteen ja päätetään mittariin tarvittavista muutoksista ja mahdollisista lisäyksistä.

Digitaalisuus tuo laajempia mahdollisuuksia

Kevään aikana on myös valmisteltu mittarin käyttämistä digitaalisella välineellä. Tässä hyödynnetään Diakin kehittämää kansallisesti ja kansainvälisesti palkittua Zekki.fi-digipalvelun käyttäjäystävällistä käyttöliittymää. Syksyllä 2024 käynnistetään pilotin seuraava vaihe, jolloin laajennetaan testaajajoukkoa ja kerätään laajempaa, tilastollista tietoa mittarin toimivuudesta ja täsmätyökykyisten tarpeista työllistymiseen liittyen. Loppusyksystä pilottien kokemukset raportoidaan.

Tavoitteena on, että vuoden 2025 alusta alkaen Yhteiskunnallisten yritysten liiketoimintaedellytysten parantaminen -hankkeen toimijat voivat hyödyntää digitaalista työvälinettä tukiessaan täsmätyökykyisiä. Mittari on myös käytettävissä koordinaatiohankkeen tukemissa ESR-projekteissa, joissa se osoittaa hankkeiden vaikutuksia täsmätyökykyisten hyvinvoinnin ja työllistymisen tukijoina. Vuosina 2025–2027 digitaalista välinettä jatkokehitetään täsmätyökykyisten henkilöiden itsensä käytettäväksi digitaaliseksi sovellukseksi, joka mahdollistaisi hyvinvoinnin itsearvion sekä tietoa ja ohjausta tilanteeseen sopivista tukimahdollisuuksista.

Lähteet

Kainulainen S., (2019). 3X10D® –elämäntilannemittarin kehitystyö 2015-2019. Diak Puheenvuoro 28, Diakonia-ammattikorkeakoulu. http://urn.fi/URN:ISBN::978-952-493-344-5

Kainulainen, S., Paananen, R., Ketola, R., & Porko, P. (2023). Osallisuutta ja vaikuttavuutta vahvistavat 3X10D-elämäntilannemittarit. (Diak Puheenvuoro 44). Diakonia-ammattikorkeakoulu. http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2023041236130

Pysyvä osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2024031411216