Siirry sisältöön
Juttutyyppi  Blogi

Tarvelähtöistä tukea maaseutuyrittäjien liiketoimintaan ja hyvinvointiin

Menestyvä liiketoiminta ja yrittäjän hyvinvointi kulkevat käsi kädessä. Maaseutuyrittäjien työkyvyn ja hyvinvoinnin edistäminen -hankkeessa rakennettiin valmennus- ja työpajakokonaisuus, jossa tavoiteltiin samanaikaisesti yritysten liiketoiminnan kehittämistä sekä yrittäjän hyvinvoinnin ja työssä jakamisen vahvistamista.

Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnissa on kahden viime vuoden ajan tuettu maaseudulla toimivien yritysten liiketoiminnan kehittämistä ja johtamisosaamista sekä yrittäjien ja työyhteisöjen kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Hankkeen toimenpiteet muodostivat kokonaisuuden, jonka avulla tuettiin yrittäjien jaksamista niin fyysisen, psyykkisen kuin sosiaalisenkin hyvinvoinnin osalta. Tavoitteena oli myös lisätä myös yrittäjien tietotaitoa oman yritystoiminnan edistämisestä, koska menestyvä liiketoiminta ja yrittäjän hyvinvointi ovat usein sidoksissa toisiinsa. Taloudellinen epävarmuus heijastuu helposti yrittäjän psyykkiseen ja henkiseen hyvinvointiin.

Hankkeen toimintaan osallistui maaseudulla toimivia yrityksiä usealta eri alalta. Ryhmätapaamisissa kohdattiin esimerkiksi maanviljelijöitä, maitotilallisia, sosiaali- ja terveysalan yrittäjiä, siivousalan yrittäjiä, kauppiaita, leipureita ja apteekkareita. Yrittäjien kokemuksia yrittäjyydestä ja hankkeeseen osallistumisesta tallennettiin yrittäjätarinoiden muodossa hankkeen verkkosivuille.

Kohderyhmän moninaisuus aiheutti jonkin verran haasteita kohderyhmän tavoittamiseen. Hyväksi keinoksi osoittautui yrittäjien tavoittaminen yhteistyössä yhdistysten, elinkeinotoimijoiden ja kehittäjäverkostojen kanssa.

Koulutuksia yrittäjien tarpeisiin

Hankkeen koulutustarjonta rakennettiin yrittäjien aitojen tarpeiden ja toiveiden pohjalta. Lisäksi yrityksille tarjottiin mahdollisuutta yrityskohtaiseen, maksuttomaan työyhteisövalmennukseen, jonka sisällöt ja toteutus räätälöitiin kunkin yrityksen tarpeiden mukaan.

Vetovoimaisen koulutustarjonnan ansiosta hanke tavoitti 65 lähi- ja etäyhteydellä toteutetuissa tapaamisissa yhteensä 263 henkilöä.

Diakin hyvinvointiosaaminen sekä Kajaanin ammattikorkeakoulun johtamis- ja liiketoiminnan osaaminen täydensivät toisiaan hankkeen suunnittelussa ja käytännön kehittämistyössä.

Vetovoimaisen koulutustarjonnan ansiosta hanke tavoitti 65 lähi- ja etäyhteydellä toteutetuissa tapaamisissa yhteensä 263 henkilöä. Osallistuneista 76 ilmoitti ammatiksi yrittäjyyden. Mikroyrityksiä koulutuksiin osallistui 59 ja pienyrityksiä 10.

Liiketoiminta- ja johtamisosaamisen koulutussisällöistä yrittäjät toivoivat lisää osaamista markkinointiviestintään, sosiaalisen media markkinointiin, itsensä johtamiseen, talouden hallintaan sekä henkilöstöjohtamiseen ja viestintään.

Yrittäjien ja työyhteisöjen hyvinvointia tuettiin yhteisöllisyyttä vahvistamalla. Toimivaa vuorovaikutusta kehitettiin erilaisten harjoitusten avulla ja ryhmätapaamisissa mietittiin yhdessä ratkaisuja, miten vuorovaikutusta voisi edelleen vahvistaa, kehittää ja ylläpitää työyhteisössä.

Työhyvinvointikoulutusten sisällöt liittyivät fyysisen hyvinvoinnin tukemisen lisäksi psyykkisen, sosiaalisen ja henkisen hyvinvoinnin tukemiseen.  Suosittuja teemoja olivat työstä palautuminen, uni, ravinto, liikunta ja mielen hyvinvointi. Yrittäjien tapaamiset mahdollistavat toisilta oppimisen, kokemusten vaihdon ja vertaistuen.

Työnohjaustapaamisia järjestettiin niille yrittäjille, jotka kokivat sen tarpeelliseksi. Näissä tapaamisissa hyödynnettiin ratkaisukeskeisiä menetelmiä ja dialogisuutta.

Pandemia vei valmennukset verkkoon

COVID-19-pandemian myötä koulutuksia muutettiin nopealla aikataululla etäyhteyksin toteutettaviksi. Etäyhteydellä toteutetuissa työpajoissa pyrittiin mm. tukemaan yrittäjiä äkillisessä muutostilanteessa ja auttamaan hahmottamaan oman yritystoiminnan kehityssuuntia.

Etätapaamisten lisäksi kohderyhmälle tuotettiin materiaalia esimerkiksi teemoihin liittyvinä tallenteina. Lisäksi toteutettiin kaikille avoimia webinaareja eri hyvinvointiteemoilla mm. ihmisten hyvinvointia ja elämänlaatua luonnosta hyödyntävästä Green Care -menetelmästä. Matkailualan yrittäjille järjestettiin kahden päivän koulutus matkailualan vastuullisuudesta sekä webinaari somemarkkinoinnista.

Etäyhteydellä järjestettävät koulutukset mahdollistivat osallistumisen yhtä lailla niin Kainuusta kuin Pohjois-Pohjanmaaltakin. Osallistujien digitaitojen ja -välineiden vähäinen käyttökokemus ja koronan vaikutukset yritysten toimintaan vaikuttivat osittain osallistujien määrään.

Yrittäjien vertaistoimintaa tuettiin mahdollisuuksien mukaan järjestämällä etätapaamisten lisäksi lähitapaamisia. Etenkin alkusyksyllä 2020 toteutuneet yrittäjien ryhmätapaamiset koettiin voimaannuttavina raskaan koronakevään jälkeen.

Hankkeen toimintaan osallistumalla yrittäjät saivat työkaluja yrityksen johtamis- ja liiketoimintaosaamisen kehittämiseen.

Hankkeen toimintaan osallistumalla yrittäjät saivat työkaluja yrityksen johtamis- ja liiketoimintaosaamisen kehittämiseen.  Työhyvinvointivalmennuksiin osallistuminen vaikutti positiivisesti valmennuksiin osallistuneiden työyhteisöjen ilmapiiriin sekä yrittäjien ja työntekijöiden hyvinvointiin.  Osa yrityksistä laati hyvinvointisuunnitelman. Digitaalisten välineiden ansiosta hankkeen toimintaan osallistuminen oli mahdollista pitkistä etäisyyksistä huolimatta.

Pysyvä osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe202102245929

Julkaisu

  • Nuottila, K., Härkönen, J., Paakkola, M., Laitinen, S. ja Tuovinen-Kakko, T. (2021). Maaseutuyrittäjien työkyvyn ja hyvinvoinnin edistäminen Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Teoksessa Helminen J., (2021). Strategia siivittämässä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa – Diakonia-ammattikorkeakoulun TKI-toiminnan vuosikirja 6., In: Diak Työelämä 21, Diakonia-ammattikorkeakoulu, s. 83–93. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-493-376-6