Siirry sisältöön
Juttutyyppi  Blogi

Yhteissimulaatioista valmiuksia moniammatilliseen työskentelyyn

Monialainen yhteistyö työelämässä syventää asiakasymmärrystä ja osaamista palvelutilanteessa asiakkaan parhaaksi. Turun ammattikorkeakoulu ja Diakonia-ammattikorkeakoulu toteuttavat yhteissimulaatioita terveysalan ympäristössä vahvistaakseen tulevien terveys- ja tulkkausalan asiantuntijoiden valmiuksia tehdä monialaista yhteistyötä työelämässä.

Nyt jo perinteikkäät simulaatiot saivat alkunsa opiskelijan aloitteesta, kun ensihoitajaopiskelijat tarvitsivat asiakkaita ja potilaita simulaatioihin, ja Diakin tulkkiopiskelijat tarvitsivat harjoitusta terveydenhuollon tulkkaustilanteista.

Simulaatio-oppiminen tapahtuu suunnitellusti ja turvallisesti

Simulaatio-opetuksessa korostuvat konkreettiset tapahtumat. Onnistunut yhteisharjoitus edellyttää simulaatioympäristön ja toiminnan suunnittelua, lehtoreiden sisällönosaamisen yhteensovittamista ja pedagogisen näkemyksen jakamista. Myös opiskelijat osallistuvat simulaatiotilanteiden rakentamiseen alusta asti. Onnistunut simulaatio on yhteisen panostuksen tulos.

Hyvin suunniteltu simulaatio mahdollistaa osaamisen yksityiskohtien havainnollistamisen harjoituksen aikana. Tämä on oppimisen kannalta tärkeää. Simulaatiossa opiskelija pääsee soveltamaan tietoa todellista elämää muistuttavassa tilanteessa. Ensihoitoa ja tulkkausta opiskelevat opiskelijat harjoittelevat ammatillista havainnointia ja siihen perustuvaa ammatillista päätöksentekoa rinnakkain omasta roolista käsin.

Onnistunut simulaatio on yhteisen panostuksen tulos.

Aikapaine ja tilanne vaativat opiskelijoilta kykyä toimia havainnoinnin ja päätöksen perusteella ammatillisesti oikein. Samalla on huomioitava toisen asiantuntijan toiminta eli tulkkaus ja ensihoitajan työ. Opiskelijoilla voi herätä monenlaisia kysymyksiä. ”Voinko mä päästää tulkin mun viereen? Sehän näkee salassa pidettävää tietoa asiakkaalta mun läppäriltä.” Näin pohti eräs opiskelija. Simulaatiolla lisätään ymmärrystä toisen ammattikunnan tehtävästä ja roolista. Molemmilla ammatin edustajilla asiakas ja hänen hyväksi toimiminen on kaiken keskiössä.

Simulaatio voi olla pysähdyttävä kokemus ja sen aikana herää monia kysymyksiä. Kokeileminen on turvallista ja epäonnistuminen on sallittua. Monialaisissa simulaatioissa virhe on lahja, sillä siitä voi oppia. Simulaatiossa opitaan paljon. Joskus oivallus tai ymmärrys oikeasta toimintamallista syntyy vasta yhteisessä ja ohjatussa reflektiossa, kun tilanteen jälkeen kysymyksiin ja ongelmiin haetaan ratkaisua yhdessä keskustelemalla.

Monialainen yhteistyö vahvistaa osaamista asiakkaan parhaaksi

Työelämässä onnistuneen moniammatillisen yhteistyön edellytyksenä on asiantuntijoiden molemminpuolinen kunnioittaminen, luottamuksellisuus ja ennen kaikkea yhteinen tavoite työskennellä asiakkaan parhaaksi. Parhaimmillaan moniammatillisessa työskentelyssä syntyy kollektiivista osaamista. Yhteistoiminnallisesti saumaton toiminta vahvistaa kohtaamista ja syventää asiakasymmärrystä asiakkaan parhaaksi.

Moninaistuvassa yhteiskunnassa ensihoitajat kohtaavat työssään yhä enenevissä määrin asiakkaita, jotka tulevat eri kieli- ja kulttuuriympäristöistä ja viestinnän taidot tulevat haastetuiksi. Tulkin näkökulmasta katsottuna näissä kohtaamisissa ensihoitajasta tulee myös tulkkauspalvelun käyttäjä. Nimenomaan erilaisten kommunikointitilanteiden simulointi auttaa ymmärtämään kommunikoinnin haasteita ja ohjaa valmistautumaan työelämän tilanteisiin. Simulaatioihin sisältyykin myös opastusta tulkkauksen käyttöön. Tässä simulaatiokontekstissa parhaita perehdyttäjiä ovat tulkkauksen opiskelijat.

Parhaimmillaan moniammatillisessa työskentelyssä syntyy kollektiivista osaamista.

Sen lisäksi, että opiskelijat harjoittelevat perustehtäväänsä ja saavat valmiuksia moniammatilliseen toimintaan, opitaan tulkkauksen käyttöä ja erikielisen terveydenhuollon asiakkaan kohtaamista. Opiskelijoiden asiakkaana näissä tilanteissa toimii kolmas opiskelija. Aidosti erikielinen asiakas olisi toki optimaalisin harjoitusvastus simulaatio-oppimisessa.

Moniammatillinen oppiminen laajentaa osaamista

Opiskelijat ovat kokeneet simulaatiot mielekkääksi ja tehokkaaksi oppimismenetelmäksi. Erityisesti purkukeskustelut ja reflektointi koetaan oppimista edistäviksi.

Simulaatio-oppimisympäristö koetaan usein kuitenkin haasteelliseksi sekä epävarmuutta ja jännitystä lisääväksi. Monialainen verkostoituminen koulutuksen aikana ja halu kehittää moniammatillisuutta ja -alaisuutta yhdessä on merkittävää oppimisen kannalta. Moniammatillinen opiskelu paitsi opettaa arvostamaan alan muita ammattilaisia myös vauhdittaa oman ammatti-identiteetin muodostumista.

Moniammatillisessa oppimisessa oma osaaminen laajenee ja yhteistyötaidot ammattiryhmien kesken parantuvat. Yhteinen koulutus vähentää ennakkoluuloja toista ammattiryhmää kohtaan, parantaa vuorovaikutustaitoja ja lisää halua kehittää omaa yhteistyöosaamistaan. Kun muihin ammattialoihin pääsee tutustumaan jo urapolkunsa alkumetreillä, käsitys omasta roolista osana palvelujärjestelmää alkaa hahmottua. Näin ollen se antaa hyvät valmiudet tulevaan työelämään.

Pysyvä osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022041228402