Siirry sisältöön
Kolme ihmistä keskustelee, kuvituskuva.
Juttutyyppi  Blogi

Kirkon alan opetukseen kuuluvat myös mielipiteitä jakavat teemat

Kirkon alan opetuksessa jännitteisiä teemoja ei voida lakaista maton alle. Tulevat kirkon alan ammattilaiset harjoittelevat erilaisten vakaumusten kunnioittamista, avointa keskustelua ja ihmisten kohtaamista opinnoissaan.

Miten kirkon tulisi toimia suhteessa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin? Voivatko naiset olla pappeja? Miten Raamattua tulisi tulkita, ja kenelle iankaikkinen elämä luvataan?

Kirkon alan opinnoissa on teemoja, joihin liittyy toisinaan vahvoja mielipiteitä ja joskus myös vastakkainasetteluja. Oppimistilanteissa kokoontuu monella tavalla ajattelevia opiskelijoita, joiden arvot ja näkemykset saattavat olla jännitteisessä suhteessa toisiinsa.

Silloin tällöin opiskelijat toivovat, että oppimisilmapiiriä varjeltaisiin jättämällä opetuksesta sivuun vahvoja mielipiteitä herättävät teemat. Jos voitaisiin ohittaa esimerkiksi keskustelu tasa-arvoisesta avioliittolaista, harmonia opiskelijoiden välillä säilyisi ainakin näennäisesti paremmin. Miksi kirkon alan opetuksessa kuitenkin halutaan tehdä tilaa keskustelulle myös jännitteisistä teemoista?

Korkeakoulutettu ammattilainen oppii kohtaamaan

Korkeakouluopetuksen keskeinen tehtävä on huolehtia, että yhteiskunnassa on myös tulevaisuudessa oman alansa osaavia asiantuntijoita. Diak on merkittävin kirkon alan ammattikorkeakoulu, joka kouluttaa tulevia kirkon työn ammattilaisia.

Korkeakouluopinnoissa teemoja lähestytään tieteelliseltä pohjalta. Se tarkoittaa, että opiskeltavia sisältöjä ei katsota tietyn vakaumuksen läpi, vaan tieteellisen tiedon sekä järjestelmällisen ja analyyttisen ajattelun kautta. Voitaisiin puhua myös kriittisestä ajattelusta – jolla ei tarkoiteta vastaan väittämistä ja epäkohtien etsimistä – vaan asioiden punnitsemista ja harkitsemista eri näkökulmista sekä myös omien päätelmien ja perustelujen tarkastelemista.

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon mukaan alan asiantuntijat tarvitsevat kykyä kohdata erilaisia vakaumuksia ja kiistanalaisia uskonkysymyksiä työssään. Ammatillinen vakaumusten kohtaaminen edellyttää, että kirkon työntekijä osaa kunnioittaa erilaisia näkemyksiä ja asenteita sekä rakentaa vuorovaikutuksen ilmapiiriä niiden välille.

Opinnoissa pyritään ymmärtämään perusteita erilaisille ajattelutavoille ja näkemyksille.

Kirkon ammattien yhteisessä ydinosaamiskuvauksessa puhutaan edellä mainitun lisäksi myös siitä, että kirkon ammattilaisilla tulee olla taitoa kuunnella ja puhua kirkollisista ja uskonnollisista teemoista seurakunnassa, kirkossa ja yhteiskunnassa. Tällaista keskustelua pitää paitsi osata käydä itse myös tukea toisten keskustelijoiden välillä.

Jotta työssä tarvittavaa osaamista voi syntyä, kirkon alan opinnoissa harjoitellaan erilaisten näkemysten kuuntelemista, esille tuomista ja niistä keskustelemista. Opinnoissa pyritään ymmärtämään perusteita erilaisille ajattelutavoille ja näkemyksille. Tämä on koko opintojen ajan jatkuva prosessi, joka  elää tavalla tai toisella useimmilla kirkon alan opintojaksoilla.

Rohkeasti ja reilusti puolustamassa hyvää maailmaa

Vaikeistakin aiheista keskusteleminen on myös Diakin arvojen mukaista. Diakin ensimmäinen arvo on ”rohkeasti rakentava”, johon kuuluu yhteiskunnan ja itsensä haastaminen muutokseen. Usein muutos edellyttää valmiutta tarkastella omia näkemyksiä ja toisten ajattelutapoja.

Toinen Diakin arvoista, ”reilusti kohtaamalla”, liittyy avoimeen ja rehelliseen toisten ihmisten kohtaamiseen. Jos kirkon alan opinnoissa pyrittäisiin piilottamaan vaikeat ja mielipiteitä jakavat aiheet, toimittaisiin tämän arvon vastaisesti.

Diakin kolmas arvo, ”hyvän maailman puolustaja”, liittyy ajankohtaiseen keskusteluun siitä, miten kiistanalaisia ja ahdistusta herättäviä aiheita tulisi käsitellä oppilaitoksissa. Esimerkiksi Opettajien Ammattijärjestön (OAJ) eettinen neuvosto on ottanut kantaa asiaan. Niin Diak hyvän maailman puolustajana kuin OAJ:n kannanotto korostavat, että opetuksen tavoitteena on oppijan inhimillinen kasvu ja pyrkimys kohti hyvää.

Toisinaan hyviin pyrkimyksiin liittyy ristiriitoja, tai ne ovat jännitteisessä suhteessa todellisuuden kanssa. Opetuksen ja kasvatuksen tavoitteena on rakentaa opiskelijoille taitoa käsitellä näitä ristiriitoja moniulotteisesti ja eettisesti sekä rohkeutta puolustaa hyvää. Hyvän puolustaminen edellyttää keskustelua monimutkaisista kysymyksistä.

Pysyvä osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2023030329537