Siirry sisältöön
Ihminen kelluu lompakonmuotoisessa veneessä, kuvituskuva.
Juttutyyppi  Blogi

Sosiaalisten innovaatioiden merkitys tunnistettava nykyistä paremmin

Ammattikorkeakoulujen tuottamat sosiaaliset innovaatiot auttavat ratkomaan myös sosiaali- ja terveysalan kiperiä ongelmia. Silti niiden merkitystä ja potentiaalia ei vielä riittävästi tunneta. Ammattikorkeakoulujen yhdessä kansalaisyhteiskunnan toimijoiden kanssa tuottamat sosiaaliset innovaatiot kaipaavat lisää huomiota sekä vaikutuksiaan vastaavan paikan Suomen innovaatiopolitiikassa ja TKI-tiekartalla.

Ammattikorkeakoulujen TKI eli tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta yhdistää tieteen ja toimijuuden. Ammattikorkeakouluissa tuotetaan soveltavaa tutkimusta ja työkaluja yhdessä työelämän kanssa, suoraan työelämän käyttöön.

Diakonia-ammattikorkeakoulussa TKI-toiminta on valjastettu erityisesti kiperien, monialaista ja monitoimijaista yhteiskehittämistä vaativien sosiaali- ja terveysalan kysymysten ratkomiseen. TKI-toiminnan tuotoksena syntyy sosiaalisia innovaatioita, jotka tarjoavat ratkaisuja siirtymiin huono-osaisuudesta hyvinvointiin.

Sosiaaliset innovaatiot edellyttävät lisää ymmärrystä ja tukea

Sosiaalisia innovaatioita ei vielä tunnisteta suomalaisessa tutkimus- ja innovaatiopolitiikassa riittävän hyvin. Vaikka korkeakoulutuksen rahoitusta on suunnattu yhä enemmän TKI-toimintaan, joista odotetaan elinvoimaa ja hyvinvointia lisääviä innovaatioita, sosiaalinen innovaatiotoiminta jää edelleen katveeseen.

Suuri osa TKI-rahoituksesta ohjataan edelleen esimerkiksi uusia teknologioita ja tuotteita synnyttäviin hankkeisiin. Yhteiskuntamme vakauden, turvallisuuden ja vetovoiman kannalta näiden rinnalle tarvitaan kuitenkin vahvaa sektorirajat ylittävää innovaatiotoimintaa, joka luo yhtä lailla edellytyksiä kestävälle kasvulle ja hyvinvoinnille kuin yritysten tuottamat innovaatiotkin.

Ratkaisuja ennaltaehkäisevään työhön

Hyvinvointiongelmat kuormittavat terveydenhuoltojärjestelmää. Siksi on syytä panostaa myös niitä ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin. Ennaltaehkäisevään työhön ja osallisuuden vahvistamiseen suunnatut resurssit maksavat itsensä takaisin tai jopa tuottavat paitsi inhimillisiä myös taloudellisia säästöjä. Lukuisat ammattikorkeakoulujen ja kolmannen sektorin toimijoiden yhteiskehittämällä syntyneet sosiaaliset innovaatiot pureutuvat juuri ennaltaehkäisevään hyvinvoinnin tukemiseen.

Ennaltaehkäisevään työhön ja syrjäytymisen ehkäisemiseen suunnatut resurssit maksavat itsensä takaisin tai jopa tuottavat paitsi inhimillisiä myös taloudellisia säästöjä.

Diakin yhteiskehittämisen foorumilla, DiakHubissa, on kehitetty mittareita ja ratkaisuja moniammatillista, monialaista tukea tarvitsevien henkilöiden tarpeiden kartoittamiseen ja tehokkaampaan ohjaukseen oikeiden palvelujen piiriin. Esimerkkinä tällaisesta toimii nuorten elämäntilanteen kartoittamiseen yhdessä järjestöjen kanssa kehitetty Zekki-digipalvelu, joka sujuvoittaa nuorten hyvinvoinnin palvelupolkua ennaltaehkäisevästi ja vaikuttavasti.

Huono-osaisuus Suomessa -karttasovellus puolestaan tarjoaa konkreettisen työkalun, jonka avulla voidaan analysoida alueellista eriarvoistumista. DiakHubin asiantuntijat valmentavat johtoa näiden työkalujen käyttöön sekä niistä saatavan tiedon hyödyntämiseen palvelujen kehittämisessä ja yhdyspintatyössä. Osaamisen ja ymmärryksen kasvun lisäksi sosiaalisten innovaatioiden käyttöönotto johtaa tehokkaampaan resurssien kohdentamiseen ja kustannussäätöihin.

Ammattikorkeakoulujen ja kolmannen sektorin toimijoiden tuottamat sosiaaliset innovaatiot auttavat ratkomaan yhteiskuntamme elinvoiman ja hyvinvoinnin haasteita sekä ennaltaehkäisevät monimutkaisia ongelmia. Tutkimus- ja kehittämistyö sekä niiden tuloksena syntyvien innovaatioiden käyttöönotto vaatii kuitenkin resursseja. Siksi sosiaaliset innovaatiot tulee tunnistaa nykyistä paremmin merkittävänä osana sote-alan ja hyvinvoinnin ratkaisuja.

Ammattikorkeakoulujen rooli vaikuttavina soveltavan tutkimuksen tuottajina tulee lisäksi huomioida nykyistä paremmin päätöksenteossa sekä soveltavan tutkimuksen rahoituksessa.

Pysyvä osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2023030329541