Siirry sisältöön
Nuolia eri suuntiin, kuvituskuva.
Juttutyyppi  Blogi

Miten onnistua etäjohtamisessa?

Korona-aikana työyhteisöt joutuivat ottamaan valtavan digiloikan. Pandemia toikin etätyöskentelyn jäädäkseen. Digikehitys on vaatinut työntekijöiltä ja esihenkilöltä uuden oppimista, kun uudet viestintä- ja työskentelytavat ovat tulleet pysyvästi osaksi työtä. Mitä etäjohtaminen vaatii esihenkilöltä ja minkälaisia haasteita teknologiavälitteisessä viestinnässä voimme kohdata?

Useat tutkijat korostavat kasvokkain tapaamisen tärkeyttä luottamuksen syntymisessä, mutta on myös näyttöä siitä, että luottamus voi syntyä hyvin myös etänä. Mutta miten luottamusta rakennetaan esihenkilönä etänä?

Sote-alalla johtamisessa korostuu muun muassa viestintä, välittäminen, läsnäolo, osallistaminen ja luottamus. Etäjohtamisessa pätee samat hyvän johtamisen periaatteet kuin läsnäolojohtamisessa. Johtaminen pitää vain organisoida eri tavalla. Tavoitteena on aina sitoutuneet ja motivoituneet työntekijät, jotka tekevät työtä tavoitteiden mukaisesti. Etäjohtamisessa on tärkeää varmistaa luottamuksen ja positiivisen vuorovaikutuksen syntyminen. Positiivinen vuorovaikutus ja yhteisöllisyyden kokemus ovat työyhteisön liima, joiden avulla lisätään luottamusta ja sitoutuneisuutta.

Luottamusta ja positiivista vuorovaikutusta luodaan etäjohtamisessa seuraavilla keinoilla:

  • Kahdenkeskisillä ja säännöllisillä keskusteluilla
  • Yhtenäisillä johtamiskäytännöillä
  • Tasapuolisella kohtelulla
  • Säännöllisellä palautteenannolla
  • Epävirallisilla keskusteluilla ja kasvokkain tapaamisilla
  • Tavoitteiden asettamisella ja seurannalla.

Esihenkilön vuorovaikutus ja viestintä

Hyvän esihenkilön odotetaan osaavan kuunnella työntekijöitään ja osoittaa, että työntekijät tulevat kuulluksi mielipiteissään. Esihenkilön on tärkeää ymmärtää erilaiset ihmiset työyhteisössä ja tukea heidän tapaansa kommunikoida. Esimerkiksi etäkokouksissa osa työntekijöistä saattaa haluta kertoa mielipiteensä puheenvuorolla, kun taas osa työntekijöistä kokee helpommaksi kirjoittaa mielipiteensä.

Hyvän esihenkilön odotetaan osaavan kuunnella työntekijöitään ja osoittaa, että työntekijät tulevat kuulluksi mielipiteissään.

Etätyöskentelyssä tulee mahdollistaa työntekijöiden mielipiteiden esille tuomista ja tärkeää tässä on esimerkiksi työyhteisön yhteinen kommunikointikanava ja yhdessä sovitut käytänteet. Esihenkilön helppo tavoitettavuus ja yhteydenpito etävälineillä lisäävät henkilöstön tunnetta kuulluksi tulemisesta. Tasavertainen kommunikointi ja oman mielipiteen esille tuominen lisäävät myös luottamusta esihenkilön ja työntekijöiden välillä.

Verkkoympäristössä toimiminen

Etäjohtamisessa on tärkeää mahdollistaa ja rohkaista työntekijöitä osallistumaan. Tämä voi olla etänä haasteellisempaa kuin kasvokkain. Osallistaminen on sitä, että työntekijät tulevat kuulluksi ja heidän mielipiteensä otetaan myös huomioon.

Osallistaminen etänä työyhteisössä tarkoittaa hyvää vuoropuhelua ja ratkaisujen luomista yhdessä erilaisissa verkkoympäristöissä käyttämällä esimerkiksi erilaisia digitaalisia työkaluja ja viestintämenetelmiä. Työntekijöitä rohkaistaan osallistamiseen esimerkiksi esihenkilön kysymyksillä ja aidolla läsnäololla. Työntekijöillä on usein tarkkaa tietoa käytännön työstä, joten osallistaminen työn suunnitteluun voi luoda hyviä toimintatapoja työyhteisöön.

Yhteiset viestintätavat

Onnistuneen etäkommunikoinnin edellytyksenä on, että työyhteisössä luodaan yhteiset pelisäännöt sille, missä, miten, milloin ja kenelle viestintää toteutetaan. Virtuaalisesti kommunikoivan työyhteisön haasteet kuten kommunikointikatkokset voidaan pyrkiä estämään luomalla toimivat käytännöt työyhteisöön. Teknologiaa tuleekin hyödyntää monipuolisesti viestinnän tarpeiden mukaan niin, että oikeanlaista kommunikoinnin välinettä käytetään sopivaan tarkoitukseen. Tämä vaatii esihenkilöltä viestintätapojen ymmärtämistä sekä selkeitä toimintatapoja, jotta viestiminen on tehokasta.  Esihenkilö toimii aina roolimallina viestinnässä, tapahtui se sitten kasvokkain tai virtuaalisesti.

Tärkeitä elementtejä etäjohtamisessa ovat myös saavutettavuus, oikeudenmukaisuus, tasapuolinen kohtelu ja läsnä oleva kohtaaminen. Esihenkilön kannattaakin kiinnittää huomioita näihin elementteihin, jotta pystyy toimimaan hyvänä esihenkilönä myös etänä.

Pysyvä osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe20231010139492