Siirry sisältöön
Juttutyyppi  Blogi

Mielenterveystyö, taide, kulttuuri ja vastuullinen liiketoiminta yhdistyvät Lapinlahden Lähteellä

Lapinlahden Lähde on yhteiskunnallinen yritys, joka yhdistää mielenterveystyön, taide- ja kulttuurikentän, liiketoiminnan, järjestötoiminnan ja julkisen sektorin logiikat. Lainsäädännön tulisi tunnistaa nykyistä paremmin yritysten yhteiskunnallinen vastuu.

Lapinlahden Lähteellä on tärkeä rooli vuokranantajana ja ylläpitäjänä Suomen vanhimmassa psykiatrisessa sairaalarakennuksessa Lapinlahden sairaala-alueella. Lapinlahden Lähde ylläpitää ja vuokraa sairaalan tiloja pääasiassa mielenterveys-, taide- ja kulttuurialan toimijoille, tutkijoille, journalisteille ja pienyrityksille, jotka luovat elinvoimaisen ja osallistavan ympäristön. Se edistää Lapinlahden yhteisön toimintaa, tarjoaa asiakaspalvelua, vuokraa tapahtumatiloja ja tukee yhteiskunnallista toimintaa, kuten työharjoitteluja ja kulttuuritapahtumia. Lisäksi Lapinlahden Lähde ajaa tervettä kaupunkikehitystä ja yhteiskuntamallia pyrkien vaikuttamaan myönteisesti yhteiskuntaan.

Lapinlahden Lähde edistää toiminnallaan monella tapaa taidetta ja kulttuuria. Taiteen avulla voidaan käsitellä vaikeita aiheita ja tarjota osallisuuden kokemuksia, mikä voi tukea henkistä hyvinvointia ja voimaantumista. Taide ja kulttuuri toimivat siten keskeisinä voimavarojen lähteinä yhteisön jäsenten mielen hyvinvoinnin edistämisessä. Lapinlahden Lähde voimaannuttaa yhteisöä tarjoamalla edullisia työtiloja ja luomalla tiloja yhteistyölle ja yhteisöllisyydelle. Yhteisöllisyyttä vahvistetaan avoimen ja osallistavan päätöksenteon kautta, esimerkiksi laajalla ja avoimella ohjausryhmällä. Lapinlahden Lähde järjestää myös maksuttomia ja avoimia tapahtumia, joilla pyritään tavoittamaan erityisesti ne, joille osallistuminen voi olla vaikeampaa. Taiteen ja kulttuurin rooli Lapinlahdessa perustuu ennalta ehkäisevään, mielenterveyttä edistävään toimintaan.

Vaikuttavuutta

Lapinlahti-yhteisö järjestää tapahtumia, kuten Kukkaisviikot ja Taideviikot, jotka tarjoavat alustan taiteen tekijöille ja työmahdollisuuksia vapaaehtoisille ja työkokeilijoille. Lapinlahti tarjoaa myös ilmaisia näyttelytiloja erityisesti nuorille taiteilijoille. Lisäksi Lapinlahdessa järjestetään tapahtumia, kuten puutarhajuhlia, jotka luovat turvallisen ympäristön myös vähemmistöryhmille. Lapinlahti-yhteisö työllistää ihmisiä ja edistää osallisuutta.

Osallistuja- ja kävijämääriä sekä osallistujapalautteita seurataan tarkasti. Lisäksi pitkittäistutkimus osallisuuden vaikuttavuudesta olisi tarpeen. Lapinlahden toiminnassa panostetaan henkilökohtaiseen osallisuus- ja urapolkuun ja pyritään tarjoamaan eväitä jatkokoulutukseen tai uudelle uralle työllistymiseen. Menestyksen mittareina ovat muun muassa opiskeluun siirtyminen tai pysyvämpi työllistyminen.

Monet osallistujat kokevat toiminnan vaikuttavan myönteisesti heidän elämäänsä. Vaikka toiminta on monella tapaa vaikuttavaa, tarvetta on myös kriittiselle arvioinnille ja oikean vaikuttavuuden osoittamiselle.

Toiminnan kehittäminen vaatii voimavaroja

Osallisuutta edistetään tarjoamalla tietoa yhteisön toiminnasta, jotta ihmiset voivat itse tunnistaa mahdollisuutensa osallistua. Lapinlahdella on vakiintuneita yhteistyösuhteita erilaisten kulttuuritoimijoiden ja julkisen sektorin kanssa. Tavoitteena on myös parantaa viestintää ja markkinointia, jotta oikeat kohderyhmät löytäisivät toiminnan. Lisäksi Lapinlahti pyrkii pitämään mukana jo toiminnassa olevia ihmisiä ja laajentamaan verkostoa heidän kauttaan.

Osallisuutta edistetään tarjoamalla tietoa yhteisön toiminnasta, jotta ihmiset voivat itse tunnistaa mahdollisuutensa osallistua.

Lapinlahden toiminnassa viestintä on oleellista. On tärkeää viestiä avoimesti, että kaikki ovat tervetulleita. Lisäksi tarvitaan konkreettista tietoa osallistumisedellytyksistä eri toimintoihin. Tämä tarkoittaa esteiden poistamista ja saavutettavuuden parantamista fyysisillä ratkaisuilla ja viestinnällisillä apuvälineillä. Tavoitteena on, että kaikki voivat osallistua aktiivisesti ja tuntea itsensä arvostetuiksi.

Resurssien puute haastaa Lapinlahden toimintaa. Vaikka osallisuus ja vapaaehtoistyö ovat tärkeitä, niiden toteutuminen vaatii johtamista, ohjausta ja perehdytystä. Tällä hetkellä esihenkilöitä on liian vähän, mikä vaikuttaa koko organisaation toimintaan.

Lisähenkilöstön palkkaamista rajoittaa budjetti. Järjestötoiminnassa on paremmat mahdollisuudet rekrytointiin hankerahoituksen avulla, kun taas osakeyhtiöpuolella tuloja tuotetaan muun muassa työ- ja tapahtumatilavuokrauksella. Samaan aikaan työtilavuokria ei haluta nostaa kohtuuttomasti. Investoinnit ja hankinnat ovat tämän takia tarkkaan harkittuja.

Resurssien puute haastaa myös toiminnan kehittämistä. Esimerkiksi tilojen kehittäminen vaatii investointeja, jotka eivät aina ole mahdollisia. Lisäksi organisaation monimuotoisuus ja vaihtuvuus vaikuttavat toiminnan hierarkiaan, mikä edellyttää tasapainoilua joustavuuden ja selkeiden rakenteiden välillä. Lisäresurssit, prosessien vakaus ja järjestelmiin kohdistuva panostus helpottaisivat monia ongelmia.

Sosiaalisesti vastuulliset yritykset tarvitsevat tukea

Lapinlahden Lähteen toimintaa ohjaavat visio ja arvot, jotka puolustavat yhteisöä kansalaislähtöisenä taiteiden, kulttuurin ja mielenhyvinvoinnin keskuksena. Vaikka Lapinlahden Lähde on voittoa tavoittelematon, yhteiskunnallinen yritys, sen tavoitteena on silti kannattava liiketoiminta, jotta se voi ylläpitää toimintaansa. Lapinlahden Lähteellä panostetaan omavaraisuuteen ja mahdollinen liiketoiminnan ylijäämä pyritään jakamaan yhteisön hyväksi.

Lapinlahden Lähteellä on potentiaalia myös sosiaalisiin haasteisiin, kuten mielenterveyskriisiin ja eriarvoisuuden lisääntymiseen, vastaamisessa ja yhteisön kehittämisessä. Tulevaisuudessa tarve kaupunkien osallistavaan ja helposti lähestyttävään toimintaan tulee kasvamaan. Tavoitteena onkin yhteistyön syventäminen Helsingin kaupungin kanssa.

Lapinlahden Lähde yhdistää taide- ja kulttuurikentän, liiketoiminnan, järjestötoiminnan ja julkisen sektorin logiikat. Lainsäädännön tulisi tunnistaa yritysten yhteiskunnallinen vastuu nykyistä paremmin. Resursseja tulisi kohdentaa yhteiskunnallisille yrityksille ja tukea niitä myös verokannustimin. Viranomaiset voisivat tukea yhteiskunnallisten yritysten toimijoita myös esimerkiksi tarjoamalla työnohjaajatukea.

Pysyvä osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2024031411214

Kansalaisyhteiskuntapalkinto Lapinlahden Lähteelle

  • Keväällä 2024 Lapinlahden Lähteen perustajajäsen Pro Lapinlahti mielenterveysseura ry palkittiin Euroopan talous- ja sosiaalikomitean myöntämällä kansalaisyhteiskuntapalkinnolla.
  • Palkinto on tunnustus jo kymmenen vuoden ajan tehdystä kansalaislähtöisestä mielenterveys-, osallisuus-, taide- ja kulttuurityöstä.
  • Se jaetaan vuosittain voittoa tavoittelemattomille ja innovatiivisille projekteille, jotka edistävät eurooppalaisia arvoja.
  • Vuonna 2024 palkinto jaettiin 14. kerran, ja sen teemana oli mielenterveys. Palkinnolla haluttiin tuoda näkyviin kansalaisjärjestöjen keskeinen rooli mielenterveyden haasteiden hoidossa ja ennaltaehkäisyssä.

Kuntalaisaloite

  • Alueen toimijoista ja tukijoista koostuva Lapinlahti-yhteisö käynnisti helmikuussa 2024 kuntalaisaloitteen turvatakseen Lapinlahden alueen tulevaisuuden kaikille avoimena taiteiden, kulttuurin, mielen hyvinvoinnin ja pienyrittäjyyden keskuksena.
  • Kuntalaisaloitteessa vaaditaan, että Helsingin kaupunki jatkaa Lapinlahden entisen sairaala-alueen, puiston ja sen rakennusten pääomistajana ja vaalii aluetta jatkossakin kaikille avoimena ja mielenterveys-, taide- ja kulttuurityöhön keskittyvänä.
  • Aloitteen mukaan Lapinlahden alueen uhkana on jo pidemmän aikaa ollut sen asteittainen yksityistäminen ja kaupallistaminen. Lapinlahti-yhteisö, Lapinlahden Lähde sen osana, puolestaan korostavat, että Suomen vanhin psykiatrinen sairaala on yhteistä, kansallista ja elävää kulttuuriperintöä, jota tulisi vaalia ja kehittää yhteisin varoin meille kaikille, mutta ennen kaikkea eri syistä heikommassa asemassa oleville.